سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بعد ناسیونالیسم یک بعد ایدولوژیکی نیست وحتی استراتژیک هم نیست بلکه هم عقلانی است وهم ایدولوژی اسلام انرا پذیرفته است مانند- زبان ولباس وغذا ومانند انان دخالتی در تکالیف واجب ومستحب ومکروه وحرام ندارد بلکه بیشتر درمباح ها ورش های عمل است- افتخاری هم ندارد وبر طبق تعالیم اسلامی مسلمان باید دیگران را برتر از خود بداند- این تز شیطان بود که نزاد را مطرح کردوناسیونالیسم نژادی عامل برتری دانست وکشورهائی عامل نژادی عامل برتری میشناسند به این علت است درایدولوژی برتری ندارند واز یک عامل جبری میخواهند پشمی برای کلاه خود تهیه کنند که درحقیقت یک حقه وفریب است- غرب هرگاه به عامل موثری دست پیدا کرد ازان برای بدست اوردن برتری وچپاول استفاده کرده است ولی مخفیانه تا بتواند دیگران رافریب دهد نمونهای ها را ذکر میکنم امریکا به یک فولاد بسیار سبک وبسیار نیرومند که میتوانست تورقی بسیار نازک دست پیدا کرد کشور سویس برای قعطات ساعت خریدن تکنولوژی اورا خواستار شد ولی امریکا امتناع کرد که برای موشک ساخته است ایشان خرید یک تن انرا درخواست کرد امریکا شروط زیادی گذاشت ازجمله کمتر ساعت در امریکا فروختن وقیمتی برابر15 برابر اصلی و شروط دیگر سویس قبول نکرد وده سانتیمتر انرا بدست اورد وهمان فولاد را باروش بسیار ازرانتر ساخت وامریکا که بشدت طالب بود مجبور به قبول شروط سنگین خود کرد- فرانسه درخواست موشک برای ارسال ماهواره خود کرد امریکا نپدیرفت وشروط سنگین گذاشت منجمله خرید ماهواره های امریکائی واستفاده ازماهوارهای دیگرامریکائی وفرانسه قبول نکرد وخوداش موشک ساخت کره شمالی درخواست سیمان از امریکا کرد باز ایشانشروط گذاشت وکره شمالی سیمان خوداش راساخت- تمام کشورهائی که اول خود تابع امریکا میدانستند به ورشکستکی رسیدند وضع اینده مابقیه که هموز خودشان را از سلطه غرب رها نکرده اند روز به روز بدتر خواهد شد پس تحریمات سرانجام پیروزی به بار خواهد اورد وهمین مسئله باعث سرخوردگی وعصبانیت غرب شده است درحالیکه همین عامل علت به هلاکت انداختن خود غرب هم هست- اما درمورد حجاب حجاب درتمام ادیان الهی بوده است وغرب نمیتواند حجاب را از حضرت مریم سلام الله علیها بر دارد ودر نزد برادرن سنی حجاب مستحب است نه انکه مکروه ویا حرام باشد ودر ایران باتمام زورازمائی غرب برای بر داشتن حجاب- نتوانست انرا ضد ارزش کند وسرانجام این حجاب علاوه بر یک ارزش الهی یک ارزش سیاسی هم شد ومورد انکار جامعه ایران واقع نشد مگر پس از انقلاب عوامل وابسته به غرب پرچ مدار حقوق بشر شدند وافتخار غربی شدندر بیحجابی دانستن این بزرگوران باید بدانند که سکولاریسم زمانی میتواند به راه خوداش ادامه دهد که دلیل عقلائی وعلمی داشته باشد وانهم درهمان محدود خوداش ولی چنان چه بخواهد ابزار سیاست شود که امروزه فرانسه علم دار ان است شکست خورد همان طور که پاپ ها شکست خوردند وانان بخوبی میدانند که فرهیختگان اسلامی جوابی دندان شکن به انها خواهندداد در سایت رادیو وتلویزوین المان در بخش قنطره خبرنگار المانی مینویشد که حجاب درترکیه باعث رکود کار سلمانی ها شده است ورنک کوی المانی همفروش کمتر شده است ودوری جامعه المان بخصوص زنان از فرهنگ غرب وتوچه به فرهنگ اسلامی که نتچه تمایل به فرهنگ اسلا می ایراناست نزدیک تر شده است وایشان به غرب هشدار داده است وخنده دار است که مردم ایران میخواهند خودشان ودیگران را ازورطه هلاکت نجات دهند وانها نسبت به ایرانیان غضبناک هستند واین خبرهم بد نیست بدانید بخصوص ان دسته که شیفته ازادی ازنوع امریکائی هستند اخیر پلیس امریکا کشف کرده است کهتعدادی کارخانه هروئین سازی وجود دارد وباید گفت- این هنوز ازنتایج سحر است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99