سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی به مقاله"| ایا شیعه هم مسلمان نیست؟؟!!": مقاله از گروه رستوران سید .پی.جی- اقای سلوک- من کمی گیچ از بعضی کارهای مسئولین دولتی شدم که شرکت شیعیان برای عبادتدریک خانه که در اطراف کوالالامپوردر ماه گذشته تعطیل کردند- مطابق اخبار گزارش شده که درانجا تعدادی  خارجیان هم بودندوپسازنکه موردبازجوئی واقع شدند ازاد شدند که سری به انجا بزنند وچنین شانسی برای افراد محلی وبومی نیست ومن درشگفتم هستم  چرا اینطور هست- ایا انها مسلمان نیستند_ ( اقایان بایدبدانند که دمکراسی به این معنا نیستکه هرنوع قانونی به راحتی بیاورنند وجا بیاندازند این امر درحقیقت دیکتاتوری است نه دمکراسی- زیرا دمکراسی تعریف مشخصی دارد وقوانین کلی مشخصی دارد)-چونگ- وهمچنین یک بیانیه از طرف مسئولین اموزش وپروش صادر شد که اخطار میدادبرعلیه دانشجویانی که به ان گروه ملحق میشدند- سلوک- اما چرا؟- ایا انها یک گروه منحرف هستند؟ ایا انها با امت اسلامی فرق اساسی دارند؟اقای موهان- ایا انها زیادهستند؟اقای ازمان توسط بعضی تخمین هادرحدود 40000ویا 50000 نفرشیعه هستند ( بعدا بیان خواهد این عددرا بسیار زیاد توصیف کردند؟؟!!)-موهان-ان عدد زیاد است!! گرچه ما هفده میلیون هستیم ولی پنجاه هزار هنوز عدد کوچکی نیست-من درشگفت هستم که  چگونه انها در هفده میلیون ما وارد شدند- شما چگونه جناب فکر میکنید؟؟!!- اقای زین البته این تعدادهستند ولی من تصور نمی کنم که مسئولین مذهبی از عدد واقعی انها مطلع باشند- یک خبر نگار که از دوستان من است زمانیکه دکترماهتیر محمد از ایران بازدید میکرد- چندین سال قبل ایشان گروهی ازدانشجویان مالیزیائی را درقم مشاهده کردکه منتظرملقات باایشان بودند که همراه خود هدایائی داشتند( بعداز چهارده قرن هنوز شیعه امری عجیب است) انها به ایشان گفتنددر حوزه دینی شیعیان درحال تحصیل هستند- بعدا اقای ماتیر محمداز مقام پوسات رهبری اسلام که از همراهان پرسیدند که ایا ایشان مطلع بوده است که دانشجویان مالزیائیدرحال تحصیل درحوزه های مذهبی هستند-مسئول گفته بود که ازان مطلع نبوده است- البته انها  انچه را یادگرفته اند منتشر خواهند کردزمانیکه برگردند-موهان-امامن تصور میکنم بخاطر ممنوع شدن شیعه برای انها- انهافورا نمیپذیرنند که شیعه هستند- سلوک- اما ایا انها مسلمان نیستند؟ - اقای زین- البته که هستند- سلوک -اما چرا بر علیه انها عمل میکنند؟- ازمان- البته انهائیکه عمل میکنند انچنان فکر نمیکنند- اما من میدانم که انها درحدودچهار صد میلیوندرجهان هستند که اغلبانها تمرکز درایران وعراق دارند ومسلما انها بخشی ازیک ملیاردوششصدمیلیون مسلمان جهان هستند که دومیلیاردودویست میلیون مسیحی وجود دارد که به سه وهشت هزار تیره ومذهب تقسیم میشوند-چونگ- طبعیتا دیگر مسلمانان این حق را ندارند که بخواهند شیعه از امت اسلامی خارج ومحروم کنند زمانی که نان انها وتعداد انها ثبت شده است ودرامار ها امده است- ازمان- طبیعی است-چونگ- بنابر این اگر انها مسلمان هستند چرا مسئولین نسبت به انهاتبعیض قائل میشوند وبین انها ودیگر مسلمانان فرق قائل هستند جناب لطفا؟-زین -دوست من- این موضوع یک داستان دراز دارد هم از لحاظ تاریخی  وهم از لحاظ ایدئولوژیکی- مختصرا- پس از رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امت اسلامی بدودسته تقسیم شد سنی وشیعه- ونسل های بعدی انراتبدیل به ایدلوژی کردندکه فرزندان پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم جزو این گروه ودرمقابل حکرانان مقاومت میکردند وبین انهاهم حتی کشتار شد واین گروه پشتیبانی از ایرانیان پیدا کردند که کم وبیشیک سنت رالی مقابله  قدرت کردنبرعلیه انها دراعراب شکل گرفت-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99