سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بحثی با افراد کمونیست وفدائیان اقلیت- بخش دوم-جو ان انگلیسی در لندن پیش من امد- که زلزله امده است بچه درشکم ومادراش ودیگران نابود کرده است هیچ تمیزی نداده است همه را یکسان نابود کرده است- باران میاید هزاران مورچه وغیره رانابود میکند ومن پرسیدم که شما هم به مور چه هم کار دارید فرمودند بله ما مته به خشخاش میگذاریم بخوبی اثبات میشود این جهان کر وکور است وهمه چیزاش تصادفی است- خوداش میدانست کهمن خواهم گفت که موجدات این جهان بخصوص انسان کار این جهان نیست قطعی است که جهان کور وکر وتصادفی نمیتواند انسان بسازد فرمودن اثاری کشف شداستکه از کرات پیشرفته موجودات بسیار پیشرفته این موجودات ساختند ودراثر تکامل انسان ساخته شده است وانهم دراین امر کمک کرده است ونطفه انسان ذر ظرف خاص به این جهان منتقل کردند- دو اصطلاح داریم مفید شانی – یعنی امری بدیهی ومفیدفعلی که دران مطالبی جدید است- عقل از بدیهیات شروع میشود یعنی معیار بدیهی دارد بخصوص عقل محض  ولی اثبات عقل محض بشر درباره اثبات خداوند که زیادسخت نیست چون قابل دیننیست وقابل تجربه نیست بشرمداوم دران شک میکند که دلیلی ندارد- وخداوندمنان درقران واحادیث وانکشافات وکرامات ورفع حاجات وانواع دیگر خودرا مداوم به طریقی نشان میدهد مانندمفیدفعلی عمل میکند گفتن اینکه جهان راماده ساخته است بسیار اسان است یاباران کار ماده است هنری دران نیست پیچیدیگی ندارد وبرفرض دارد کار کارگاه ماده است راحت بیان میشود- ولی زمانی که روی  ان کار علمی میشود وپیچیدگی پیدا میشود به جای روی ان تعمق کند میفرماید اگر خداوند منان حکیم انرا ساخته است چرا درشورزارها باران میاید؟ چرا برای جوامع تشنه باران- باران نمی اید؟ مگر  خداوندمنان حکیم ورئوف والرحمن الرحیم-نیست تعداد زیاد حیوانات ودرختان  ازبین رفتند وانسانها به سختی دچار شدند وان زمان به مامیفرماید حکیم باش این مسخره کردن مانیست- جالب انستکه غربیان به اینتجه رسیدند که ظاهر زیاد ملاک نیست باطن ملاک است- وتصور میکنند که روزقیامت خداوندمنان عاجز از اثبات این مسائل است ویامیفرماید عشقم بود دلم خواست؟ لذا هرکسی نمیتواند انبیا باشد زیرا ظرفیت درک ندارد ومیزانی هم بیان شده است شما ممکن است هیچگاه بفکر انکه حقایق این هستیچیست نیافتده باشید؟ ولی جامعه بشری این چنین نیست بدنبال کشف حقایق این هستی است وان سئوالات بسیارمهم تر از این مسائل مادی روزمره میداند وبسیاری حقایقی درک است چاپ کردن یک نمونه عرض کنم روزی یک جوان فلیپینی دانشجوی دانشگاه لندن کهباهم سریک کلاس زبان بودیک پیش من امد که این انگلیسی عجیب از جهان اطلاع دارند- گفتم چطور- ایشان گفت داستانی دارد- یک فرد ثروت مند در مانیل  بعلتی ضدمار بوا میشود ومداوم به جنگل میرفته است وبه وسیله ای ماربوا به دام میانداخته است ووسیله مداوم دروگردن تنگ تر میشده است تا مار بکشد واین فردتماشا میکرده است ولذت میبرده است سپس حیوانات درنده را میکشت است- ایشان تجارت خانه ای داشته وپول خوبی درمیاورده است وهنر تجارت است کم کم حس میکند تجارت روبه افول است وروحیات ایشان مانندسابق نیست خیلی تلاش میکند ولی نتجه عوض نمیشود-  باخوداش خداوندمنان من این کار را رها میکنم وشما من رابه شرایط سابق برگردان وضع اش بهتر از سابق میشود یک اطاق در دم ورود جنگل میسازدمجهز وهرکس که میخواست حیوانی راشکار کند باایشان برخورد میکند به عبادت های خاصی میرسد که کم کم مریض های ر وانی به نزدایشان میرفتند ازجمله دودانشجوی روانشناسی بالینی دانشگاه مانیل روی ایشان تحقیق میکنند ونتجه را مثبت اعلام میکنند وبورسیه دولتی در دانشگاه هاروارد میشوند درانجا مسئله رامطرح میکنند که ایا تحقیقات ما درست بوده است ویاغلط بوده است دانشگاه هاروارد جریان به سیا خبر  میدهد که روی ان تحقیق دقیقی انجام شودتحقیقات بسیاردقیق انجام میشود ونظریات دانشجویاندانشگاه مانیل بخوبی اثبات میشود وامریکا این اطلاعات به دانشگاه لندن میفرستد دانشگاه لندن فلیسوفانی  انتخاب میکند به سرپرستی یک شخصیت ممتاز که با ایشان صحبت کند که نتالیج شناختی ان جناب درباره خداوندمنان که بدیع بوده است صحت فلسفی انرا ارزیابی کنند ونتجه را درست ودقیق وابتکاری وخلاق میشمارنند وحاظ بودن باهرکس دراین باره مباحثه داشته باشند- وباز نمونه دیگری که که یک متخصص دریا نوردی درافریقا کرده است بیان میکنمکه درکشوری که فقیرترین ملت ها دارد  خودکشی کمترین است درحالیکه مردم درجوانی بعلت فقر میخواهند خودکشی کنند بزرگان میگویند به خداوندمنان اعتقا د داشته باش کاردرست میشود-  ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99