سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-قران مجیددرچندموردافرادی را سفیه واحمق نام میبرد وبر تمام کسانی عذاب وارد میشود اول سفیه هستند مانند قارون علیه العنت وسپس ظالم هستند- همیشه بشر از انسان سفیه واحمق پس ظالم بداش می امد است- ودشمنان خوداش راسعی میکند این نسبت ها به اوبدهد بعضی سفیهان شاختن انان ساده است ولی بعضی پیچیده است گاهی یک نابغه درشناخت اول سفیه دانسته شود ولی بعدا به نبوغ ایشان پی برده شود- فرض کنیم به کسی بگویند که فرد لیبرال درحقیقت هیچ خط قرمزی ندارد- ویا هرک درزمان قدیم بااستعمار یونان وروم میجنگیده است او وحشی وبر ر بوده است بربر ماندکلمه عجم بر ای یونانیان است که بیشتربله قبائل شاخ افریقا گفته میشد که مشهورتریبن انهامال کشور الجزائر است تمدن انها کارشناسان درحد متوسط میدانستند- وحشی بقول حضرت استادمعزز شهید ایت الله دکترمرتضی مطهری رحمت الله به کسی گفته میضود که استدلال ومنطق ندارد-درمقابل مسلمانان که به افریقا رفته بودنددر اوائل مقاومت جانانه کردند وانها مجبورشدند از قبیله اباضیه که از قابل بزرگ وجنکجوی خوارج بودبرای کمک دعوت کردند ومیزانی ازانها کوچک کردند این قبائل بربر زبان عربی رایادگرفتند وکم کم اسلام رافهمیدند گرچه کاروانهای مسلمانان ماننداب خوردن میزدند ودرامد زیادی داشتندیک روز شیوخ انها درحالیکه دربرتری مطلق بودند گفتند ما مطالعه کردیم بهترین دین اسلام است ومازافردا جنگ رابامسلمانان تعطیل میکنیم ومسلمان شدند وغربی هاز اینکه انهامسلمان شدند ومسیحی نشدند مانور سنگینی روی انها انجام میدهند وامروزه هم نشانه یک انسان میزان تحقیقات دقیق ان فرد است گرچه نسبت گذشته اسرعت پیش میرود ولی عوامل خاصی که فقط بدنبال منافع دنیائی هستندهنوز حاکم برجهان هستند- امویان-درمقابل پیامبر اکرم  صلواته اله علیه واله والسلم ظاهرا شکست پذیرفتند ولی درمقابل حضرت علی علیه السلام قد برافرشتند وبرتری ایشان رانپذیرفتند-درمکه هیچگاه بدلائل فراواننگذاشتند که صاحب مکتب های دینی وعقلانی درتمام رشته شود- ولی مرکز بحث های علمی گسترده بودتا وهبایان بر انجا مسلط شد که بساط به نحو ممشزکننده ای برهم زدکه کار اینگلیسی هاست- وبه این نتجه رسیدند از طریق جنگ حدیث وارد شوندبطوریکه شواهد تاریخی هم کمک کند ویا انرا جعل کنند وتا حدودی احادیثی مورد اجماع مسلمین است بعنوازیربنا بپذیرنند ودرمراحل نتجهگیری باجعل حدیث ویامردوددانستن حدیثی جریانرا بهنفع خود خاتمه دهندوقدرت مالی-نظامی- سیاسی- اقتصادی وفرهنگی وچاپ کتب فراوان تواستندشستشوی مغزی کنند- شجاعت دراعراب حرف اول میزد لذا خون خوردن برای تقویت شجاعت بود- هرفردی را که میکشتند خون رانرا میخوردند که روح قوی اورا بخود واردکنند- حال تصور میکند درکتاب صحیح مسلم است که پیامبر اکرمصلواته الله علیه واله السلام وقتیکه به خانه باز گشت قران میفمراید بیدارشد درحالیکه میلرزید گلیمی بخود پیچید حضرت خدیجه علیها السلام از اوپرسیدچرا میلرزید ایشضان گفت فکرمیکنم خیال کردم که فرشتهر ا دیدم نمیدانم درست دیدم ویاندیدم واز پیامبری میترسم ومن مرد این کارنیستم وحضرت خدیجه علیها السلام دلداری داد وگفت تومسلما پیامبر هستی وپسرعموی من هم حضرت نوفل دقیق گفته است که شماپیامبری هستی کهباقتدارپیامبری خواهی کرد نترس خداوندمنان وماتورکمک خواهیم کرد ولی اگر این جریان برای ابوسفیان ومعاویه وخلیفه دوم وخلیهسوم پیش میامدباکمال شجاعت رهبری با افتخاربعهده میگرفتند وکوچکترین ترسی نداشتند- خلیفه دوم مداوم به خلیفه اول نهیب میزد نترس وفتوابده- هیچ نباید استان حضرت ادم وحضرت یونس وداود دیگران را ملاحظه کرد صلواته الله علیهم اجمعین- ادامه دار


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99