سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم ا لله الرحمن الرحیم-نگرشی به حمله بی سابقه در بیروت—شاخه ای از القاعده که به نظر بعضی ها زیر نظر عربستان سعودی هستند که درحمله به برج های دوقلو نقش داشته اند- بنام تیپ عبدالله عظم- حلقه امام حسین علیه السلام که کاملا نشان میدهد قصد دهن کجی به ایران وحزب الله را دارا هستند- ولی امریکا بادانستن این موضوع هرگز حمله به عربستان نکرد پس از جهتی زیر نظر امریکا واسرائیل هستند- فرد انتحاری که سعی میکرده است به سفارت ایران نزدیک شود مورد تیراندازی گارد سفارت واقع شده است که پنج کیلومواد را منفجره کرده است که سوار یک موتور بوده است ودیگری که باز انهم یک فرد انتحاری بوده است یک ماشین اسپورت را با 50 کیلو در نزدیکی 50 متری سفارت منفجر کرده است که درب رااهنین را تاحدی خم کرده است ودیوارهای قلعه مانند سفارت بخوبی از سفارت حفاظت کرده است ومیابیست اطاقها هم چنین دیوارهائی داشته باشند- دلائل حمله-1- با گرفتن شهرک قلمون- وبا اعلام طرح برای گرفتن شهرک غرا – امادگی گسترده ارتش برای گرفتن مرز لبنان باسوریه اماده خواهد شد وبدین ترتیب  شکست قطعی شورشیان که امروزه تنها مرز فعال لبنان است رخ خواهد داد وبه نظر میرد سوریه میخواهد برای  قوی تر  بودن طرف در مذاکرات این اقدام را عملی کند- لذا القاعده به ایران وحزب الله هشدار داده است که از کمک کردن به سوریه خوداری کنند نیروها ومتخصصین خودشان فرا بخوانند ومیخواهند اتش فرقهای را درلبنان دامن بزنند- - 2-  قدرت ایران رادر مذاکرات هستی پائین بیاورند وترس از اسرائیل وامریکا ایجاد کنند-3 نمایندگان شورشیان را مطرح کنند واهمیت انها را متذکر شوند- البته هرچه ارتش سوریه به مرز های اسرائیل ولبنان نزدیک تر وقوی تر میشود مسلم است برای حفظ موقعیت شورشیان تلاش های  طرفداران انها درلبنان واسرائیل وبدنبال انان عربستان وقطر هم ازدیاد پیدا خواهد کرد وحزب الله هشدار داده است توسعه تروریست واستفاده از حجم زیاد موادمنفجره  خطرناک است- ومنجمله تقاضای القاعده ازادی طرفداران انها از زندان است- درهرحال لبنان به سمت یک قطب مهم سیاسی – نظامی پیش میرود که بدوگروه اصلی طرفداران جناب اقای بشار اسد ومخالفین ان تقسیم میشود که هردوسعی فراوان برا برنده شدن دراین میدان را دارا هستند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99