سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتمانی بابرادران وهابی- اقایان فرموده اند که امامت یک بحث استقلالی عقلانی نیست؟؟!! وحدیثی وروایتی است- درحالیکه جنابان درباره اموات وبقبر ستان رفتن بحث استقلال عقلانی کردند وانرامعادله شرک دانستند؟؟- یعنی خیاط هر جا پارچه که خواست دلبخواه قیچی میزند؟؟ وقیچی  هم فقط در دست شما است؟؟!! نبوت یک بحث اصولی وعقلانی است ودر قران مجید ایاتی که دال بر علت عقلانی ارسال پیامبران وجود دارد ودراحادیث هم به همین ترتیب البته هربحث اصولی بحثهای  فقه ای هم دارد مانند اسامی پیامبران اعظام وزمان ظهور ومانندان امامت دنباله نبوت است لاجرم بحث اصولی ان مقدم است- در اعراب جاهلی شیخ که مقتدا وزعیم بود هرگاه بعلتی دچار مسئله میشد حال به مسافرات میرفت ویا جائی یک نماینده بنام خلیفه جای خود میگذاشت که گاهی ان فردیک جوان بیست وچند سال بود ودر مسائل انجا که کمیتش لنگ میشد از مشاور  مانند عمروبن عاص- اشعث بن قیس کندی استفاده میبرد که نقش امام را داشتند وبسیار مواقع شخص شیخ هم از مشاور کمک میگرفت ولی انبیا برخلاف بشر هستند درمسائل خاص فقط از خداوند منان کمک میگیرند ومتاسفانه بعداز رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم به رسم جاهلیت باز گشتند- دربعضی کتب اهل سنت ذکر میکنند مانند تفتازی که ولی المسلمین باید قریشی باشد اینجا بحث حاد میشود عام درست است ویاخاص درست است به تاریخ باز گردیم متوجه میشویم خاص درست است وسپس از حضرت رسول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم سئوال کردند کل قریش فرمودند-خیر- بنی هاشم- نباید دشمنان شیعه دست کم گرفت تاریخ نشان میدهد هرکار میتوانستند کردند ومسئله بنی هاشم در کتب محو کردند- دلیل ان این است که عباسیان نگفتند ما قریشی هسیتم گفتندما بنی هاشمی هستیم وما بنی هاشمی اصیل هستیم زیرا حضرت عباس رحمت اله علیه واله والسلم برتر علی علیه السلام بوده است وچون با مشکل ربرو شدند ابومنصور دوانقی علیه العنت الله گفت نه من ونه اما صادق علیه السلام واله والسلم یک سیدی علم کرد ولی امام صادق علیه السلم نپذیرفتد بعد نابودی امویان شامیان گفتند مانمیدانستیم از معاویه نزدیک تربه رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم وجود داشته است- اینکه داخل دانشگاه های محصور خودتان ببرید وبدوزید ومداوم ماند بهائیان الواح چاپ کنید وبه هیچ اعتراضی ویابحثی اجازه دندهید این عمل کار صحیحی نیست  واگر مطالعه دقیق کنید غرب هنوز نتوانسته باتمام مخارج نجومی تحقیقاتی خوداش به یک نتایج دقیق درمسائل کمی پیچیده علوم انسانی برشد وهمه درشک وتردید هستند وتنها ائمه اطهارعلیم السلام است درانموارد حقایق رابیان کرده اند ونبایدمسلمانان وبشریت از این علوم بی بهره گذاشت-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99