سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه مقاله اقای ": اریک جویس:" مفسر روزنامه گاردین ایشانمقاله با عنوان: جنگ افغانستان- بازی تغیردهنده سیاست انگلستان مرقوم کردهاند- نظریات شخصی است-  گرچه ایشان بسیار محاقظه کارانه وفقط چند قلم را بسیار سطحی برخورد کردهاند ولی دارای نکات جالبی هست- به چند نکته مقدمتا –اشاره میکنم کشورهای دسته دوم شکست های کوچک شکست های بزرگ محسوب میشود وکشورهای دسته اول بخصوص امریکا که درصدر است شکستهای بزرگ هم شکستهای موچک تلقی میشود به همین علت سیاست انگلستان درتمام ابعاد مثلا داروسازی تا کاملا برنده نباشدوارد میدان نمیشود برعکس امریکا اما امریکائی یک خصلت ویژه دارند انکه مقداری جا پا درست کنند وارد میشوند ومدیریت تکامل وگسترش درحین ادامه ان بوجود میاورند انهم بعلت داشتن امکانات فراوان وعدم شناخت کامل این کشور وچهره ماسک زده انها است- درست مانند معاویه که ابن راگل الود وخونین میکند ودرضمن سیاستی که مان نام نار یار گیری نامیدهام انجام میدهد که چه بالاختیار باشد ویاا زسر جبر وارد گود جناحی میشود وبرنده از میدان خارج میشود که نمونه موفق ان عیدی امین دراوگاندا است ونمونه شکست خورده ان لبنان است لذا سیاست مداران باید بدانند که کوچکترین اشتباه اب به اسیاب دشمن ریختند وباید درمسائل سیاسی وسعت نظر داشته باشند که همه اندیشه مطرح شود وسعه صدر زیادی بخرج دهند زیرا غرب در استفاده ار خفقان وزور بخوبی میتواند استفاده کند وامروزه تروریست راهم جزو زرادخانه سیاسی خود کرده است وقتیکه اب گل الود شد سعی میکند نگذارد که خاموش شود شانتاژ های سیاسی را شروع میکند وتا ترور وچنگ تمام عیار پیش میرود وچون دیده است که ضربه مستقیم اش به نفع طرف تمام شد درلباس ایادی منطقه ای وارد میشود تا چهرهاش کاملا پوشیده باشد وسیاست مدارن هم بایدبدانند راه اسان همیشه بهترین راه حل نیست وخوشبینی بیش از حد به غرب صحیح نیست همان طور که طرفداران شهید رفیق حریری ادعا وبیان میکنند- غرب به تاکتیک های روانی سیاسی زیادی دست پیدا کرده است- اولین ان که تاحدود جناب نویسنده به ان اشاره میکندوبهدرستی هم اشاره میکند درمرحله اول جنگ را در حالت اشقته وگیچ وسر درگم نگاه میدارد واجازه میدهد که حزیق به اصطلاح شالتاق کند بلکه کم کم  جنگ را به سمت به ظاهر بلبه سقوط میبرد ولی مداوم اطمینان میدهد پیروزی بزرگ دراه است چرا برای انکه به درستی اشاره کرده است قدرت مدیرت ودرک را خود رانشان دهد وهمچنان ایشان کرده است ویک پدیده تاریخی هم است شکست درجنک بعنوان ضعف مدیریت محسوب میشود ودر داخل هم شکست میخورد درست مانند انگستان درجنگ عراق پیروزی درمدیریت بیشا ر تسخیر دهها چاه نفت با اهمیت است بخصوص برای ابر قدرت ها اثار اش به خوبی روشن است رفتن هند به سمت غرب ومتحد شده بعضی کشورها به خاطر ایران هراسی واسلام هراسی وفرذوش اسلحه زیاد ارجمله ان است همانطور که ایشان ذکر کرده است تبیلغات بسیار ماهرانه وفنی که به موازات وهماهنگ با چنگ رخ میدهد سربازان ساده لوح را زود قانع میکند وخبرنگاران درشک وتردید قرار میدهد واولین تاکتیک سیاسی نظامی که میزند این است که چنگ نشان دادکه ارتش ما به خوبی تعلیم ندیدهاست وابزار این نوع جنگها را بهخوبی تدارک نکرده است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99