سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب سایت وصال الحق؟؟؟ تمام این شعبده بازی ها راه نجاتی بای شمانخواهد بود بلکه دراولین روز بعد از مرگ جز گرز گران اتشین پاداشی نخواهید گرفت من این رابه شما اطمینان میدهم- پس از چهارده قرن هنوز شیعه یک روزنامه درعربستان ونمیتواند ازادانه یک تحقیق عقلانی انطئر که خداوند منان میخواهد انجام دهد وگناه ان بسیار سنگین تراز وزن کهکشانهان است- درضمن ادعای و بیان ازادی واختیاربالاترین جبر را که که نه یهود ونه مسیحیت انجام داد- انجام دادید کهمورد ریش خنده افراده ساده انگلیسی هستید وفقط از تمدن با شکوه اسلام تنهاع چیزی را که یاد گرفته اید ثروتمندان شما که سالها درانگلستان هستند با لباس چوپانی زواردرفته بیرون بیایند وانهم بدستور وزرات خارجه انگلستان است واز همه بیسواد باشند وانهم دستور انگلستان است جز راننده اش یک خانم انگلیسی مدتها برای شاهزاده ویا یک فرد ثروتمند عربستانی علت بیسواد جویای شده است وفرموده ایا میپذیرید که قران گفته است –ربی زدنی علما وایا این ایه از اول بوده است ویابعدا اضافه شده است وسرانجام اقرار کردند وایشان گفته است خاک برسر حکومت انگلستان وشما رانگفته است؟؟؟!!!.انوقت میرفائید وفقط تعدادانکی کودن بودند کودن نبودند خودرابه کودنی زدند- یک خانم معمولی درانگستان به من میگفت که این شاهزادگان درعربستان بودند اگر ملکه رابدست انان میدادند تیکه تیکه میکردند ولی الان برعکس است اگر ملکه بگوید که خلیفه تیکه تیکه کنید درنگ نخواهند کرد البته این مرام بسیاری از کشورهای جهان سوم است- وخطبه فدک همین مطلبرا بخوبی روشن میکند- امام حسین علیه السلم عظمتی که نخواستید ایشان رادرک کنید بخاطر دنیا- ولی غلامی لبنانی (جان- که اسم یک پیامبر معظم یهود است) بخوبی درک کرد وهیچ فرد اهل سنت به گرد ایشان درقیامت نخواهد رسید ودرجواب عظمت هستی حضرت رقیه سلام الله علیها که قدرتش راندارید به پدر میفرماید چرابه مدینه باز نگردیم- امام حسین علیه السلام درجواب -جواب تاریخ میدهد- در عربستان مداوم اب های خودجوشی داشته استکه دران ماهی های کوچکی زندگانی میکردند این ماهی خاصیت تغدیه ای وداروئی داشتند وهرزمان ازروی ناچاری به شتر ماهی میدادند ومرغ ماهیخوار از راه دور به سمت این بر که میامدند وماهی رامیخوردند ولذا دشمن این مرغ ماهی خواربودند- البته پراش بسیار گرانبها بو.ده است ولوله مری ومقداری از معده ان برای امرذاضی چون یرقان بی تاثیر نبوده است این مرع ماهی خوار دربلندی اشیانه میسازد- برای انکه دشمنان خودرا مایوس کند وروز میرفتند ولانه انرا دربالای تپه ویا کوه ویران میکردند ودرنتجه مرغ ماهی خوار مجبور میشد درشب درکناربرکه بخوابد وشب تور روی ان میدانختند زیرادرشب مرغ ماهی خوار حرکتی ندارد حضرت میفرماید با ما چنین کردند – چرا چون گرگ شدند ومیبایست شکم مارا بخورند- مگر الان نیستند؟؟؟ ایا عقل عرب به همین اندازه است که خلیفه الهی ابن تیمیه باشد خداوند قهار قادر مطلق علیم وحکیم مطلق ایا خنده دارنیست- ایا انگلیسی نمیخندند- مجبور هستم اینرابگویم- در دانشگاه لندن به دانشجویان خاریج وداخلی فرذمودند از فلانی اسلام رابپرسید- چراباید اینچنین باشد- به چه ایرانمی میخواستند از علمای سنی دانشمندانی دعوت کنند که با استعمارغرب مخالف باشد یک دانشجوی ایرانی کمونیست در رشتهای فنیدر حد دکتری فرمودند چنین نکیند زیراانها نمیتواند درسئوالات فلسقی من جواب دهند وافراد ساده هستند واقرار خواهند کرد وابهت انها از بین خواهد رفت- استادخانم انگلیسی به ریش انان میخندید که هم ام المومنین وهم حضرت علی علیه السلام درکنارهم هردو سوار شتر باهم بودن وسئوال جواب به بهشت خواهند رفت وسربازان همیبن طور وشماهنز درک نمیکنید چه جنایتی دارید میکنید- درست ماند یهود که امروزه این بحث ها دیگر مشتری ندارد ولو جناب اقای شارون باشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99