سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-مسئله متعه ویا نکاح موقت- توسط قران مطرح شده است ولذا نسخ ان انهم فقط توسط قران امکان پذیر است وبایدبهتر ازان بیاید وگرنه کارخداوند منان اعوذ بالله عبث خواهد بود وبا حدیث نسخ نمیشود که بگویم درجنگ خیبر نسخ توسط حدیث شده است حدیث درموارد خاصی که موقت است ویا درشرایطی اندکی شرایط- اصلی تغیر میکند کاربرد دارد- وگرنه اگر چنین باشد جعل احادیث میتاند زیاد شود مثلا توحید که وحدانیت ان درقران واحادیث امده است درجنگ حنین بگویند خداوندمنان فرموده است یکگ خدای دیگر درکنار من است  که علاقه ای به خلق کردن ندارد وان زمان وحدانیت خداوند منان اعوذ بالله نسخ شود درحقیقت جناب اقای خلیفه دوم این بار گوش به بیانات قران وسنت اصیل پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نداد ویکطرفه ویک جانبه انرا تحریم کرد ومعلم میشود نه ایه ای بوده است ونه حدیثی بعدا خواستند موضوع راماست مالی کنند چیزی هائی بافتند که هیچ دلیل عقلانی ندارد ومعلوم میشود شیطان ان چنان که بیان میکنند از جناب خلیفه دوم ودوستانش واهمه ای ندارد- یک دانشجوی عربستانی درلندن میفرمود که ما درتحت فشار جنسی بودیم وبه حکومت عربستان فشار میاوردیم خوب عد ه ای تعصب مذهبی دارند ونمیخواهند با غیر مسلمان رابطه داشته باشند-برای انها این مطالب برای انهامهم نیست وبریا حکومت عربستان درباره انها این مطالب مهم نیست ولی برای زن مسلمان انهم سنی برای هردوطرف مهم است ونمیشود سریک دیگر را کلاه بگذارند ابروی دین میرود لذا درعمل همان متعه انجام میشود وبالاترین جنایت عربستان همانطور که علمای اعظام فرمودند رحمت الله علیه همان عدم دمکراسی برای تشخیص دین وحقایق ناب الهی است واب درشیر کردن وتهمت زدن وناروا گفتن به ودگرگون کردن حقایق دات که چوپ میخورنند که اهل ذکر انرابخوبی درک میکنند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99