سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-به این وقایع کمی دقت کنید- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ملعون مروان بن حکم نفیه بلد ابدی کرد- شیوخ مدینه پیش اورفتند که توبه کن که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بسیار رئوف است وتورامیبخشد- ان ملعون جواب داد من گناهی ندارم شما احمق شدید که پ-حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم پذیرفتید قاصدی خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرستادند که اجازه قتلش رابدهید وپیامبر اکرم صلوالته علیه واله والسلم نپذیرفت- زمان جنابان ابوبکر وعمر ایشان همچنان نفی بلد بود زمان عثمان معاون شد وهمه کاره بود زمان علی علیه السلم به شام رفت وریس ارتش شد که ارتش رانوین کند- ومداوم به معاویه گفت میبایست کوفه رابا خاک یکسانکرد انزمان ازکوفه تا ایران بخشی ساسانیان پاسگاه قوی دربین شاهراه داشتند که میتوانستند جلوی لشگر بگیرد ولشگر تا انها رانابودنکند نمیتوانست عبور کند وکمبوداب ووبائی کردن ابهای مشخص انهارا از پای درمیاورد چه برسد که جلوی کاروان تجارتی بگیرد وبخشی ازان توسط اعراب کنترول میشد که داخل غار بود ویک کپرهم درسرجاده داشتند وانها اب راهم به همین سبک الوده میکردنددرحالیکه چشمه های خاص برای خودداشتند که مخفی بود واز جمعیت اطراف هم خیلی زود کمک میگرفتند جناب مروان فرمودند که انهارا یاباید اخراج کنی ویابکشی چون طرفدارحضرت علی علیه السلام هستندکاردست میدهند وکاری مشکل بود وسرانجام معاویه احساس کرد که انصار درفکر یک انقلاب هستند- درحقیقت درسقیفه بنی ساعده حرف اقاقی ابوکر به اینعلت کردند که ران زمان راهی نداشتند درضعف بودند ولی گفتند به موقع عمل میکنیم وعمل کردند عرب در زمان ضعف موش میشد ودرزمان قدرت شیر میشد استدلال اقای ابوبکر این بود که درانهم حقه بود که اگر من ر اانتخاب نکنیدعلی علیه السلام برنده است ویا ابوسفیان لشگر میکشد وشخصی را از قریش تعین میکند وشما هیچگونه سمتی نخوای داشت ولی درحکومت من شما وزیران هستید جناب عمر فرمودند طرح من این است که تمام شیوخ مساوی هستند وهرکدام دوسال ویا چهارسال حکومت کنند واین موضوع تمام عرب میپذیرد جناب سعدبن عباده سخت عصبانی شد فرمودن قبیله ابوبکر کوچکترین قبیله ها است وتا روز اخر با ابوسفیان بوده است وبقیه شیوخ بعضی یا بیطرف بودند ویا بر ضداسلام بودند چگونه مساوی هستنددرگیری شد-بعد از مردن لعین یزید بر خلافتدرجنگ شد بخشی از قبیله کلب پذیرفتند که یزددوم به حکومت برسد مروان قیم باشد وبه مرون گفتند جنگ راه نیانداز ظرفیت تماشده است مداوم جنگ راه انداخت که سرانجام شکستهائی داشت انصار به شام گفتند که معروفترین وابادترین جاده بین مدینه بوده است وشام نصف برای مدینه ونصف برای شام مروان میدانست که انصاربسیارقوی هستند وشورای قبیله کلب نمیپذیرد که دربین انها اصحابی از مدینه وجود داشت با اتکا به بخشی از قبیله کلب بالای منبر رفت وخودرا خلیفه نامید- وپساز نه ماه بکمک همان لابی پسرخودرا عبدالملک جانشین خودقرارداد- شورای قبیله کلب مرگ انرا تایئد کرد معاویه یک بخش مهمی درکاخ برای سمداشت که خلیل کنترول میشد اطاق خلیفه نگهبانهان خاصی اشت که مداوم گوش به دیوار ودرب داشتند وگاهی درب کمی باز بود که اگر خلیفه کاری داشت ویاصدای غیرعادی گوش میکردند بلافاصله وارد اطاق میشدند انشب قراربود سم داده شود دوروایت است یکی گفتند پنجاه متر فاصله داشته باشید ودیگری انهارا مرخص کردند-سیانوررا دادند سیانور درنزدیکی مرگ ار گلو صدای خرخر ه میاید وزنش که زن یزید بود دراین موقع گوشه متکائی در دهان اش کند که گارد چیزی نفهمد ونزدیک ظهر گفتند فوت کرده است عبدالمک بن مروان نچنگیدن با انصارا اشتباه دانست وجنگ وشکست خورد ایشان را خارج کردندتا زمان هارون الرشید امویان یک نماینده به شام میفرستاد که نقش سمبولیک داشت وهیچ دستوری صادر نمی کرد وغالبا فردی پخته بود در شورا شرکت میکرد ودرعباسیان برای اولین بار درز مان هارون الرشید شخصی ارسال شد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99