سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-  اخیرا درامریکا عدهای که خودرا الیت میدانند که نه اسلام درک کردند ونه غرب بیسوادهای جدید هستند  وبا کمال وقاحت دم از اسلام شناسی میزنند که بعضی از انهامدتی هم درحوزه تحصیل کردند وگویا پدر ان  انها عالمان دین بودند وپول حرام سرانجام بدبختی وبیچارگی میاورد یک خانم ویا اق که پابه سن گذاشتند- خوب بود که کمی مطالعه داشته باشند وجنابان از بهائیت دفاع میکنند وحقوق بشر امریکائی-؟؟ وبدانند که دنیا کشک نیست  وان بلائی سر جنابان از اسمان فرود امد سر شما فرودنیاید که تصور میکنم درباره نماز ورسول اکر م صلواته وعلیهواله والسلم احتمالا بوده است من مقدمتا چند نکته را بیان میکنم—درغرب تاریخ ومانند که ایدلوژی راهم دربر میگیرد وموضوعات دیگر راهم دربر میگیرد دمعتقدهستند که روش پاندولی درباره انها صدق میکند – پاندول یک اهرمی است که به نقطه ای متصل است ومداوم درحال حرکت از چپ به راست ویابلعکس است به اینئ معنا که ارام -ارام تغیر مکان میدهدتا به نقطه مقابل خود میرسد مثلا ااز رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم جدا میشود و به خلافت میرسد ودباره از خلافت به علی علیه السلام میرسد ومداوم درحال تغیر است یا ارتدوکس بسیار نیرومند روسی به کمونیست تبدیل میشود ودوباره به یک مذهب دیگری تبدیل میشود تاریخ یونان که اساس تارخ غرب است تا امروز درغرب وجهان این حرکت پاندولی رخ داده است وبقول خانم استادانگلیسی اگر یک مورخ باددرنظر گرفتن 65 فاکتور روزانه دقت کند ومهارت زیادی داشته باشدکم کم متوجه این تغیر میشود .تا امروز نتوانستند جلوی انرابگیرنند- در این مورد سه گروه شدند گروه اول انکه این یک جبر تاریخی است وکاری نمیشود کرد- عده ای معتقد هستند غیر ازاین باشد انسان نابود میشود؟ وسوم که داخیرا بوجود امدند معتقد هستند ایدولوژی الهی نمیتواند پاندولی باشد بیاد دریک نقطه ثابت باشد وان ایدولوژی پیدا کرد وشناختی از دین سنی داشتند انرا پاندولی دیدند- دلیل روشن است تمام شناخت انسان اصول وحقایق ان حتی اگر عقلانی باشد نسبی است وحقایق مطلق نداریم ؟؟ که اقایان وجنابق خانم همین عقیده راداشتند ویک جنایت بزرگ است که بگویند که دین شیعه ایرانی اصول انر منبعث از حقایقمطلق ثابت است؟؟ شما سواداش راندارید چرا اظهار نظر میکنید؟؟- نکته دوم هر ایدولوژی میبایست بگوید که من درست هستم وما بقیه غلط است- چنان یک ایدولوژی اصولش با ایدولوژی دیگر فرق داشته باشد دونوع ایدلوژی است بخصوص در فروعات هم تعداد اکثر مختلف باشد لذا برادان اهل سنت نمیتواند بر اسا س تحقیقات یک دانشجوی انگلیسی دکتری فلسفه اسلام بگویند ماهمه اهل تسنن یک شاخه هستیم هرکدام متفرق هستند ونمیتوانند بگویند که همه درست هستیم بخصصو پیامبر اکرم صلوالته علیه واله السلم همانطوراقایان بیان کردن یک فرقه درست است مثالی بزنم یک کمسیون پزشکی یک جناب دکتربگوید اگر جراجی نشود خطا وجنایت است ودیگر برعکس بگوید وسومی بگوید تنها مدت کوتاه ی باید با مسکن زندگانی کند وگرنه خطا وجنایت است وچهارمی بگوید با دوا میتوان دهسال زنده باشد گرچه همه انها از یک دانشکده تحصیل کرده باشند ولی اصول انها نتغیر است ونمیتوان گفت هرکدام را انتخاب کردید درست است؟؟ نکته دیگر جنابی فرمودند فرقه درنظر رسول اکرم صوالته الله علیه واله والسلم منظور مذاهب ایدلوژیکی نیست منظور مذاهب نژادی  است که9 واقعا خنده دار است عدد71 برای یهود وعدد72 بر ای مسیحیت وعدد 73 بر ای اسلام برای اخر الزمان است یعنی بی نهایت مذهب شناخته میشود مسیحیت بیشتر از یهود واسلام بیشتر از مسیحیت است که طلیعه شروع شده است درهند دانشجویان سنی بر است یک جناب دکتر فاضل مداوم هر دوازده نفر یک مذهب سنی جدید ایجاد میکنند وزمانی که اسلام به اروپا وبخصوص امریکا میرسید خواهید دیدچقدر خواهند سالخت مخصوصا امیرکا که ضد سنت است ومطابق میل افراد وتحقیقات بایدساخته شود که بعداتوضیح  خواهم داد- بغیر فرقه شیعه تمام ایدلوژی ها مجبور به حرکت پاندولی هستند- اخیرا معتقد هستند لیبرالیسم درشعار خوب است ودرحکومت وه9ر حکومت تاریخ مصرف دارد وشرق این مطلب را نمیدانست وجنبش های مخملی که اندیشه های  ریشه درانها ندارد عمر کوتاه خواهند داشت- ازادی وعدالت درشعار مورد دلخواه همه بشریت است ولی درعمل بتعداد افرادروی کره زمین فورمول وقانون دارد خشونت هم به هم طریق نمیتواند به خداوند منان تحمیل کرد که اسلام بایدمطابق میل غرب باشد کسی این مطلب رانمی فهمد ونمی فهمد که حجاب وقصاص لطف الهی است نه خشونت الهی  یک احمق بیسواد است-= کسی بهائیت مترقی تر ازاسلام میداند حوزه رانفهمیده ایست وبیجهت تحصیل درحوزه به رخ نکشد که خر عیسی که به مکه رفت- خر بر گشت – ادامه داراد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99