سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه نقدی بر کتاب معزز بابانظررحمت الله علیه-یخش- دوازدهم-درهور میبایست چیریکی جنگید- بهترین طریقه - روش روسی-ویتنامی است- درویتنام ارتش بدودست کلی تقسیم-یکی ارتشی مانند ما- اسم اش را میکذاریمارتش کلاسیک- دومی نام گذاری میکنم- ارنش استنباطی- تحقیقاتی نظری – تاکتیکی- کاملا فرماندهی انها جدااست ولی باهم کار میکنند- درویتنام اختلاف اش با ارتش دارای اختلاف ماهوی زیادی است- طول خط کلی جبهه سراسری را تقسیم میکنند نه بصورت عرضی بلکه بصورت عمقی واحد اویه را دقیق نمیدانم درچه سطحی است فرص مبگذاریم گروهان درعمق پشت سراش گردان است تا لشگر بالامیرود-درهر منطقه واحد جنگی سه گروهان باهم کار میکنند ولی بافاصله متناسب – هزسه گروهان روی منطقه واحد خودشان برسی میکند وطرخ میدهند طرح به این صورت است درمرحله اول ازیک تا یازده نقطه تاکتیکی دشمن که درانجا امکان عملیات دارد رادرنظر میگیرند که شامل همه فنون تاکتیکی نظامی میشود مانند مخفی شدن – پدافند کردن –افند کردن- کمین زدن- مین گذاری کردن وغیره-به موازات انها بافاصله سه مرکز ارتش دوم وجود دارد که دارای قویترین مخابرات است وتنها باواحد کل خوداش درهانوی کارمیکند ورفت وامد جریان بیش از دوساعت طول نمیکشد- لین هم سه واحد یرای سه گروهان وبه بالاهم همین طور سازمان داده میشود درهر سه واحد ازهر واحدی یک نماینده است با افرادی که یکی حفظ تمام تاکتیکی هائی که تاان روز درویتنام دانسته شده است دوم فردی که چارتها ومحاسباتها که جدول انها دردیوار موجود است سریع میتواند محاسبه کند ونفز سوم به موقعیت منطقه بخوبی وارداست یکی ودونفر دیگرهم موجود است بعلاوه فرد مخابرات وفرد رمزکن ورمز گیر اطلاعات هر واحد زیر دست به این واحدها میاید وبه مرکز درهانوی ارسال میشود واین سه نفر سنجش کاررا میسنجند وبه یک نظرواحد باید برسند وانر به مرکز خودشان ارسال میکنند چناچه مرکز انان دستور جدید داد درطرح خودشان اعمال میکنند – گروهان اول فقط سه نفر درجلو درحالت استتار بسیارمخفیدارد وبیشا سه تا نباید باشد مراکز کمین ومراکز مین گذاری ومثل نقل ونبات تله انفجاری ماند انکه قایقی که از امریکادی گرفتهان یم سانتیمتر ازان را کمدهاند ودینامیت کار گذاشته اند روی انرا پوشاند ودرجابسیار مخفی استتار کردهاند اگر قرار باشد جنگ ویتنام را به بالاترین مشخصه تعریف کنیم همین کار است وهیچگونه اطلاعات دقیقی بیرون دادنشده است وچه سازمانی به چه مشخصات این کار کرده است معلوم نیست ولی مشخص است وسایل کار دروسیه ساخته میشده است بعنوان مثال کلید یم فرد امریکادی ره به یک مین وصل کردهان وانکلید روی تنه یک درخت بریده شده قراردداهند ویا یک تبر که دردسته ان مواد منفجره بوده است تا تانک امریکادی ونفر بر- ماشین ریو درلاستیک ان وغیره- تمام علف هور را دسته دسته کردهاند وبا یک طناب باریک فلزی که ارحلقه های که دراب بوسیله ملیاش دراب فرو رفته عبوردادهاند که چناچه ان سه فرار بخواهند فرارکند برای سرگرم کردن امریکائی ان طناب را مداوم بکشند که حداقل 7 کیلومتر بوده است به محص امریکا وارد میشد هر گروهان بدودسته تقسیم میشد- گروه متحرک وگروه ثابت گروه متحرک به 11 گروه تقسیم میشد تویخانه سنگیه به نزدیکی منطقه میاورد ومکان یک را میزد وگروه دوم با خمپاره بخش دوترین را میزد وبلافاصله گروه یک جابجا میشد وگوه سه نقطه دیگری گرودو جابجا میشد وبه همین ترتیب   پس از تیاندازی فرض کنیم یازده گروه واحد سنجش میکرد چناچه درست تشخیص دادبود عمل میکردوچناچه درنقاطی درست تشخیص نداده بود ان گروه دوم بهنر تشخیص داده است وارد عمل میشد وبه همین طریق ان سه گروه د.وم مداوم ارتش امریکا را ارزیانبی میکردند وواحد خودراهم ارزیابی میکردند . ارتش اول هم همین کارا میکرد واطاعات در واحدهای عمقی هم میرفت و چناچه واحدعمقی تشخیص میداند وارد عمل میشدند – درهانوی یک سازمان واحدی اطلاعات دوارتش رادشت وچناچه تشخیص میدادطرح ارتش دوم وارد عمل شود دستور میداد-پایان


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0