سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—حدیث گروه نجات- برروایتی-از هفتاددوگروه ودرروایتی دیگر از هفتاد وسه گروه یکی از انها فرقه ومذهب نجات است-درحقیقت این هفتاد دوگروه بدو گروه اصلی تقسیم میشوند  شیعه علی علیه السلام وشیعه ابوبکر- یکی از این دوگروه  اهل نجات است- وگرنه مسئله حجت درطول تاریخ مطرح خواهدشد فرقه وهابی یعنی که پس از دوازده قرن تازه فرقه نجات بوجودامده است دراین مدت کدام فرقه اهل نجات بوده است وایه قران میفرماید لکل قوم هادهر زمان وهرقوم حجت دارند –  وبههمین دلیل مجبور شده است که اسمش سلفی کند کهیعنی فرقه سنی را تصحیحکرده است واینهم قابل قبول نیست زیرابایدسنی ناب درست درطول تاریخ باشد—امااگر جناب ابوبکر درست بود از طرف پیامبر اکرمصلواته اله علیه واله والسلم اسم برده میشد- شیعه ابوبکر ناب است- درحالیکه شیعه علی هلیه السلام با ادبیات مختلف نام برده شده است- امویان شاخه ابوبکر هستند وجناب حضرت عباس رحمت الله علیه هیچگونه ادعائی نداشته است-دونفر بودند که روزها به خارج ازمدینه میرفتند درنماز صبح پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم شرکت میکردند ونزدیک غروب به مدینه میرسیدند ودرنماز مغرب وعشا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میرسیدند یک روز رفتند یک پلی دربین راه انها بوددیدندیک گودال عمیقی درروی پل بوجودامده است که پای گوسفنددران فرومیرفت وباخودگفتندچناچه گلهای ردشود حتما پای یکی از انها میشکند- به سرعت امدندمدینه ووسایل بنائی که عبارت از ساروج هم بودباخود به سمت پل رفتند وسنگی که اندازه میشد دردرون گودال گذاشتند وباساروج محکم کردند وپس از سفت شدن روی انرا سابیدند تا همسطح شود وچند سنگ وخارا از روی پل برداشتند وبرگشتند زمانی کهبمدینه رسیدند پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم درحال نماز بودند چون انان بسیارخسته بودندصلاح نداستندکه به مسجدبروند ونماز راخواندند وخوابیدند بعداز نماز حضرتصلواته الله علیه واله والسلم نشستند وبااصحاب مسئله ای مطرح کردندارتکازا حضرت علی علیه السلم دراین مسائل ساکت بودند ودرست است-0هم درحوزه .هم دردانشگاه لندن زمانی که استاد میفرمایدمن مطلببخوبی میدانم ویا این نکته رامیدانم کسی جرئیت ندارداشکال کند مگرازجهت دیگر بخلاف ان درایرانحضرت بیشازان مسائل میداند- اشکال هم دوگونه است- یابعلت عناد است که قران خوض فرموده وبشدت ان فردراکوبیده است ووعده عذاب داده است ویا اشکال درست است وبعلت خشک مغز بودندیر حالیش میشود قران میفرمایدحضرت صلواته الله علیه واله والسلم خسته نکنید وبپذیرید ومثلابیرون باهوش ها افراد دیگر راروشن کنند- حضرت متوجه شدند اندونفر نیستند دلیلاش پرسیدند اصحاب گفتند ماهم دلیلاش رانمیدانیم ومیرویم جستجو میکنیم وجریان به شما اطلاع میدهیم ورفتند وبر گشتند وجریان گفتند وحضرت صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند بروید وبه اندوبگوئید که اهل بهشت شدند- جناب حضرت شهید ایت الله عظمت دستغیبرحمت اللهعلیه میفرمودند اینها چه کسانی هستند که میگویند دعای کمیل ایشان شرکت کنید وکاری دیگرلازم نیست بکنید معنویت ودعا بسیارخوب است وانشان راپرانرژی میکند ولی از روز شنبه بروید بهفقر کمک کنید وبرای اولین بار من کمله کارافرین برای جوانان از ایشان شنیدم ودرس بخوانید واین داستان رابا اب وتاب بیان میکردند کسانیکه درجه بهشتی از پیامبر اکرم  صلواته الله علیه واله والسلم گرفتند اینها شاگرداولوممتاز کنکور اخرت هستند وبه اینسادگی بهشت گرفته میشود چرا جناب ابوبکر این درجه رانگرفت اما ایشان برعکس  درجه لعنت گرفت حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم افرادبه چیش وسپاه اسامه بپیوندند وکسانیکه دراین سپاه واردشدند پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم دعای خیر کردند وسر پیچی از ان را نفرین کردند اقایان شرکت کردند بعداز چند ساعت جناب عمروب عاص روی کرد اصحاب کبار وفرومد میدانید چرااین سپاه تشکیل شد گفتند احتمال جنگ با رومیان است گفت خیر مارادنبال نخود سیاه فرستادند کهحضرت علی علیه السلام راحت به حکومت برسد چناچه این امررا میپذیریدکه صلاح هم دراین است بمانید ولی اگر نمیپذیرید سریع اقدام کنید جناب ابوبکر فرمودند مطمن هستی فرمودمثل روز برای من روش است همگی گفتندبر میگردیم وهرچه اسامه گفت گفتند حال پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم خوب نیست وبامابایددلسوزی کنیم عمروبن عاص گفت من غذای اینجا کافی نبوده است وحمام نگرفتم چهارساعت اسامه به من وقت بدهید خواهم امد واسامه گفت رفتی دیگر بر نمیگردی- جناب ابوبکر گفت اگر ماچند نفر برگردیم مسئله میشود کل سپاه بایدبگرد وبه جوانان بر گردید گفتند ما برنمیگردیم به انها ناسزا گفت وفرمودندبموقع حساب شمارامیرسیم هرچه میگفتند چرا میفرمود بعدا روشن میشودمسئله بسیار سری است وتنها هیجده جوان ماندند اسامه بهنزد رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله السلم امد وجریان راگفت حضرت صلواته الله علیه واله والسلم سه بار درمدینه جار بزن وچناچه تعداد به اندازه کافی نبود افرادبه مدینه باز گردند وانهائی که مسبب بودندلعنت کردپس فقطشیعه ال علی علیه السلام میماند والسلام


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99