سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- هواپیمای بوینگ مالزی-777- اگرخوب دقت کنیم به اخباری که منتشر شده است یک روتین سیستم های معمول غربی است که بامهارت درد اول انسان رابه خلا میبردد درغرب کلا قانون کلی کور اطلاعات دادن(بلایند سیستم) سخت به ان معتقدهستند زیرا اگر سرنخی داده شود ذهندرگیر میشودمسلملا اشتباه میکند بادید خلا قرارداد درانگلستان ازدواج برای تحصیل کرده ها بخصوص سطح بالا یکمعضل است بالاخص فرد یک شکست داشته باشد همه سازمان ها گروهی برای ازدواج درون سازمانی دارند ولی بتکیتک خاصی فرد درباره یک خانم ای که فکر میکنند که مناسب ان فرد استمیگویند شما روی ان خانم تحقیق کنید انفرد فکر میکندکه این خانم برا ی یک کارمهم میخواهنددرنظربگیرنند باتکنیک برجسته چنین چیزی هم القا میشود وسعی خوداش را میکند چناچه نظریات انفرد نزدیک به ان خانمبود جریان رابیان میکنند وگرنه رها میسازند درتمام امور چنین هستند- اطلاعات دادند که هواپیماهیچگونه نقصی گزارش نداده است نمیشودبه ان اطمیان کرد زیرا ویتنام درجریان بوده است- سه نوع نظرداده استکه ایجاد خلا کند یکی گفته استدرساعت فلان درحال حرکت بوده است ومکان راهم داده است وارتباط قطع شده است- دوم متخصصین رادار گفته اند گویا درحال دورزدن وبر گشت بوده است پس مسئله ای ظاهرا ندارد- بعد گفته است گویا میخواسته درجزیره فرود بیاید یعنی مشکل داشته است- مالزی ایجادخلا میکند تمام پاسپورت ها واسناد این هواپیما بلافاصله که امده شده بوده دزدیه شده وبعدا دسازمان یا به چهارنفرمشکوک میشود که درهمان زمان ظاهربه هواپیما گفته شده برگردکه پاسپورت انهاقلابی ومال دیگران بوده استکه انها بچین نرسند- هواپیماتوسط افاردی ناشناس ویاکارویتنامدرجائی درویتنام فرودامدند اساس مراقبت امروز ماهواره هستند ویتنام انرا رد نکرده است120کشتی وقایق وهواپیما وبالگرد دومیداننفتی بزرگ کشف شده است هواپیما بعضی قسمت ان چگالی ش ازچگالی اب کمتر است درنتجه در روی اب قرار میگیر د بعد میگویند اینمیداهای نفتی مال هواپیمانیستیعنی مداوم دارند افراد راتوی خلا میبرنند- راست ویا دروغ بخصوص درجنگ جهانی دوم کشتی ها رادارانگلستان تشخیص داد وبه سمت انها تیراندازی کرد ولی هرچه جستجو کردن چیزی پیدانکردند غیب شده بود درجنگ ایران وعراق یک هواپیما درقسمت شرهانی در روی لشگر عراق ظاهر شد تا ارتفاع دهمتر پائین امد وسرعتی نزدیک هلی کوپتر هرچه موشک بودزدند ولی هواپیما سالم ازرادرغیب شد؟؟ وبعد بچه هامتوجه شدندکه کار ایران نبوده است- بایدماند وتافهمیدمسئله چیست؟؟


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99