سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم-برادران سایت کلمه-بخش دوم-در صحیح بخاری از جناب عمر نقل شده است که غدیر خم درعرفات رخ داد دلیل این دروغ این است که مجبور شدند این دروغ رابگویند که تاحدودی مچ انها بسته باقی بماند- بسیاری ازایننوع احادیت موجود است-که به راحتی قابل اثبات است که بکدام دلیل ساخته شده است ازقول معاویه بعدامروانیان ساخته اند که به مروان گفتمروانی که درمقابل معاویه شاخ وشانه میکشد اینهم رامروانیان ساختندوگرنه مروان بن حکم کسی درمقابل معاویه نیست- که ام حبیبه علیهاالسلام جاسوس امویان در خانه رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بوده است این امر نسبت به یهود میدهند که درست نیست یهودیان همدیگر را کم نگشتند ولی در اقلیت تاحدودی افرادبهم نزدیک میشوند واز طریق حکم پدرمروان اطلاعات را به معاویه میداده است وچون سرچشمه زلال است؟؟!!که پیامبر کرم صلواتهالله علیه واله والسلم فرمودند که قبائل هودست معاویه به سی تن برسد به حکومت میرسد مابقیه مطالب دیگرمهم نیست که چهارنفر هستند درانتها وکف جهنم هستند- شیطان ومعاویه ویزید وفرد دیگری—مروان گفت حکومت تو به اخر میرسد پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم فرمودند قبائل مروان به چهل رسید به حکومت میرسد که تعداداندکی مانده است-حضرت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تا جفهه هیچ خبری نیست جفهه چهارراه ای بوده استکه یک راه ان به سمت مدینه بوده است- که امروزهم به همین علت سابق محل میقات است درانجا اصحابی که باید جدا شوند به حضرت فرمودند بعلت انکه کاروان ها مسافری تعطیل کردند ودلشوری زیادی در خاندانهای ما هست گرچه مامداوم پیک فرستادهایم وگرما زیاد مابلدچی داریم که شب روز برویم وگرنه مسافت زیادی همراه شما میامدیم وبه تاخت رفتند- نزدیک غدیرخم حضرت جبرائیل علیه السلام امد وفرمودکه حضرت چه باید بکند حضرت پیکی سریع فرستاد که همه راجمع کنند هرچه افرادبه یک گفتند بعدا ما مطلع میشویم انها گفتنددستور پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم است وامدند وسه روز طول کشید کهدرمدینه انواع شایعات مطرح شد که اول –پیامبر اکرمصلواته اللهعلیه واله والسلم مریض شده-دوم سیل امده است وسوم زد وخورد شده است ودیگر شایعات رواج پیدا کرد- واب را چیره بندی کردند- اقایانمیفرمایندانجا یکجای ییلاقی بوده است؟؟ درانجه پشه فراوان بوده است بصورتیکه دم درب چادر درحالیکه تمام صورت میپوشاندید صحبت میکردند کسیاز جای خودنمیتوانست زیادحرکت ومشکلات دیگر وبیادسخت مواظب باشند که اب را الوده کنند چون همیشه تعددی مریض بودند دومرض بسیار شایعه بود یکی وبا ودومی سل-  واز طریق پرنده که هنوز مشخص نیست به طریق انجام میدادند پی به الوده بودند اب میبردند وانرا پراز رمل میکردن وپشته بزرگی روی ان فراهم میاورندند واز ز سرچشمه بالاتر استفاده میکردندتا اب اش خشک شود بعد ها مثلا زمان عباسیان اهک هم میزدند تا از میکرب پاک شود- ایه یک حساسیت بسیار عظیمی رانشان میدهدکه بی سابقه است که اگ نگویی به وظیفه پیامبری خود عمل نکردی- دوم بیان ان خطرعظیمی دارد این امر درسراسر جهان فقط برای رهبری رخ میدهد وسپس ایدولوژی-ادامه ددارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99