سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمنالرحیم- زندگانی تلخ ویا شیرین بگذرد مهم نیست-مهم ان است که براساس ایدولوژی دقیق اسلامی فرد زندگانی کند- درحالیکه دقیقا به ارزشها وقواعد والگوهای ان انرا بداند این تنها زندگانی است که با گذشت زمان پشیمانی بار نمیاورد- وزندگانی بعدی هم همچنان حیات بخش خواهد بود واین زندگانی دنیائی ما معمار زندگانی دیگر خواهد بود ورابطه تنگا تنگی را باهم دارا هستند- حتی ولو به زندگانی دیگری معتقد نباش الگوی زندگانی دنیائی اسلامهم برای دنیا دارای کیفیت ممتاز وکامل است ودرتما مراحل انسان را بخوبی هدایت میکند وهمانطور که انسان زمانی که دریک کاخ باشکوه زندگانی میکند نیازمند هیچ توضیح وشرح  نخواهد بود—زندگانی پنج تن اهلبیت مکرم زسول الله اکرم صلواتالله الیه واله والسلم خود یک تذکار براین مدعا است که رفتار عملی ان مقدسان اعظا م رحمت الله علیهم اجمعینکه  اشارات ومطالب فوق العاده زیادی رابه انسان خاطر نشان مینمایند- گرچه انان نتوانستند موقعیت بسیاری افراد ازاده امروزی را بدست اورنند بر انها سایهای افکندنداگر ازاد مردان وازاد زنانی نبودندکه با ایثار وجانفشانی این اثار حفظ کنند همین مقدار اثار هم بدست مانمیرسید که شاهکار بس گرانقدر است وما نمی توانستیم اندک شعله از انان بگیریم- ودراین موقغیت بعنوان شیعه باشیم- که مداوم سایه محو کردن برا نها افکنده میشد وامروزه افتاب درخشان اسمان ما هستند وهرکدام از انها  این ظرفیت وقدرت را دارا هستندکه کا انسانها را به سکوت وتسلیم وادار کنند- انان ازادگان هوشیاری واگاهی وهوشمندی و درایت وتعقل هستند بخصوص برای انسان امروزی که دارای دو بعد شخصی وکشوری وبعد جهانی را دارا است واز طرفی هم دارای دو بعد دنیائ واخرتی است وتمام این فرهنگها وتمدنها برای انسانها دارای ارزش ویژه میباشد مسائل عقایدامروزه برای انسان مداوم درحال پیچیده شدن است واندیشه وشناخت جهان معاصر به اسانی بدست نمیاید گرچه دانشمندان وهنرمندان ونویسندگان وشعرا میکوشند انرا تبین کنند مه درجای خوداش به اندازه طرفیت شان قابل تقدیر است ولی جدائی ها اجتناب ناپذیر است لغزش ها ورنجیدگی هائی درپی خواهد امد مسلما گیچ شدنها وسر درگمشدن ها درجایی که احتمالات وجود دارد رخ خواهد دادلذا هر فرد باید سعی فراوان کند .ه افکارش را بخوبی جمع کند وبا وسواس بسیار زیاد انها را برسی کند وارد قلعه ایمان شود واز انحرافات وهرج ومرج ها خود را برهاند- امروزه کمتر دانشمندی میتواند بفکر بدست اوردن یک سیستم فکری جامع باشد وبدتر ازان است که که دارای تفکر سیستمی قابل ملاحظه باشند درحقیقت ما ازهمدیگر از هزاران نفر افکار خودمانرا عاریه میگیریم ویا ازجامعه شناسان حکم های اجتما عی را بدست میاوریم و فیلسوفانی را تعقیب میکنیم که احساسات رقیق وانسانیدارنند-هیچ چیزی به اندازه اهدافی که انسان ازادنه انهارا بدست میاوردنمیتواند جلب کند اهدافی که قلب انسان را مملو میکند که به نظرمیرسند که دائمی هستند تانکه چقدر خلاق هستند ومیتوانند راهای بدست اوردن متدیک خلاق را دارا هستند خلاق درساختن یک الگوی پیچیده وحدت دادن به اجتماعها گرچه ریشه انها از فساد برخواسته باشد-

ا


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99