سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بحث ریاضی کردن مراتب هستی یک بحث بسیار کهن است ریاضیات برخلاف علوم پزشکی سابق یک نظم فکری وایجاد ترتیب شاختی رابوجود میاوردکه میتوان به روابطی بین موجودات پی برد که این خصوصیات درپزشکی سابق نبود ویادرعلم جغرافیا نبود - وسعی شد که همه علوم رتبه نحوی بامدل ریاضی به اصطلاح قرین کنند وتصور میکردند که خداوندمنان که حکیم است لاجرم باید ازیکنوع مدل های ریاضی تبعیت کند- فرض میکنیم که حضرت عیسی علیه السلام بعد از حضرت موسی علیه االسلام امده است مطالباش فلان اندازه بایداز لحاظ کیفیت وکمیت بیشتر از حضرت موسی علیه السلام باخداوندمنان واحد بگیریم به نظراین حقیر غلط است بلکه باید خداوند رامانندماشین حساب وکامپویتر تا بی نهایت بگیریم که درسنگ یک واحد تجلی کرد ودرغوقابه صد واحد تجلی کرد ودرمار دویست واحد وحال بگویم چون غذای مار باید بین صد تاصدبیست باشد پس غورباقه غذای مار است؟؟ این بنظر منطقی نمیرسد-حقیر معتقد است که فقه علمی است بین ریاضیات وپزشکی وعرفان نزدیک به علم پزشکی-ولی عدد وریاضیات کاربردخوداش رادارد- اگرتصور کنیم مقامحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم عدد هزار میلیارد باشد وخداوندمنان بینهایت است اقایان درکتب خودش-شان مرقوم کردندکه روزی حضرت علی علیه السلام ازسرکار میامد ومتوجه شد-اصحاب کبائردوره هم جمع شدند حضرت علی علیه السلام کنارانهانشست- جناب اقای ابوبکر فرمودند – به حضرت علی علیه السلام- چندی پیش شایعه شدکه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم به حضرت زهرا علیها السلام فرمودند که میبایست همسری انتخاب کنی وما اصحاب کباربرای اجابت تشریفات به خدمت ایشان رسیدیم تک تک ودرخواست خواستگاری کردیم وحضرت صلواتهعلیه واله والسلم به همگی فرمودند انتخاب همسرحضرت زهرا علیها السلام فقط مربوط به خداوند منان است منهم نقشی ندارم یعنی حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فانی درالله است وانتخاب الله انتخاب ایشان است یعنی دراینجا حضرت انتخاب بیهایت میکند وحضرت زهرا علیها السلام هم این چنین است- وجناب ابوبکر اضافه کردمن میدانمکه حضرت رسول علیه واله والسلم مشتاق تو است وبرو یک صفائی به سروصورت بده واز حضرت زهرا علیها السلام خواستگاری کن- حضرت علی فرمودند که اگر ردشدم چی- جناب ابوبکر فرمود-من تمام ثروتم را به شماخواهم داد- عجب؟؟!! حضرت علی علیه السلام رفتند وبر گشتند وفرمودند از کجا فهمیدیی جمله ایشان گفت که معنای اش این است –که پیر درخشت خام ان بیند که جوان دراینه- اقایان سر وصدامیکنند که ناب اقای ابوبکر بدستور پیامبر اکرمصلواته الله علیه واله والسلم رفتند نماز خواندند واقعیت این نیست حضرت فرمودبه ام المومنین عایشهکه علی علیه السلام راپیدا کنید وبرودجای من نماز بخواند بدستور خاتون عایشه حضرت ابوبکر همیشه کناردرب بود که دستورات پیامبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم عمل کند وعایشه جریان به پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلمگفت حضرت کمی خشمگین شدند وفرمودن به ابوبکر بگوبه خانه اش برود-ولی بدستور عایشه دم درب بود- اگر دقت کنیم درایه که درغدیر خم امد خداوندمنان با صراحت سنگین صحبت نمیکند چون اعراب تنها ارزش را درهبری میدانستند سخت بودکه با ان کنار بیایند زمان میخواست که انهارا رام کند وپانصد متر پایئن جناب خلیفه دوم ازمردم سئوال کردچرا ازاین راه میایی مگر نمیدانی حال پیایمبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم خوب نبیت از فلان راه برو ولی حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم درمورد عمر چیزی نگفتند- از هرجا گشتند علی علیه السلام راپیدا نکردند عایشه به پدرش برونماز بخوان وقتیکه حضرت صلواته الله علیه واله والسلم جریان از عایشه سئوال کردند با حال نزار به مسجد رفتند ونگاهی خشمگین به ابوبکر کهانزما درصف مومنین بودانداختند وابوبکر فرمود من سرخود نیامدم عایشه گفت ولی دستهای امویان جریان راعوض کرد حال فرض کنیم که نماز خوانده است- ضربه شمشیر حضرت علی علیه السلام درجنگ خندقعدداش چقدر است هزار میلیارد است نفس که ایشان میکشد هزار میلیارد است نماز جناب ابوبکر چه میزان است؟؟   زمانی که اصحاب به جنگ رفتند بر اساس حافظه یکبار جناب بلال پیش نماز شد چون بهشتی است ومسلم است پانصدهزار هست ودرجنک تبوک که حضرت ماند نماز را ایشان خوانده است هزار میلیارد است- حضرت رسول اکرم صلواته علیه واله والسلام فرمودند علی جان شما مانند حضرت هارون علیه السلام به حضرت موسی علیه السلام هستی حضرت رسول اکرم صلواته الله درجات نسبن به حضرت موسی علیه السلام چقدراست میشودهمان هزارمیلیارد وپس علی علیه السلام به همان نسبت بالا می اید یعنی هزار میلیارد بالا میاید بایداین مطالب رالحاظ کرد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99