سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-- ایا ناصبی همان سنی ناب است؟ اخیرا غرب بخوبی درک میکند- علوم انسانی وایدولوژیکی ازان شرایط باری به هر جهت وبابرداشت ازاد وبدون تحقیق علمی هرکه هرچه گفت وهرکه هرکاری کرد وهرچه بافت وریشه ساخت فرهنگ بشری درعلوم انسانی از هر ابشخوری سیراب شد که9 رسم روزگار است وسنت بشری است کمی دارد فاصله میگیرد- بشر درطول حیات خوددرمسائل مادی دقت عجیبی داشته است دربدست اوردن نژاد وفرهنگ خاصی را موردتوجه قرار نمیدهد ولی درپس دادن ان به دیگران مته به خشخاش میگذارد یک خانم انگلیسی به فیلیپین میرود وطراح لباس ودکراسیون بوده است وبا یک فرد خارجی انجا ازدواج میکند درمانیل به شرکتی میرود که یک خدمتکار که زیبا باشد اگلیس خوب بلد باشد پرستاری خوبی باشد انتخاب میکند بعد کم کم میفهمد که ایشان سلیقه خیلی خوبی دارد پول ششماه ایشان به خانواده اش میدهد وایشان باخود به انگلستان میاورد وبروزنمیدهد که ایشان چنین فردی است شرکت کم کم متوجه میشود وبعد مسئله روشن میشود شرکت به انگلستان خبر میدهد انگلستان پس از تحقیق به این خانم بورس میدهد ان خانم میگوید من به دادگاه شکایت خواهم کرد من ششماه پول دادم انها میگویند چناچه شما شکایت کنید ماهم تابعیت شمارا لغو میکنیم- ولی شما هرنوع نظر درباره ایدلوژی داشته باشدکک کسی نمیگزد درحالیکه انبیا اعظام که امدند گفتند با مذهب شوخی نکینددرمسائل انسانی دقیق باشید جهنم وبهشتی است با توجه این مسائل باز هرجور خواستند عمل کردند دانشمندان غرب درتحقیقات خودشان درباره عربستان سعودی به این نتجه رسیدند درعلوم مادی موردنظر ومورد نیاز مانند عبور ازبیابان در سطح ممتاز بودند بلکه درمواردی عالیتر بودند ومهارت انها از تمدنهای بزرگ کمتر نبوده است ولی اهمیت نمیدادند وکتاب نمینوشتند فقط درباره ادبیات وتاریخ-ئ بسیار حساس بودند- میزان علومی که درباره گذشتن ازبیابان است که متاسفانه خیلی از انها ثبت ضبط نشده است من مشرف به حج شدم طبق قوانین شیعهاز جده تاز مانی که افتاب باشد مامیبایست درسقف ماشین که روباز سوار شویم ودرغروب میتوانستیم داخل ماشین باشیم داخل ماشین شدیم راننده یک جوان عرب کناردستش بود عده ای فکردندکه ایشان شاگرداست ولی قیافه خیلی از سبک هائی غربی راداشت ایشان خیر ایشان دانشجو است وپسر فامیل ما است وبرای سیاحت امده است- درطول راه گفت فلان کوه نام اش فلان است گفت نه اسم ان فلان است کوه بعدی است ایشان پرسید شما از کجا فهمیدی ایشان گفت ان کوه را گفته اند که اگر دست ات دوبرابر شود به ابر میرسد اتفاقا ابری بودچسبیده به کوه به نظر میرسید وگفتند اگر از پاشنه به سمت قله کوه بروید مثلا هفت برید( برید مسافرتی) ویافلان ساعت بروی به فلان وادیه میرسی که دران وادیه فلان صاحبه مهم بوده است گفت پاشنه کجا است گفت همین جا الان من هستم و پاشنه راتعریف کرد گفت کسی امروزه درانجا زندگانی میکند گفت نه کسی نیست- باز رفتیم ان جوان گفت این فلان دشت است ( انشا الله نحوه تقسیمات را خواهم گفت) ایشان گفت خیر اسمش این نیست باز پرسید شما ازکجا فهمیدی گفت اگر از جاده بیرون روم ماشین خواهدلغزید وان بیابان اگر از جاده خارج شوم نخواهد لغزید واین را تجربه کرد وباز به دشت دیگری رسیدیم از ایضشان سوائل کرد که نام ان این است باز ایشان گفت خیر نام این دشت فلان است باز ایشان میپرسید از کجا فهمیدی ایشان گفت خارهای اینجا چوبش کلفت است وتیغه خار سخت است که کنده شود وایستاد وجوان رفت تجربه کرد ورسیدیم به دشتی انجوان میخواست وانجا خارهای با ساقه نازک زرد رنگ داشت وگفت انجوان خاررا کند وتیغ خار به راحتی کنده شد وگفت یک تیکه کوچک بساز که باان به راحتی میتواند خلال دندان کرد رسیدیم به یک کوهی که سرش یک شبیه بسیارکم با عقاب داشت اسم کوه با اب ارتباط داشت واین کوه متصل به کوهی دیگری بدت ایشان گفت جاده از همین راه میرفت است فرد بالای این کله عقاب میامده است از رهگذر تقاضای اب میکرده است دلو را پائین میانداخته است واب میکشیده است از ترس کشته شدن پائین نمی امده است ودوستانش درکوه بعدی اورا رصد میکردند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99