سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- هفته بسیج همچنان میراث اش وپرچم اش پایدار وبر افراشته باد-کسی که عقول انبیارا بپذیرد- عقول جهان خواهد شد- واوهام ها کنار میرود- خداوندمنان بر ملائکه بخاطر جهاد گرانش مباهات میکند- بسیج که پیشقراولان انش دانشجویان مسلمان ناب وطلاب مخلص حوزه ها بودند درمکتب خط حسینی عشق حسینی اموختند- درعصری که همه از پای افتاده بودند وصدای اذان بی مشتری بود ودین را موادمخدر توده ها دربوق وکرنا میکردند وشیطان درهمه جا جولان داشت وامیدی به دین نبود وسالهای سکون وسکوت بود ندای عشق حسینی وخواست حسینی احیا شد- در شرایطی رسیدن به کمالاتنفسانی ورفاه اجتکاعی وعمل به احکام پسندیده وپیشرفت همه جانبه ملتی شیطان به قعر دره کشانده بودفقط درسایه استکبار ستیزی انهم با دشمنان غدار امکان پذیر بود که چون سرورشهیدان بادست خالی  وجانی ستبرک کردن امکان پذیر بود که شهادت را ثروتی عظیم وفوزی اعلا بداند وبا حربه کلمه طیبه الله اکبر وپیشانی بند یازهرا از هرمانعی عبور کند وسرانجام امریکا را باا ستصال بکشاند واشک اقای ریگان رادراورد وبر چم عراق کلمه طیبه الله اکبر بچبسباند وباجلال وشکوه به برزخ رود وجلال وشکوهی به کشور دهد- وچتر ایمان وتقوی وشهامت وامانت داری بر این کشور اما زمانی بگستراند واثاراش شدتاقیامت که هرروزه برشدت نور ملکوتی اش افزایش میبایدمایه تعجب جهانیان خواهد شد واسلام بر تارک ادیان ابراهیمی خواند نشاند واین شکوه وعظمت درحدیث نیز امده است وان دشمنان به ظاهر خیر خواه وپر مدعا را رسوا کند وبه سمت منشاانان پرتاب کند وان حقایق ناب الهی که درخفا بود اشکار شود که تمدن سترک اسلامیدرحالیکه شیاطین را رسوا میکند  شکوفا سازد شیاطین که مخالف دین حق بودند مجبور شدند فتنه ای ساز کنند وبسیجی جعلی وقلابی بسازند وروانه کشورهای اسلامی کنند وخود را مذهبی مسیحی  وانمود سازند- وخیلی سریع این نسیم بهشتی ایران – عراق- افغانستان ولبنان را معطر کرد وراه رهائی از ذلت ورسیدن به کملات را نشان داد- امید است ما ندای ان اسوه های ناب را بگوش جان بشنویم ودرخط حسنین عشق حسینی چون انان  بیابیم ومکتب انان راپاس داریم وبار امانت الهی چون انان به مقصدبرسانیم انشالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99