سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بحثی با برادران اهل سنت- برادران عزیز باید بدانند – تبلیغ دین الهی کردن کاری اسان نیست دراخرت موی را از ماست بیرون میکشند شتر را دروازه ای به اندازه ته سوزن ریز باید بگذرد یعنی مته به خشاش میگذارند که انسانی که لج بازی کرده وبی جهت عناد ورزیده است – بدنبال منافع نامشروع بوده است نتواند وارد بهشت شود ویکسربه جهنم برود- بشر امروزی هم تا حدودی چنین میکند- اولا تبلیغ کتاب بخاری بعنوان بهترین گنچینه اسلام است یک دروغ اشکاری است وبایدبگردید وان گنچینه راولودر مذهب شیعه باشد- بپذرید- وگرنه حساب شما با کرامالکاتبین است وعذری امروزه ندارید چون امکانات برای تحقیق- فراهم است گول چند نفر انسان جاهل ونادان ومغرض نخورید که قسم جلاله میخورند که شیعه مردود است در روزقیامت این نوع استدلال دیناری ارزش ندارد- وهرچه شیعه جواب های دندان شکن ریز ودرشت میدهد جوابی نمیدهید وجواب علملی شیعه مغلطه میکنید واین کار شما یک سنت شده است یک عالم مرحوم شیعیی به من میگفت که هروقت اقایان به تنگنا افت وهمین کار را یهود ومسیحیت کر د وچقدر حدیث نبوی دقیق بودکه فرمود شما سرانجام یعنی افراد غیرشیعه ناب به همان راه میروید که یهود ومسیحیت رفتند شما درخت را چشم خودنمی بینیدولی با تمام سعی یک خار کوجگ درچشم شیعه میتراشید که اصل ان مال خودشما است ومجبور به این کار شدید- درحالیکه کوچگترین سندی ندارید وما فراوان از شما داریم- دیشت دریک کانال یک استاد اهل کربلا در کانال کر بلا سایت یک دلیل ساده که تصور نمیکنم کسی بتواند پاسخی درمقابلش داشته باشد ولی شما اعتنا نمیفرمائید فکر میکنند به ضرر شما است درحالیکه مداوم دم از عقل میزنید چیزی که درشما نیست همان عقل استدرست مانند یهود ومسیحیت- با الهام از ایشان- فرمودند این حدیث بسیار معروف است که حسن وحسین دوبزرگوار بهشت هستند چه نشسته باشند وچه ایستاده باشند- پر واضح است منظور نشستن وایستادن فیزیکی نیست- پس معنا چیست؟ همانطورکه ان عالم شریف فرمود یعنی چه زمانی کسی را ندارند و حکمی نمی توانند بکنند- وچه زمانی قدرت دارند حتی انقلاب کنند درهردو امام هستند مورد بسیارمهم وکمی سنگین است اما مورد دوم ما میدانیم دان زمان بلکه باید درحال هم چنین باشد که امیت واحده اسلام یک رهبرداشته باشد دران واحد دورهبر معنا نمیدهد درحال قیام یعنی امام حسین علیه السلام پس ایشان رهبر باشد ومابقیه رهبریت راغصب کرده اند اما فرق ان فقه نبوی با فقه امروز اهل تسنن زمین تا اسمان اختلاف دارد بعناون مثال چناچه عبدالناصر شکست میخورد ایشان شورشی بود وخارجی بود وملک فاروق میتوانست جسدایشان یکسال بر دار بگذارد وهمه را وادار به لعنت ایشان کند- ولی چون برنده شد ایشان حق دارد ملک فارق را اعدام کند ویک سال در بالای دار نگه دارد ودستوردهد ایشان رالعنت کنید وچون حضرت امام حسین علیه االسلام پیروز جنگ نشد- خارجی شد؟ پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم چون مطلب را میدانست فرمودند امام حسین علیه السلام درقیام اش امام است ولو شکست ظاهری بخورد وتمام دستوراتش باید چناچه امامبعدی صحیح دانست عمل شود ودیگران به جنایت ایشان شهید کردند ودستورات انها باطل است- اما امام حسن علیه بافقه پیامبر اکرم صلوالته علیه واله والسلم با فقه امروز اهل سنت مغایر است زیرا دراهلسنت کسی که طرفدار نداردوفردمعمولی شده است حق امامت ندارد درحالیکه پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم چون قضایا را میدانست فرمودند دران حالت انزواامام حسن علیه السلام- باز ایشان امام هستند ودیگران غاصب مقام امامت هستند- هیچکس جرئت ان که نحوی دیگری تفسیر کند ندارد مگرانکه بگوید پایمبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از علم غیب خبر نداشته است درحالیکه دراحادیث بخوبی روشن میشود که حضرت رسول اکرم ازتمام جریانات اینده بخوبی مطلع بوده است وتمام استنباط های دیگر اهل تسنن پوچ وباطل است نه اجماع ونه بیعت ونه بزور وقلدری حاکم شدن ویا هرنحو دیگری باطل است وخداوندمنان انان را به رسمیت بعنوان امام نخواهد پذیرفت وهیچگونه جواب منطقی اقایان ندارند جز شیره مالی وفریب که اسنان ساده لوح یا زرنگ احمق انرامیپذیرد –ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99