سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-یک مشکلی که درتاریخ اسلام است- وهنوز برادران اهل سنت به ان توجه نمیکنند- این است پس از رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- دو شیعه بوجود امد- شیعه علی وشیعه معاویه- بر اساس تحقیقاتی که عالم اهل کربلا انجام داده است تمام کتب حدیثی اهل سنت را معاویه نوشت ومردم عادی هیچ کتابی را ننوشتند تا عمربن عبدالعزیز ولی سینه به سینه مقداری انتقال پیدا کرد وتمام کتبی که برعلیه کتب امویان بود سعی میکردند بدست اورند ونابود کنند شیعه علوی بود که کتاب مینوشت که کتب شیعه علوی را امویان رد کردند سپس بخاری ومانند ان بیشتر از کتب امویان استفاده کرده است تا از شیعیان علوی- بعنوان مثال جناب عثمان رفتارش مشخص است همه را از خودش رنجاند1400 صحابه نمایندگان انها به نزد عثمان رفتند وگفتند خودحکومت کن نه انکه مر وان بن حکم حکومت کند ومروان بیاد درمسجد از ازازار واذیتی به پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم وارد کرده است توبه کندعثمان گفت توبه انسان وخداوند دلیلی نداردعلنی شود انها گفتند چون درجمع ودرحضورمردم کرده است بایدتوبه هم درحضور مردم باشد عثمان مطلب را به مروان گفت مروان حواب داد اگر چنین کنم انها بهانه دیگری میاورنند تا منرا ساقط کنند پس من به شام میروم ولی عثمان گفت نیازی نیست برسر پست خود باشد فتنه زمای شروع شد که فدک را از مدیریت قبلی خارج کرد وافرادی که سهم میگرفتند همه را قطع کرد فقط ازدونفر میترسید طلحه وزبیر وبه ایندو ده درصد ثروتی مداوم به مروان میداد داد ونمیداست خطرناک ترین فرد اول ام المومنین عایشه است وسپس ابوموسی اشعری علت خطرناک بودن علاوه جایگاه بسیارعظیم ام المومنین وزبان چرب ابوموسی اشعری ام المومنین بیان چندین ایه درقران امده است که هرشب درنزدپیامبر اکر م صلواته علیه واله والسلم میخواندیم که قران عثمان نیست ابوموسی اشعری چنین ادعائی کرد عثماناز ابوموسی اشعری بشدت ترسید وحکومت بصره را به او داد ولی با ام المومنین عایشه سرشاخ شدکه سرانجام دریک مناظره دونفره همدیگررا منافق وخطا کار وغاصب نامیدند وجالب است امروزه کاسه های داغ تر اش که معلوم نیست به د لیل اینقدر شاهرگ میزنند که خودنشانه جهان سوم است- تا اجا عثمان از دست ام المومنین عایشه خشمگین شد که فرموداگر بخواهی مسئله بسازی من مدینه از سربازان قریش پر میکنم- ایا ایشان ان خلیفه ایست شب تا صبح ازترس خداوند گریه میکند؟؟- ام المونین فتنه راشروع کرد در زمان عثمان بیت المال مال ایشان بود باج وخراج مال ایشان بود فقط مردم انفال را داشتند ایشان پانزده درصد انفال مدینه راهم تصاحب کرد که تعدادزیادی ازان ارتزاق میکردند ودست اندازی به انفال کوفه هم شروع شد ومداوم مالیات بالامیرفت در اخر عمر امویانکه منجر به انقلاب شد به اخرین حاکم اموی گفتندکه انفال پنجاه- پنچاه زندگانی مارا نمی چرخاند انرابه هفتاد-س ی تغیر دهید وماراضی خواهیم شد نکردند وقبائل طرفدارا مویان گفتند شمارا درمقابل دشمنانتان تنها خواهیم گذاشت حتی در دل گفتند به انهایاری خواهیم رسان-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99