سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

ک خلصهبسم الله الرحمن الرحیم-خاطرات-منطقه دهلران- امریکائی تشخیص داده بودندکه میتواندتمام مراکز نفتی جنوب محاصره کند مدت زیادی نفت دراختیار صدام باشد ویاانکه چاه های نفت را انچنان تخریب کند که سالها طول بکشدتا اماده بکار شود- خیلی درسکوت وتاریکی انجا بافاصله عراق کار میکرد وما مطلع نبودیم یک عکس هوائی کمی مسئله را روشن کرد-یک تمهدیدات سطحی انجام گرفت برای اطمینان خاطر به نظر میرسدیک تیپ از اصفهان که ان زمان درخشان ظاهر شده بود قرار دادوگفتند دستورعقب نشنینی ندارید- ویک نصفه تیپ هم از استان فارس که بخش کمی راپوشش میداد- بیسم عراق پیام د اد جان خوددرابردارید وبروید شصت موشک درلحظه روی شماخواهیم ریخت- وشروع به موشکباران کرد چهاربارقلع وقمع کردبطوریکه بچه ها روزه درروی زمین دراز کش بودند وشب به به یک کناره نیمتری میامدند ومیخوابدیند ونمیدانستیم موضوع چیست- تا دستور عقب نشنینی تاکتکی داده شده اطلاعاتیکه منافقیناز این واحد ها میدادند بی نظیر است دقت عجیبی داشت که بانقشه ای که بعد کشف شد مطابقت میلمتری داشت فارس دستور باز سازی نیروداد وتصفیه دقیق- وچون اصفهان دربسیارجاهای حساس نیرو ی اصلی بوددستور داده شد که فرس نیروبی اصلی منطقه باشد تا هفتاد درصد پوشش بسیار حساس را بعهده بگیرد وافراد حق ندارند سیمتراز جای خود تکان بخورنند وطرح حمله که بعد طرح کلی ایران شد طرح حله شخصیت عظیمالشان ایران جناب دکتر چمبران بود که شهید ظل انوار انرادرخدمت حضرت چمبران رحمت الله علیهدر کردستان یاد گرفته بود نام انرا جنگ سرخپوستی منظمگذاشته بود یا جنگ های چریکی ایرانی-ایشان برای من شرح داد ن یکدوره کوتاه باایشان دوره دیدم که به دستور امام راحل رحمت الله علیه میبایست فوری به کردستان برویم ما سوار هلی کوپتر بودیم هلی کوپتر درچجائی مارا پیاده کرد کهناگهان از کوه های اطراف کردها شروع کردند به ما تیراندازی کردند ومافقط بلدبودیم نظم را رعایت کنیم که کسی روبری کسی دیگری قرار نگیرد وهلی کوپتر هم بتواند درموازات ما تیراندازی کند ودرحالی که به سرعت به سمت هدف میدودیم تیراندازی میکردیم هلی کوپتر کمی از زمین فاصله گرفت وبه موازات ماتیراندازی میکرد وعقب وجل ومیرفت وکم کم اوج گرفت وبرگشت وهمن طورما شهید ومجروح میدادیم وجناب چمران باعده ای خیلی جلو بودند من به یک رودخانه ای چند وجبی رسیدم پشت یک سنگ سنگر گرفتم وشروع به تیراندازی کردم جناب چمران ویاران دراز کش روی دامنه کوه تیراندازی کردند- کرد ها فرار کردند هلی کوپتر امد مجروحین رابرد ومقداری مهمات وغذا برای ما اورد جناب چمران شهداد درصف سهتائی درطول منظم کرد وشروع کرده باانها دردلش صحبت کردودعا خواندند مابالافاصله را دوتائی دوتائی در راس کوه ها گذاشتیم ویک گودال نزدیک کوه من خمپاره سوار کردم وبرای روانه کردن بر سر قلعه ها وکوه های مقابل وپشت کوه زدن شروع به تیراندازی کردم سریع حضرت چمبران به نزدمن امد وفرمودند این گلوله ها از پول ان پیرزنی است ا زمعیشتزده است اسراف نمیکنم به اندازه تیراندازی میکنی- ومن گفتم- چشم من سه گلوله برای هرهدفی بیشتر نمیزنم ایا قوانین جنگ چریکی این است؟- ایشان فرمودند ما چاره ای جز این نداشتیم- واین کار –کار امریکا بود- من از ایشان سئوال کردمکه ارتش دراینموردچگونه عمل میکرد- ایشان گفتند که دوازده گروه میکرد وهرگر وه دوذخیره یکسان داشت واگر گروه دوم ذخیر درحد تخصصی نباشد نصف گروه باید باشد هلی کوپتر بر گشت وتعداد بیشتری بالای کوه برد وحتی بچه های قبلی به ارتفاعات بالاتری برد وشهدا را باخودبرد ومن مداوم دراین فکر بودم که نیم ساعت قبل ماباهم گفتگو میکردیم ومیخندیم وطبق یک نظمی همه با شهدا وداع کردیم وازانها خواستیم با اجازه امام زمان علیه السلام مارا یاری وکمک کننددریک خلسه عجیبی فرورفته بودم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99