سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای ملازاده- شما دربحث امروز جواب خودتان رادادید ولی متوجه نشدید اگر وهابیت ادم کشی نکرده بود به اسم مشرک دنیا را زیر وزبر میکنید بدستور امریکا- امریکا ظلم های فاحش بر علیهخ کرده است شایدخبر ندارید که به موقع خواهم گفت- تمام منبع هم انگلیسی است- شما به چه علت درروسیه وجاهای دیگر مانند افغانستان بمب کار میگذارید- اگر اقای ابن وهاب رای دهد رای ایشان  که به ضرر مسلمانان وبه نفع  استعمار بیرتانیای کبیر است اشکالی ندارد اینهمه ادم کش ولی امام زمان صلواته الهعلیه واله والسلم درزمانی که ظلم همه جاپوشانده است وظالمین حاضربه تمکین نیستندئ وبه جنگ روی میاورند ولی زمانیکه اعجاز را درجنگ میننید جز انهائی که بدستور الهی باید کشته شوند- دیگر ظامین به ظاهر رام میشوند ومیخواند کودتا کنند که تک تک بصورت اعجاز از بین میرونند وکم کم متوجه میشوند که حق امام زمان صلواته الله علیه واله والسلم است  یکی از علما  بهمن میگفت که در زمان امام زمان علیه السلام وتهیت با ان جمعیت عظیم که بوجود میاید طبق محاسبه ایشان پنچاه برابر جمعیت ثروت ایجاد میشود بطوریکه امروزه از بیت المال نمی توان به افراد دادکه مداوم تحصیل کنند وانهم ثروت قابل ملاحظه ولی دران زمان هرکس خواست به اوداده میشود وهرکس خواست دنیا رابگردد وتجربه بی اموزد ازبیت المال به انهاداده میشود بهعدهای از بیت المال پول داده میشود که به عیادت مریض ها برونند وحتی روزنامه ویا کتاب بخوانند ویا تحقیقات کننداز کرات معدن میاورنند درهمین عربستان فقط شش هزار نفر وهابی کشته – درسوریه وهابیت چندنفرر ا کشته است ؟؟ شماحتما ارقام دقیق انرادارید وادم کش نیستید وخیر خواه هستید؟؟؟- اما درباره کتب شیعه متب شیعه بر خلاف کتب شما روی انها درقرون مختلف کار شده است وکتب اربع ازبهترین کارهای احادیث شیعه است وبیش ار پنج درصد حدیث ضعیف ندارد هم امویان وهم عباسیان براساس تحقیقات مصریان سی وپنج نوع حدیث برای یک حدیث جعل کردند که هرکدام دربخشی از امت اسلامی رولاج دادند مصر به چهار قسمت کردند وچهارنوع حدیث جعل کردند ومصریان به جان هم انداختند- امویان ولایت فقیه انهامشخص است که چگونه حکم میکرده است ولی عباسیان ولایت فقیه انها اصلا مشخص نیست کهبر چه اساسی حکم میکردند وتمام این احادیث جعلی علمای درباری ساختند یعنی ولایت فقیه- درعصراخباریکه شما انرا تفریطی است معلوم میشود شناخت ندارید عصر ساده بوده است اگر عالم پی بمطلب میبرد وحدیث متقن داشت حکم میکرد ولی اگر نداشت ساکت بود وانرامحول به امام زمان علیه السلام ویارای خودفرد میکرد وکم کم تعقل بالارفت ونیاز به احکام زیاد شد واستنباط پیداشد  انهم اصول منطقی دارد وامام زمان ودین اسلام پذیرفته است وعلمای اسلام تا قبلاز انقلاب باشکوه اسلامی ارشادی بودند وفقط ابلاغ میکردند صدتا باهالله اگر میامد کاری نداشتندجز ابلاغ ولی از زمان انقلاب به رهبر تنها قائد در حق اسلام امام الخمینی رحمت الله علیه ولایت فقیه به ولایت فقیه مطلقه تبدیل شد- کلمه مطلق به این معنی است که ریس کشورها یازده کار اساسی بعهده دارند ولایت فقیه هم ان یازده راهم دارد ولی چناچه اساس جدید بوجود ایدکه ضرورت دارد انرا ولی فقیه رهبری کند ان راهم عمل خواهد کرد وهابیت ولایت فقیه مطلقه دارد حال کدام درست است وکدام باطل است بایدبه عقل رجوع کرد- شما امام حسین علیه السلام که حرف ساده بسیارمنطقی زد شهید کردید وایشان راخارجی دانستید روز شهادت ایشان را چشن وپایکوپی کردید ومسلم است از امام زمان علیه السلام وحشت زیادی دارید کمی بعقل رجوع کنید مسئله ساده تر از ان است که تصور میکنید


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99