سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به سیاست هجومی- تبلیغاتی- روسیه—تبلیغات سیاسی-که امروزه یکی از حربه های مهم سیاسی محسوب میشود- میتواند عامل نفوذی بسیارقوی باشد وتاحدودی بعضی نقاط ضعف ها رابپوشاند-ودر طول تاریخ هم روبه رشد بوده است-روسیه در زمان تزار ها تبلیغات انچنان قوی نداشتند ودربسیار جاها باانگلستانکهدشمنان تاریخی وسیاسی همبودنددرضمن دشمنی همکاری های مقطعی باهم داشتند-درایران نمونه ان حمایت از بهاالله بود- کهروسها به انگلیس ها چراغ سبز نشان دادند گرچه بهاالله که عامل روسهابود بهروسیه خیانت کرد وبه سمت انکگلستان چرخید وانها هم که قدرت مالی بهاالله باپرداخت پولی نجومی تامین میکردندیکباره قطع کردند ولی اسراری رافاش نکردند انگلیس تصور میکردند که یک وحدت تزارها- قاجار-علمای روحانی ایرانی برعلیه بهاالله تشکیل شود که انوقت انگلیسی ها باشکست ربرومیشدند لذا از دعوت افراد به عکا کهمجانی تمام میشد وحتی پاداش هم میگرفتندخودداری  وفقط تعدا معدودی راکه یکباررفت افراد پول بدهند ودوهفته بیشترنباشند پذیرفت وبهانه اش کمبودمالی بخاطرجنگ شد بهالله که تصور نمیکرد تزارها جریان رابفهمند-دران زمان برادران تبریزی در دستگاه بها الله هم جاسوسانگلیسی ه وهم روسها وهم عثمانی بودند وصبح ازل برادرکوچک بها الله جاسوس روسها وجزو طرفداران تزاربود وبدستور تزار ها به قبرس رفت که تزارها انجانفوذ داشتند بهاالله هم موقع فهمید که قافیه راباخته است ومیگویند دیگر کمترمیخندید وبیشتر درفکر بوده است-زیرا ثروت اش درایران مصادر شد وثروت ثروتمندان بهائی که چهارتا بودندمصادر شد خانه های بهائیت چپاول شد وهرکگس مقاومت میکردکشته میشد خانه ها راترک کردند وفرارکردند وحتی دردهاتن بدستور ناصراادینشاه به دهکده شاهزاده گان کهافرادبهائی درانهابودنددستورچپاول وکشتار دادند کهانهبه داخل جنگل ها وغارها رفتند وریزش عظیمی بوجودامد ومسائل دیگر- انگلستان بسیاردرایران منفور بود وایرانیان بخوبی انگلستان میشناختند وانگلیس دران زمان درایران شمشیررا ازروبسته بودند-وقتل امیرکبیر نقطه عطفی شد که دیگرکوجکترین اعتمادی به انگلیسی هانبود وبخصوص تبیلغات زیادی انگلیسی هابرعلیه ایران درهند کردند وحتی انها راتشویق کردند که انتقامکشتار نادرشاه افشار از ایران بگیرید یک دانشجوی هندی دردانشگاه لندن بهمن گفت کهزمانی سرابازان هندی در زمان جنگ دوم به ایران امد یکی از ازاین سربازان جدمن بوده استکه زیر نظریک ستواندوانگلیسی کار میکرده است انهادربهبهان یک پل قدیمی وجوداشته استان جناب سروان فرمودند اینپل راخاراب کنید یک پل اصطرای بسازید وهرکس انتقادکرد درجا میکشید وانتقام نادر شاه میگرید- چهار نفر میایندکه این پل قدمیم باشد ومابه شما کمک میکنیم که پل راجدیدرابسازید انها نمیپذیرنند ودونفر میروند واندونفر سماجت میکنند که دستور تیر صادر میشود که یکی از کشندگان جد ایشان بوده است ونامه ای مفرستد کههنوز ان نامه درقابی حفظ میشود که من انتقام یک هندی بی گناه راگرفتم-من درلندن دردبیرستان شخص دکتری تاریخ داشت و کادرادارای دبیرستان پرسیدمکه ایازمانی بهاالله درعکا بود وخبرنگاران انگلیسی وفرانسوی انجام بودند اطلاعاتی وجودارد ایشان گفت هیچگونه اطلاعاتی موجودنیستواجازه نمیداند خبرنگار ازاد انجابرودهمه انها سیاسی ونظامی بودند وفقط ایرانیان ازانجا بیشتربه پاریس رفتد که انها هم حق افشاهیچگونه اطلاعاتی رانداشتند والان هم فاش نمیکنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99