سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- اسلام را کجا بشناسیم- خداوندمنان فرمودند یک راه سیر درجهان است- یک دانشجوی ثروتمند ایرانی که در رشته دکتری درس میخواند ایشان خیلی علاقمند بود که  سوئیت اجاره ای اشدرجای شلوغ مردمی باشد برخلاف اکثریت سوئیتی را گیر اورده بود که دربافت قدیمی لندن مشرف به یک محل بازارچه ها که اطاق ایشان روبه خیابان بود- بغل دست ایشان یک انگلیسی بودکه خدای گرافیک بود ودر یک شرکت معظم صدها دختر وزن مجرد کار میکردند بادوست دختراش پس از دهسال جدا میشونددرانگلستان سنت بر این است دوست دختر کم کم که ازدست دوست پسر ناراضی میشوند مدتها نق میزنند که جای هشدار دارد وپس از مدتی قهر میکنند وسرانجام میفرمایند مابرای هم ساخته نشدیم واز هم جدا میشوند مردها قبلا چنینی میکردند بخاطر نصیحت یک خبر نگار فنی که مرد ها نق نزنند ویک دفعه جدا شوند ولی یک نامه بفرستند وعذرخواهی کنند ومسئولیت های خودشان از لحاظ مختلف عمل کنند ولی بی تربیتی وبقول ایرانیان جدید بیشرف ها بودن علت جدا میشوند ونامه هم نمینویسند قبلا به کشورها ماند کانادا واسترالیا ومانندان میرفتند وباپول شناسنامه جدیدی میکردند وسپس رندان درلندن مانند ایران باپول شناسنامه جدیدی تهیه میشود یکی از بحث های داغ دانشمندان علوم انسانی  ان بود که ایا انها رشناسائی کنند ودر روزنامه ابروی انهاراببرنند ولی اکثریت مخالف بودند که بزور نمیشود قردی راعوض کرد البته از لحاظ فرهنگ انگلستان صلاح هم نمیدیدند صد البته سیاست پشتبانی میکند- کاتولیک با طلاق بشدت مخالف هستند ودرحد گناه کبیره میداند ولی مرد وزن از هم جدا زندگانی میکردند سیاست برای کوبیدن کمونیست شوروی واسلام به این افراد گیر داد که رشما غیرمنطقی است جناب مرد یادبایادوست زن بگیرد ویا بایدبافحشا باشد وجناب زن دراثرتنهای به مشورب ویاهم جنسگرائی تمایل نشان میدهد هرچه گفتند کهممکن است بعدا متنبه شویم گفتند طلاق واجب است واگر متنبه شدید خوب دوباره ازدواج میکنید زمانرا نمیشود از دست داد- انجناب ایرانی به ان جناب انگلیسی گفته بوده است جنابعالی صددختر وزن زیر دست شما است بایکی از انهادوست شو ان جناب فرمودند ما باهیچکدام انهاهماهنگی ندارمدربلوک یک دختر خانمی تنها زندگی میکرد به ایشان گفته بود شمامدتی دوست ایشان باشید ان دختر خانم فرموده بودند که من دوست ایشان نیستم باز جناب ایرانی فرموده بودند کهخواهری کنید یک دست دختر برای ایشان پیدا کنید گفته بوده است هرگز من چنین نخواهم کرد که بدونفر ممکن است من ضربه بزنم- یک خواننده پاپ بودند- بسیار مشهور بسیارخیر وبسیار انسان که تعداد زیادی از جوانان راخواننده کرده بود وحتی درکنسرت های بسیارمعروف خوداش جای خوداش میخواندند وبسیار هم سوسکه داشت بخصوص درخانم ها از زنش جداشد ومجرد ماند وخبرنگاران دلیل ان پرسیدند وفرمودندمن با کسی بتوانم توافق پیدا کنمپیدا نکردم- یک جناب اسکاتلندی بود هرسه ماه ده روز لندن بودرو روزی به من گفت ان خانم دوست من است وهمسرمن نیست- من پرسیدم پس شما باهمسرخودنیامدی تردیدازمن است که فرمودند انخانم یافوت کرده است ویاطلاق داده استدر حدود  دهسال قبل من باز پزسیدم شما اینمدت ازدواج نکردید ایاشان گفت خیر دیگرهم ازدواج نمیکنم زیراما صدرنگ شدیم ومن هروقت زیاداحساس تنهائی میکنم بایک خانمحداکثر ده روز خواهم بود زیرا پس از ده روز بحران شروع میشود وهردوضربه میخوریم .به شمانصیحت میکنم چنین کنید- استاددانشگاه میفرمود ما صدرنگ شدیم ونمیتوانندانرا کنترول کنند ومیگویند بایدهزار رنگ شویم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99