سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بحثی ازرسانه امریکائی سی ان ان- سی ان ان درشناخت خوداش بیان میکند معظم ترین سازمان خبری دنیا است ودانشکده خبری اش که باید گفت دانشگات خبریاش بی نظیری ترین دانشگاهای خبری دنیا است بطوریکه بعد از یک کنکوربسیار سخت ازبهترین دانشگاه های امریکا نیرو میگیرد مدتی انها را تعلیمات جدید میدهد که دردنیا وجود ندارد درحدوددو ملیارد عکس دارد یک میلیارد ان درانترنت است و700 غکس خبرنگاری دارد که درجهان بی نظبر است بهترین کتابخانه دنیا دررشنه خوداش دارد که با قدرت وسرعت به تمام مقلات وکتب دست پیدا میکند وگره های مختلف مداوم درحال تحقیق هستند تا مطالب را برای سردبیران اماده کنند وهر سردبیر وخبرنگار مکان خاصدارد ودرگنجه اخرین اطلاعات ونوارها ویودها وفیلم گذاشته میشود وبک سیستم خاص درست کردهاست که از سزاسر دنیا با موبایل میتوان با سازمان سی ان ان تماس گرفت ویا ز ماهوارهای سی ان ان برنامههای انرا تماشا کرد-بی طرف است وموشکاف است وبسیار انسانی است- ولی وقتیکه انسان برنامه های اورا تماشا میکند بسیار بازاری است تماما بدنبال اقتصاد وسازمانهائی هستند که پول گلان به این سازمان میدهند تا برای ایشان تبلیبغ کند- مهمترین کارهای انقلابی ایشان مال افریقا است انهم کشورهای بسیار کوچک افریقا پس ازمدنها یک برنامه ربع ساعت درست میکند که باید گفت همه میتوانند بکنند وخطری هم ندارد بعنوان مثال به کشور افریقائی رفته است در یک دهکده جائی که جندین خانم انجا هستند وهمه نگران وناراحت ایشان میگوید اخیر رئیس جمهور فرمان داده است که هرکس به زنان ظلم کند حق شکایت دارد وبه کار اورسیدگی میشود واین زمان قبلا شکایت کردهاند ولی ترتیب اثر داده نشده است وهم معتق هستند که ماست مالی میشود ایشان وارد دادگستری کوجکی میشود که دوجوان مسئول رسیدگی هستندویک خانم که بایک دختر 11 سال تعقیب میکند واین خان میگوید که کارفر ما به من گفته است که اگر روابط جنسی با من نداشته باشید شما را اخراج میکنم ومن با ایشان داشته ام وبعد ازمدتی رها کردم وحال میگوید باید این دختر کوچک را بفرستید ومن شرکت را رها کردم وحال برای شکایت امدهام وان جوان میگوید ما تمام حرف ایشانرا ضبط میکنیم وسپس تحقیق میکنم وایشانپیش ریس جمهور رفته است وریس جهمور با عصبانیت میگوید با تحقیق شودزیرا دروغ زیادمیگویند ومسئله تمام میشود درحالیکه بخوبی قدرت دارد که سران حکومت امریکا تحت فشار قرار بدهد وسازمان ملل را وبسیاری ازنهاد را درامریکاویاجریان اسرباز فوتبالیست معروف امریکائی درافعانستان سی ان ان نیض امریکا دست اش است ومیدانست دوستان ان مرحوم ودوست دختراش که زن او شده بود ساکت نمینشیند ونامه ایشان را بادوستناش را فاش کرده بودند که هشدار داده بود نیایئد وایشان هم برای تخلیهروانی باانها مصاحبه کردهم ایران میتوانست بکند یک وحشت ایجاد کردند که نباید پنتاگون را عصبانی کرد- با تعدادی زیادی از سران دنیا وشخصیت های دنیا مصاحبه کرده است وانها را تازمانی که زنده هستند فاش نخواهد کرد ولی پی ازمرگ انان با اچازه خانواده انها فاش کرد منجمله با یک رئیس جمهور افریقا ایشان خواسته بود که یک روز درکاخ باشد وبه او اجازه نمیدادند خوب سئوال این است که اول یمسوزن بخودت بزن وبعد یک سوزن به دیگران مکر اجازه میدهند که در کاخ سفید امریکا کسی یک ساعت بنشیند وهر سوالی خواست پاسخ دهند این قدرت امریکا است اگر بااو کنار بیائی انسان رادلیل میکند واگر با او مخالفت کنید پدر درمیاورد خلاصه اجازه دادند این رئیس جمهور سالم رئیس جمهور شده است وکاخ با وجود انکه دور از شهر است همیشه پردهها باید کشیده شود وتمام اشیای داخل کاخ سیاه رنگ هستند خلاصه باخانمهای کاخ اشنا میشود که به ظاهر دوتا زن داشته است وبا خان منشی کاخ اشنا میشود که ایشان اعتراف میکند که معشوقه رئیس جمهور است که ایشان میگوید این وضع برای شما زیبنده نیست وباید انرا سامان داد وخانمها دعوت میکند وتفهیم وتفهم میکند- دستوراتی میدهد که مورد خوشایند ریس حمهور است من نمی گویم که ایشان بی سواد است ولی با چند اصل ولو ملیارد دلار هم خرج شده باشد تا بدست بیاید نمیتوان گفت که ایشام مربی افریقا وبشریت هستند که بعضی از دوستان لبنانی من بگویند که ان معز بزرگ وبرزگوار پیامبر اکرم صلوالتالله علیه واله والسلم چرانتوانست مشگلات ماغ را حدس بزند .وراحل نشان دهد وتنها راه نجات ما غرب است باید دوستان لبنانی بدانند که اگر لبنان فقط یک خانه بود وتوکل برخداوند بکنند پیرو.ز میشوند ویا هرنوع مصیبت برانها وارد شود به نفع انان است وپیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم همه نوع راهنمائی کرده است وگول غرب را نخورنند که مداوم میکوید حل مشکلات بشر بسیار پیجیده است وفقط امکانات اندر دست غرب است وهوش فقط مال انسان غربی است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99