سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله دالرحمن الرحیم-نیم نگاهی به خصوصیات حلقه ها-نظریات-شخصی است دو روش وجود دارد -  روش اول روش شعاری است –که فردمیبایست درانتخاب استاد دقت کامل کند وبیشترشنوده است- وفرد فقط میتواند نظریات استاد رامنتقل کند ونباید واردچالش باشخص دیگری دارای معلومات خاصی است بشود بیشتر شخصی است ورفع مشکل هم نمیتواندبکند مگرانکه بگویدمعلومات من این است- ومطالبی که یاد میگرد باید خوب به ان مسلط شود به این معناکه ان مطلبرا خوب فهمیده باشید نه انکه عرض وطول وعمق انرا درک-کرده باشید-روش دوم روش تحقیقی است-که دران دوبخش عمده دارد- یکی منبع ودوم روش تحقیق- امروزه در روش تحقیق چالش عظیمی است- ودرک ان اعتماد ساز میشود- عظمت مسلمانان دراین دوبخش اخیر بوده است- یک عامل دیگر عظمت مسلمانان- دانشجو دومرحله دارد- یکی دانش اموز است ودوم وردست است- به نظرحقیرامام زمان علیه السلام313 را ازدانش اموزی به وردست میرساندتا اخرعمر وردست هستند وجنابان افراددیگررا از دانشجوئی به وردست خودمیرسانند وهمچنان این هرم ادامه داردگرچه باامام زمان علیه السلام درارتباط هم باشند وتعلیمات قدم به قدم است ونظارت کامل لحظه به لحظه است-در اروپا هرکسی ک تحقیقی شخصی روی یکمسئله مانند فیزیک کشتی میکرد بلافاصله انراچاپ میکردند ومیگفتند دراین موردکارتمام شد وبعداز مدتی ایشان درباره اب اقیانوس  ایشا کتاب چاپکار میکرد باز میگفتند که این مسئله تمام شد ایشان کتاب چاپ میکرد وتدریس میشد-دوم تحقیقات شبکه ای است که هم دراندلس وهم دراصفهان بعنوان مثال درفرش بوده است یک مسئله گروه زیادی روثی ان کار میکردند مثلا صفت رحمان الهی ودراندلس از ابن رشد ووردست های ایشان مسئله تدوین میشود وچهارچوبش مشخص میشود وبه حوزه ها میرفت حوزه بر اساس منابعی واساتید روی بخشی از ان که میتوانست به نتجه برسند کار میکردند وچناچه شخص ابن رشد تشخیص میداد حوزه ای قدرت بیشتری داردولی امکانات کم داردفوراانراتدارک میکرد ویا اساتیدی رابه ان ملحق میکرد واین مقالات دربخش توحیدتبدیل به کتاب میشد چگونگی این مقالات متاسفانه گردش کارنوشته نشده است فقط یک فرانسوی که به درجه وردست ابن رشد رسیده است مقاله ای دارد لذا انگستان که متوجه شد رشد اندلس وحشتناک است دانشگاه لندن را گسترش دادند وگفتند تاهرجا که این دانشگاه بخواهد اطاق بسازدزمین رابیاددراختیاران دانشگاه ساخت ومداوم اطاق میساختند وفیزیک 101 وشیمی 101تا روش تحقیق101 را بوجود اوردند وعدهای استاد درنظر گرفتند وبرای فیزیک 101چهل فصل در نظر گرفتند وگفتند تا خر عمر دراین مطالب تحقیق میکنید وبرای هر درس ده کلاس درست کردند که شبکه ای شود .پیشرفت زیادی کردندتا رسیدنبه درجه ای که فیزیک اندلس رامیتوانستند درککنندوباکمک مسلمان جلو افتادند- هواپیما کنکوردعلت شکست از قبل معلوم بود که شبکه ای نبود درتمام موارد دیگر بجز موتور شبکه ای سنگین داشت واین زیر دریائی اتمی به همچنین درمجلس انگلستان همین مضوع مطرح شد که خاتمه پیدا کند ر ای مخالفت خیلی نزدیک بود- این موتور تجربه سابقی نداشت وبا ششگروه مختلف شروع کرد درحالیکه میباست حداقل 45 گر وه باشد- وافراد ان مهندسین هواپیما های جنگی وهلی کوپتر جنگی .زیر دریائی بود وقتیکه به نتایجی میرسید افراد به سازمانهای خودباز  میگشتند ودرموتور فقط شانزده نفر میماند که ریس یک جوان نابغه عجبیبی که سرانجام خسته شد ورها کرد وبخاطرفشار مردم هواپیما را راه انداختند

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99