سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-جنابان سایت": کلمه":- به این کلام هم دقت بفرمائید-شما ها لیوانوهابیت راپر میبنید- ولیوان مذهب حقه شیعه راخالی-ایا این انصاف است؟؟!!جنابخلیفه اول ودوم وسوم را تطهیر میکنید؟؟ درحتایکه خلاف کاری انهارا وبدعت انان رابخوبی میشناسیدهمین جناب اقای عثمان که حکم بر خلاف سنت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام میداند- میفرمودند هرکس فردا بر سنت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باشد کاری نداشته باشید ولی اگر به جماعت عمل کرد گردن بزنید ولو علی علیه السلام باشد- به نظر حقیر میدانست که اول جناب ابوکر میشود وسپس عمر میشود وبعدخوداشمیشود وسپس حکومت بدست علی علیه السلام میرسد وایشان حکومت را ازدست او خارج میکند واین مطلب راعایشه وحفصه شنیده بودکه روز عایشه ازحضرت رسول اکرم صلواته الله وعلیه واله والسلام به اصرارپرسید بعد از شما واقعا که به خلاف میر سد حضرت صلواته الله علیه واله والسلم فرمودندسری به شما میگویئم به هیچ کس نگوید وجریان را گفت وانهابلافاصله به پدران خود گفتند ولی انهاباور نکردند وتصور کردند برای دلخوشی ان عظمت صلواته الله علیه واله والسلم گفته است- لذا نبست علی علیه السلام وحشت داشت مداوم به علی علیه السلام میفرمود من کلافه هستم خلق من تنگ است سربه سرمن نگذار ومداوم حکم سنت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نقض میکرد ومیگفت من مامورهستم که حکومت همیشه در دست امویان تاقیامت باشد واین مردمان گرگ ومار بیابان هستند ومن گول نمیخورم وبازبان شمشیر باانهاصحبت خواهم ئکرد وحضرت علی علیه السلام دراخرعمر خوداعوذبالله سگ شهری بیان کردکه اومنراپاره کند بهتر از ان است گرگان ومارهای بیابان منراپاره پاره کنند-تعدادی از اصحاب را پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم را راستگو معرفی کرد وتعدادی عادل دانست که شهادت انها دوبرابر محسوب میشود وعده ای را اهل بهشت دانست و. عده ای رافرمودخداوند منان انها رادوست دارد وحتی توسر حضرت جبرائل علیه السلام برای انها سلام خودرا ابلاغ کرد همه این افراد طرفدارعلی علیه السلام صلواته الله علیه واله والسلم شدند لذا مجبورشدندهمه را راستگو وعادل تعریف کنند-جناب ابو هریرکه خودرا بخوبی تعریف کرده است- پیامبر اکرم صلواه الله علیه واله والسلامدستوردادندکه یک سکو ربرو خانه ایشان درست شود- غربی ها درست فهمیدند که نشانه باشد وبنام محل صفه شناخته شودتعدادزیادی افراد درهمان محل زندگانی میکردند وهرکس که وارد مدینه میشد وجائی نداشت میگفتند برو محل صفه ونکته جالب ا ش این استکه هرکس خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میرسید ومکنتی داشت دلش برای انهامیسوخت وکمکی میکرد ویا رسول الله صلواته الله علیه واله والسلمتشویق میکردند که به انها کمک کنند از جمله افرادابوهریره انجا بود ودراوخر چادر به انه داده بودند وانهابا پارچه سرپناهی درست کرده بودند میگوید هرقت برای رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مقداری حلوا میاوردند من زودخودم رابه انفر میرساندم بعداز تعریف از حلوا میگفتم معلوم میشودبرای من اوردی وفرد خجالت میکشید ومن حلوارا میخوردم یا حداقل دوقاشق میخورردم وبعضیاز اصحاب منرا صدا میکردند ومیگفتند ایا این مدتی که درانجا بودی بر خوردی هم با حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم داشتی من میگفتم فر اوان داشتم وهمراه به سمت منزل اش میرفتیم ومن خودرا به لنگی میزدم وان صحابی میگفت که چرا میلنگی ومن میگفتم من بدروغ میگفتم مردحسابی دوروز است که غذا نخوردم ومن را به منزل میبرد ومقداری غذا میگذاشت ومن میدانستم که غذاهای بهتری هم دارد ومن درباره حضرت سرول اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم داستانهای مهیجمیساختم که مثلا روزی رسول اکر م صلواته الله علیه واله والسلم باموهای سیخ شده وخشمگین بیرون امد گفتم رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم چه اتفاقی افتاده است فرمودن یک جن شیطان واردمنزل من شده وباعث اسبابنارحتی اهل خانه ومن شده است ومیخواهم انرا بیابم وتنبیه کنم ومنگفتم ادرس بدهید وانرا دستگیر کنم فرمودند شما انرانمیبیید ولی من میبینم وبریان غذاهای دیگر میاوردند وشب راهم من میخوابیدم ومیفرمودهرقت گرسنه شدی سری به مابزن ولی به ابن عباس مداوم گیر دادندکه احادیث ایشان به هزار ویک دلیل صحیح نیست چون از حضرت علی علیه السلام پشتیبانی کرده است- کمی خرد خودرا بکاربندیید مسئله بخوبی روشن است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99