سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بحثی با بزرگان-جناب اقای باقر پرهام فرموده اند":دوران مدرن دوران حکومت ورهبری عقل است ودین باید به عرصه  زندگانی خصوصی باز گردد:" این مطلب متعلق به غرب مسیحی- یهودی است وانرا انالیز میکنیم- دوران عقل شروع شده است دوران میمونی است واین خواسته خداوندمنان ودین اسلام است -:" افلا تعقلون!!:" ایا تفکر عقلانی ندارید- همین عقل است که دین وارد زندگانی وحاکم بر تمام ابعاد زندگانی میکند- ولی بخش دوم که دین  بیاد به زندگانی خصوصی باز گردد- حتی درغرب نبیاد دین وارد عرصه زندگانی شود زیرا عقلانی نیست!!؟؟ عرصه زندگانی خصوصی هم بیاد عقلانی باشد نه سلیقگی وساده لوحانه- بعضی ها به خرد غربی تکیه میکنند خرد انسانی دربعدی میتواند پاسخ مناسب وحتی مورد خواست دین ناب رابدهد وان خرد قابل قبول است ولی دلیل نمیشود درهمه ابعاد زندگانی بشر وهستی شناسی که لازمه تکامل انسان است پلسخ درست بدهد وخود چنین ادعائی ندارد وبه همین دلیل هم پوزتیویسم چون به جوابی قطعی دربعضی موارد پیدا نمیکند انرا تعطیل میکند ولی شناخت وحی اساسش بر خرد بشری استوار است که وحی را میتواند بشناسد وعلت ی که غرب چنین راهی رفت خواست باکلیسا درنبردش به هرنحوی پیروز شود تشکیلات سکولارسیمی  زیاد ارزش ندارد مگر انکه روح وعقل انسان را به حدی ارتقا دهد کهبتاند یک جهش کند وبه وحی وخداوندمنان برسد- انسانی که مثلا در علوم مدیریتی کار میکند وس از سالها تحقیق میرسد مطالب اول کتابش غلط است تا زمانی که مکتب های مدیریتی که همه معتقد هستند درجا خود درست هستند یک کاسه نشود وبستر گسترده ان کشف نشود وفرومول وقوانین کلی انها کشف نشود  فیاده ندارد همیشه نسبی خواهد بود وزمانی غلط بود حداقل بخشی از انان مشخص خواهد شد- در داستان حضرت یوسف علیه السلام در زندان به اندو زندانی کهبا ایشان تماس گرفتند حضرت قریب به مضمون فرمودند که رب های متفرقه بهتر است یا یک خدای واحد علیم وحکیم وقادر مطلق وجواب امروزه بخوبی مشخص است انروز هم بخوبی مشخص است بعنوان مثال در کشور اذربایچان شانزده حزب سکولار وجودارد که باهم اختلاف دارند- بزرگواری فرموده است": اگر دین هم دربرابر ازادی قرار گیرد این دین است که باید محدود شود –نه ازادی-": ازادی را خداوندمنان هدیه به انسان کرده است  اما سعادت مهم است ازادی وسیله است که سعادت رابدست اورد واگر برعکس رابدست اورد که ارزشی ندارد وسعادت بیادهدف شود وتمام هنر در صراطی است که انسان رابه سعادت برساند وتمام قران میخواهد ایندو عامل را بیان کند ومشخص کند وگرنه ازدی محض وصرف ارزش ندارد بها الله از درونش در میاید ویاجناب جان کری-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99