سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم- بخش دوم- ایا شیعه هم مسلمان نیست- اقای چونگ-درمیان شیعیان اعرابی نبودند= اقای- زین- البته که بودند بعنوان مثال اعراب شیعه امروز درعراق اکثریت دارند- درمالزی اکثریت مسلمانان سنی هستند- هدایت کامل ورهبران مذهبی همگی سنی هستند-ووسطح وریشه رابخوبی حفظ وحمایت میکنند—زمانیکه استعمار انگلستان قدرت را درمالزی رهاکرد ودور شد رهبران راهی دیگری را رفتند وقت خودر را صرف حمایت ازمذهبشان وسنتهایشان کردند(ناسیونالیسم) بنا بر گفته خودشان-( امروزه ه بخوبی روشن شده است ناسیونالیسم نمیتواند مخالف عقگرائی باشد) وبرای نخبگان راهی دیگری نبود- ولی امروزه موید به علما هستند وبیش از اندازه طرفرداری از عقاید ناسونالیستی خودشان میکنند وهنوز هم ادامه دارد بعنوان مثال برای یک مدیریت دولتی اسان وبدون درد سر ازنوع قوانین سنی خاصی استفاده میکنند-که درجامعه درحال عمل وپراکتیس است وبعضی ها به این اسلام –اسلامی که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بر پا کردند ادعا میکنند وسازمانی بنام شورای فتوا ملی( خود این سازمان گویای خیلی مسائل است) رابوجود اوردند که توجه به حکم های حکومتی دارد که نادرافراد جرئت چالش بان راخواهند داشت—اقای ازمان- بله همینطور است انها معبد یسم وهمچنین ورزش وفلسفه یوگا والبته شیعیزم را ممنوع کردند—اقای موهان-پس بنابراین رهبران مذهبیدارند تلاش میکنند یک اسلام یک پارچه وصلب دراین کشور بوجوداورند- ایا اینطورنیست –جناب؟- اقای زین- من هم همینطورفکر میکنم یک تعهد بسیار سخت وخشن ونارسا- اسلام همانطور که همه افراد میدانند یک ایمان یک پارچه نیستدرخود برادران اهل سنت- چهار مکتب عمده وجودارد- شافعی- مالکی –حنفی- وحنبلی- واغلب مسلمانان مالزی پیروان مکتب شافعی هستند- اما- دیگر مذاهب اهل سنت موردقبول رهبران مذهی میباشد- اقای ازمان- درباره قادیانی چطور؟_- اقای زین- یک جامعه بسیارمحدود وبسته از پیروان انها من مطمن هستم که جود دارد( یکی از علمای قادیانی اخیرا از پاکستان به امریکا رفته است عکس خوداش در روزنامه چاپ کرده است که بنده از طرف سازمان قادیانی برای حل مشکلات فقهی واعتقادی احباب امده هستم ادرس منزل وساعتهای ملاقات رانوشته است)- جنبش توسط میرزاغلام احمد در قادیان تاسیس شد-که یک دهکدهای 1889 وبعدا انرا جنبش احمدیه نامیدند وپیروان ان خودرا احمدیسم بیان کردند- اقای چونگ- مشکل مذهبی جنبش قادیانی چیست؟- از عقاید احمدیسم این است که رهبر انان بنام شخص مسیح وحضرت مهدی علیه السلام رجعت خواهد کرد واین موضوع قابل قبول نیست- اقای سلوک- درجنبشی که رهبر ان اقا خان چهارم است بفرمائید—اقای زین شیعه امروزه انشعاباتی دارد که انها خودرا اسماعیلیه وپیرو اقاخان چهارم میدانند- اسماعیلیه امروزه49همین امام خود را که ادعا میشود از نسل حضرت زهرا علیها السلم است که ایشان دختر پیامبر اعظم اسلام صلولته دالله علیه واله والسلم است که همسر ایشان حضرت علی علیه السلام واله والسلم است–شامل میشود اقا خان دارای یک فامیلی بسیار ثروتمند میابشد که ان ثروت را برای ارتقا ونشر هنر وارشتیکت در سراسر جهان وهم چنین برای بهبود تصویر اسلام در سر تاسر جهان بکار میبرد که قابل قبول نیست—اقای چونگ- مندربعضی جاهاخواندم که ایشان کنفرانس های بسیارباشکوه ومجلل بسبک امریکائی واروپائی وکارهائی از این قبیل که بسیار جذاب است برای پیشرفت اسلام انجام میدهد- اقای ازمان- وسپس ما- دروزی وعلویان را داریم که انها گاهی خودرا ناصریز وانصاریز بیان میکنند-ح- اقای زین- این مطالب بهخوبی نشان میدهد که اسلام یک پارچه نیست که رهبران مذهبی ما سعی میکند که انرا نشان دهند وفردی فرموده است که علمافرموده اند پلورایسم بریا مملکت خوب نیست بلکه بدهم است

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99