سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب استاد- اقای علیرضا معاف رحمت الله علیه درمقاله ای در روزنامه وزین|" نه دی|" که تولد جدیداشان را تهنیت وخیر مقدم میگویئم-بنام-اش شور ائین نامه- کاسه خالی فرهنگ-را با دیدی شخصی به ان بنگرم—ان حضرت فرمودند": نقد در فرهنگ": به منزله ": شگ در فلسفه؟؟!!وبه مثابه یقظه در سلوک": است- اولی خوشبختانه در فرهنگ اسلامی  شیعی ای معنائی ندارد ولی یقظه به معنای بیداری که تلویحا خواب الودگیرا تداعی میکند که داشتیم را باید به فال نیک بگیریم- ومیبایت همان طور که فرمودند نقد صراط المستقیمی رامغنتم شمرد ومیبایست باچشم برزخی به واقعیت هاوحقیقت ها ویابقول خارجیان به ظواهر وبواطن واقعیت ها توجه کرد- قانون اساسی قبلی ما از دو بخش تشکیل یافته بود بخش اسلامی وبخش غربی- بخش اسلامی ان همچنان باضعف خونی همراه بود وبخش غربی ماهم منجمد وراکد شده بود درحالیکه حوزه درحل تحول بود ومیتوانست بسیاری از کمبود های اقلام واحکام را برطرف کند وبه روز کند وبخش غربی که هرسه ماه درغرب قوانین به روزمیشود- وشاید این سئوال مطرح شود بابه روز شدن قوانین صرف مشروب اگر مقرارت را رعایت نکند همه چیز سه بر ابر میشود هنوز است خوب مهربانی حضرت مسیح علیه السلام وخواست بخش دولتی وخصوصی ومردم که سه بعد مهم سکولاریسیم است ومنافع انچنانی که درتمام جهات دارد مانع از ریشه کن شدن است دراینجاشکدرفلسفه وجوب پیدا میکند که روزی هم روزاش خواهد شد یک پاپ یعنی محلی که مشروب صرف میشود درلندن وجود داشت که اتفاقا سر راه من به منزل بود بچه های ایرانی به من گفتند محل جمع شدن روشنفکران دسته سه تاچهار است ما از انجا شروع کردیم سری بزن- این پاپ بسیار ساده وکوچکچهار گروه درا ن بودند افسران وپلیس ها که درهمه پا         پ هستندکه متخلفین که محل شکارشان دراین پاپ ها است منجمله موادمخدر وشکار کردن دختران وزنان برای مفاسد وچاقوکشان وجیب بران وهمچنین همقطارانهم کنترولی بکنن- کسبه وروشنفکران اوباشان- اوباشان درخواست استریپ وتیز میکنند یعنی بارقص خانمی لخت شود- یک دخترخانمی میاید اول اواز میخواند ومیرقصد اوباشان بطری پلاستیکی رابه کنار سن میزنند که لخت شود ایاشن مقداری لخت میشود انها مداوم بطری میزنند ویک دفعه9 روشنفکران بطری میزنند که تمام اش کنید- جدال ودرگیری شروع میشود واوباش سرشان را پاین میاندازنند وبساطشان درجائی دیگر پهن میکنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0
اردیبهشت 0
خرداد 0
تیر 0
مرداد 0