سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- در لندن زمانی که تحصیل میکردم- خانم استاد میفرمودند سنتی فلان موضوع این است من بلافاصله من میگفتم لطفا مدرنیسم انر بیان کنید ایشان میفرمودند حالا شما صبر کنیدتا تاریخ اش برسد دوستی داشتم اولین بارکه ایشان رادیدم ایشان فرمودند کاشکی سوپر مدرنیسم انرا سئوال میکردی دفعه دیگر برای من سوپر مدرنیسم انرا هم سئوال کن من گفتم سوپر مدرنیسیم مگر هست ایشان فرمودند بله که هست بعد فهمیدم راست میگوید چنین چیزی هست ایشان میفرموند که اوائل که به لندن امدم بدنبال این نوع مطالب بودم ولی حالا شنیدهام که استاد درایران هر وقت مطلب کم میاورند وارد مدرنیسم وپست مدرنیسم وغیره میشوند ایشان فرمودند که یک روز رفتم سینما که کنار صندلی چراغ داشت من مداوم کی چقزی مثل نسخه دکتر درمیاوردم که ببینم که کدام است مدرنیسیم است یا گزینه دیگراست وبعد بلافاصله یک شیشه اب میوه بغلی بیرون میاوردم ومیخوردم ودوباره فیلم را نگاه میکردم یکدفعه فردی از عقب فرمودند حق باشما ست این فیلم الان وارد درد سر ساز میشود لطفا اگردنبال قرص میگردید من قرص مسکن دارم زود میل بفرمائید ومن تشکر کردم وقرص خوردم وچراغ را خاموش کردم ومثل یک بچه مودب نشستم هرچه فکردم این کجااش دردساز هست نفهمیدم خلاصله از دوست انگلیسی ام پرسیدم ایشان گفتند من میانه بافیلمهای درد سرساز نمیروم ولی حتما جریان بیخ پیدا میکند ومفسیرین خواهند نوشت ومن شمارا مطلع میکنم بعد ازمدنیاشان یم روزنامه اورد که فیلم واقعا درد سر ساز بوده است زیرا انگلسی ها دراین مورد بیش از وده گزینه ندارند و گزرینه فیلم خارج ازاین ده گزینه بوده اسن مغز انگیسیها راخورده است وکارگدان گفته است من مخصوصا این کار کردهام که مردم یک انبور پیدا کنند واتش مغزا مداوم تیز تر کنند در پرانتز انهائی که مداوم میگویند چرا وصیتنامه امام به انگلیسی چاپ نشد وچرا فیلم نشد دلیلاش رابفهمند شما درانکلستان از شما سئوال میکنند شما به چه اعتقاد دارید ما میگوئیم ما مسلمان هستیم وما ازانها سئوال میکنیم شما به چیزی اعتقاد دارید میفرماید لیبرال روز یک از قوم خویش همان دوست ازتهران امده بود وما به نزد ایشان رفتیم ایشان بحث شهرستان تفریحی کنت کرد ونکاتی میدانست ومن از ایشان پرسیدم شما ازکجا میدانید ایشن فرمودند اگر نمیدانستم که باید دانشگاه تهران دراش را گل بزنند انگلستان همیطور است یک لیبرالی را باید بسازد من به ایشان گفتم گویا خبرهای دیگری هم هست بعضی سیاستمدران درجای خاصی ازان منطقه بودهاند ایشان فرمودند شما یک تحیقیق مکانی که حدودشان معلوم به اندازه ده دقیقه من درانشگاه تهران یک کنفرانس بدهم- درهمان محل دوستم یک میدان بود میدان بد جوری وقبلا خط واحد به یک خیابان موچکی متصل به میدان میشد ایستگاه داشت بعللی به میدان بدجور اوردند که دلیل واقعی انرا من میدانم وبعد اوردن به خیابان نزدیک میدان ربروری یک بستنی فروشیکه ربروی اپارتمان ایشان بود ولی داخل بستنی فروشی دیده نمیشده است این قموخویش جناب دلیل تغیر ایستگاه رامیخواسته بداند ایشان فرموده است قبلی سمنتی بوده است ومیدان مدرنیسیم بوده است وحالا پست مدرنیسم ایشان فرموده است شوخی نکن دوست من جواب دادهد است مدتها است که من دیگر کشته ومرده این نوع مسائل نیستم ونباید انگلیسیها چننین فکر کنند ولی اگر داخل بستنی فروشرا میتواندید خیلی بهتر بود ایشان میگوید میروم ودرستاش میکنم ایشان میگوید جنبعالی درست میکند؟ وایشان میرود وبستی فروش پس از زدوخورد با پلیس درستاش میکند وبعد همه اهل ان برج ار ایشات تشکر میکنند وایشان به نزد پلیس میرود وجریان را میگوید جناب پلیس میفرماید اتفاقا درست گفتی درخیابان قبلی بچه هاراحت بودند ودرمیدان برای اقایان بهتر بود واین جا برای خانمها بهتراست


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0