سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- - نوشتاری به بهانه اخراج اشوب انگیزخانم"اوک تاویا نصر": از رسانه سی ان ان امریکا- بخش دوم- دونکته خاصی ایجاد کدورت بین حضرت ایت اله العظمی سید محمد حسین فضل الله رحمت الله وحزب الله- اول ان بود که به ایران اندرز دادند که دمکراسی وسعت اش بیشتر کنند ودوم پست های کلیدیرا کمتر به روحانیون بدهند- به نظر با شناخت فضای اجتماعی سیاسی لبنان این پیام بیشتر برای لبنان است مقدمتا اسلام شیعه یک مذهب استثنائی که درجهان شناخته شده نیست وغرب نمیخواهد انرا انطورهست بشناسد وبگذارد که دیگران انار بخوبی بشناسند چون متضاد بامنافع انان است وتوجیهایت انان به ظاهر علمی است که شکستن ان فضا کاری بسیار مشکل است وماهنوز نتوانسته ایم از عهده ان براییم گرچه زمان به بنفع ماست وخوشبختانه غرب سوتی های بزرگی داده است وبتدریج عظمت تفکر اسلامی ناب مشخص میشود غرب مدهب شیعه واسلام یک دگماتیسم کور معرفی میکند مانند کل مذاهب درغرب سابق که سرانجام جهان به جنگ اقلیتها ودانشمندان خواهد کشاند ودارند پیامبر عظیم الشان اسلام را به همین نحو میخواهند معرفی کنند لبنان سه مذهب که دارای پیروان تقریبا مساوی هستند مسئله دوم لبنان بالاتریم متخصصین به نسبت جمعیت دارد وبه راحتی میتواند از متخصصین اعراب وجهان استفاد ه کند ومیتوان گفت یم عمدی بوده است که این امر اتفاق افتاده است وغالبا این افراد مسیحی هستند من روز ی در نزدیکی شب از نزدیکی یک میدان میگدشتم فردی کنار میدان که معلوم بود مشت شده است درحال مسخره کردن حضرت مسیح علیه السلام بود من بشدن نارحت شدم وبه مزد ایشان رفتم وگفتم چرا حضرت مسیح را مسخره میکنی خنده کرد وباز کار خوداش را ادامه داد یک دفعه متوجه شدم درمحاصره عده ای مسیحی هستم یک دختر خانم امد جلو وبالعصبانیت به من گفت چرا با ایشان اینطور صحبت کردید ایشان ازاد است هرچه میخواهد بگوید واگر دفعه دیگر درانگلستان چنین عمل کنید باشما برخورد میشود ویک جوان ارام شیشیه از اوگرفت که او اول میخواست مقاومت کند وبعدازمدتی به او گفت حالت جا امد .انمرد گفت بله حالم جا امد وان دختر خانم یک کارت به ان فرد مست داد که یکشنبه درساعت فلان درجا مشخص منتظر شما هستیم ویک کارت هم به مانند ایشان هم به من داد یک فضای هیتلری واسنتالینی برای ایران درست کردند ودنیا را بمباران میکنند بخصوص اعراب را عرب دارد مداوم متخصص بخصوص ار لبنان ومصر تعلیم میدهد ودرنیویروک دفتر تحقیقاتی دارند ومداوم مقاله اول برعلیه ایرانا ودم حزب الله لبنان به راه انداخت ودبدبه وکبکبه برای اقایان بوجود اوردند یک گروه ازانان چهار مقاله درماه دروزنامه مصری ولبنانی چاپ میکند که نوشته است ایران ژنوپلتیک علمی قبول ندارد ویک استرارتژی جدیدی من دراوردی ایجاد کرده است ونظم جهانی را به هم زده است بعد اسمام ریسمان بافته است که اول اعراب منطقهرا درجه دو بکند دلار را پائین بیاورد وپول خوداش را بالاببرد قدرت مصر درخلیج همیشه مصر را پائین بیاورد ونوریمالکی بالا برد وحزب الله الت دستاش کند ومداوم غرب تهدید کند واز دنیا باج بگیرد ومسلم است که این مقالات اثر میگذارد- یک روزنامه لبنانی با دوجوان درخیابان بیروت مصاحبه کرده است خلاصه این است که ازجلسه مخفی یک استاد برجسته برمیگردیم که ایشان نظر مبارک ایشان این که ایران میخواهد همان اشتباهی که درایران کرده است وهرچه ما نوشته ایم گوش نکرده است به بیچارگی افتاده است میخواهد درلبنان هم پیاده کند وان این است دوساله به کسی درس دینی عمامه بگذارد ووزیر شود ودیگر علم دراین کشور ارزشی نخواهد داشت اینکته من با اضافه کنم که درهرسازمان امروزه ارزش علوم انسانی حداقل کمی از ارزشهای فنی بالاتر است ودراینده به مراتب پیجیده تر هم خواهد به تجرب اثبات میشود که روحانیت درایران بهترین گزینه برای مسائل علوم انسانی این سازمانها خواهند بود وهرگز تضادی کور بین دوگروه انسانی وفنی بوجود نخواهد امد بلکه برعکس هردو میتوانند دیک سیسنم واحد بخوبی عمل کند واین امر برایغرب هم درکاش دشوار است وهم مخالف منافع استراتژیک انان است که میبایست بادقت وظرافت وقدرت وبا اگاهی زیاد با ان برخورد کرد که دل نگرانی ها وتشویش ها ازبین برود که خوشبختانه دراین مسیر درحال گام زدن ومحبوبیت رئیس جمهور ایران وشخص حضرت ایت الله سیدحسن نصر دامت بقاه نشان میدهد که اسلام ناب حرفهای زیادی برای گفتن دارد- غربی نوشتند که شخص ایتالله سید حست نصر شبانه ومخقیانه برای خواندن سوره حمد وعرض تسلیت به بیمارستان رفتند تا ازترور اسرائیل در امان باشد واین امربخوبی تمام یاوه های غرب را پنبه میکند – نکته جالب اسرائیل گفته است که شخصیت حضرت الله العظمی سیدمحمد حسن فضل الله هیچگونه شایستگی که قابل تمجید باشد نداشت واما درجواب مقاله خانه مطبوعات استرالیا نوشت تمام مطالبی برعلیه خانم نصر نوشته شده است فاقد نور درخشان عقیقی بوده است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99