سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نگاهی به خصصویات قران مجید- کتابی که بعنوان محوربحث انتخاب شده است کتاب ": شمیم تاویل در ایات تنزیل:" سرکار خانم جناب دکتر مریم زیبائی نژادمیباشد- وعلت ان بود که شخصا در حوزه متوجه چنین بحثی شدم- از سپاس های گرانسنگ پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از خداوندمنان نزول فرقان ومبعوث شدن برای عالمیان بشیر ونذیر بودن برای عامیان ودرک وفهم قران مجید است که قران خورشید وماه منیر است سپس پاک شدن پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم واهلبیت عظیم الشان ایشان سلام الله علیهم اجمعین است ومسلم است که این کتاب از هرنقصی وضعفی وپلیدی میبایست پاک باشد تا شایسته چنین پیامبری عظیم الشان باشد وبالعکس- تمام کتب الهی سابق را به راحتی با تحریفات  وباطلها وموهامات بریا انکه ثابت شود کتب الی نیست که بخش عمده انرا یهود وبخش اقل انرا بت پرستان کرده اند- وبعنوان نمونه تمام اعداد در انجیل درموردخاصی  به انواع مختلف ذکر شده است وبعنوان مثال چون در درک الهی عاجز بودند خداوند منان به صورت یک موجو مادی انسانی تصور کردند که بعدا همین مسئله در اسلام رخ داده است وبااقتباس از یهود خواستند مسئله راحل کنند برای بهتر درک شدن بعوان مثال در احادیث متاسفانه مانند کتب سابق الهی هرنوع دخل وتصرف شده است حتی درمورد شناخت عقلانی از باب بسم الله بقول خانم استادانگلیسی در بیان اصول ها دست انداز وجاده فرعی فر اوانی بوجود اورده اندچه برسد که اصول فقه ویا تفسیر مشخص کرد ودقیقا همان جواب خلیفه دوم را میداند که هرچیزی محل اختلاف است کنار گذاشته شود ولی در اسلام از زمان جناب ابوحنیفه موسس مذهب حنفی ایشان اصرار داشت که بیادهمه مسائل جوابش پیدا شود ولو ایشان نتوانسته است انها را بدست اورد مردم موظف هستندکه کتابچه ای که ایشان راه حل نشان میدهد به کشف پاسخ ها برسند وچون عباسیان بر اساسی جناب ابوحنیفه حدیث انتخاب کرده بود واستنباط میکرد رافهمیدند شروع به انتخاب حدیث برهمان منوال کردند وبسیاری جعل کردند درنتجه ائمه بعدی از نوشتن روش انتخاب حدیث ونحو استنباط خودداری کردندگرچه بعدها توانستند تا حدودی به قوانین انان دست پیدا کنند که نسبت جنبلی ها پس از چهار صد سال امکان پذیر شد- کلمه خورشید وماه نشان نورانیت عمیق قران است در حدیث های مختلف ژرف بودن قران بخوبی روشن میشود وبحث از ظاهر وباطن  قران است ژرف بودن یک عاملش ان است که ایات قران تنوع طیفی وسیع از مصداقهای گوناگون دارد که هم میتواند مادی باشد وهم میتواند غیر مادی باشد هر ایه یک ایده ای مطرح میکند وخود ایده دارای انواع مختلف است ویک سیستم سه بعدی  در طول وعرض وارتفاع چهدر مادی وچهدر معنویت وغیر مادی را حائز میشود وخود ایات باهم یک سیتسم ایجاد میکند که بسیار پیچیده است- بعنوان مثال یک ژن انسان در سیستم یاهو 23 زاویه دارد ود علوم انسانی به مراتب بیشتر است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99