سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-خاطرات- در شبستان مسجد حرام وارد شدم در سمتی که وارد شدم هشت نفر در سراسر ان نبود فرد ی نشسته بود تصور کدم اروپائی است کنار اونشستم بعد متوجه شدم که تونسی است وانگیسی را خیلی روان صحبت میکند  غالب انان زبان فرانسه میدانند پرسییدم از تونس چه خبر ایشان گفت من مقیم انگلستان هستم مدتها است که سری به تونس نزدم خیلی تعجب کردم غالبا در فرانسه مقیم میشوند ایشان گفت من بورس دولتی داشتم که در فرانسه مهندسی به خوانم وپس از فارغ التحصیلی به تونس باز گشتم وبه من گفت جائی بر ای شما نیست هرچه اصرار کردم چیزی گفتند تلویحا گفتند به فرانسه بر گردد درهمین یک جوان عربستان سعودی پشتسر مثل جن ظاهر شد چشمان عقابی داشت واز اینکه انگلیسی بلد نبود سخت د|ژم ان جناب سری به تاسف تکان داد وجفت بهم با گار نگاه کردیم ودرمقابل گارد من کم اورد ورفت ویک شیخ که درلباس ریاست مثلا ححیط زیست امد وبعد از مدتی خنده های بی صدای وارام نخودی امریکائی میکرد ومن میدانستم در امریکا درس خوانده است ومداوم ازبیانات ما که من مخصوصا بلند صحبت میکردم بزنگاه به عقب بر میگشتم میخندید وسرخ میشد ومن میفمیدم خوب میفهمد ایشان به فرانسه باز میگیرد ودر فرانسه به ایشان میگویند که معدن کار مهندسی انگلستان است وبه انگلستان میاید درانگلستان اولین معدنکار موسیقی است که همه موزیک دان برجسته برونند باز کم میاید وبالاترین قیمت را میگرینند من زمانی میخواستم فقط نت یادبگیریم در رستوران وابسته به دانشگاه که دانشگاه کمک مالی میداد ودر اطراف دانشگاه بود غذا میخوردم وخانمی که استاد زبان بود ودر دانشگا برزیل تدریس میکرد راجعه موسیقی در برزیل صحبت میکرد پس از انکه دوستش رفت من از ایشان سئوال کردم حاضر هستید نت رابه من یاد دهید ایشان گفت باکمال میل وبه شما اندکی تخفیفی میدهم ده جلسه اول ساعتی هفتاد       پوند وبیست وتا پنجا جلسه بعد ساعتی هفتصد پوند که خیلی مسائول وحواشی یاد میگیرید وسپس هرچه صنف گفت ومنرا اندازه گیری کرد سه تا پنج درصد تخفیف میدهم بخشی از نبوغ انگلستان در رشته موزیک تبحر پیدا میکنند ومهندسی مشخص است ایشان به انگلستان از ذخیر ه پول خوداش زبان میگیرد ونزدیک به اتمام در روز نامه اگهی میدهد یک شرکت معظم ایشان میپذیرد ومداوم افراد به اوزبان وتعلیمات مدرن را میدهند وبریا انکه درامد زیادی پیدا کند ریس طرح میکنند ویازده ساعت در روز بریا ایشان اضافه میزنند که برای دیگران بیش از دو ساعت نبوده است وجریاناتی طی میکند تا زمانیکه میخواسته است به حج بیاید وصاحب همه چیز میشود ومیگویند ما  می دانیم که حج دنگ فنگ زیاد دارد بچه ها به ما بسپار وما مانند بچه ها یخودمان از انها مواظبت میکنیم واضافه کار تورا انجام میدهیم وپولش به حساب شما میگذاریم من از ایشان پرسیدم شما در باره اسلام هم درانجا صحبت کردید ایشان گفت مستقیما خیر چون انها از وضع ما مطلع هستندولی اگر سئوالی میکردند پاسخ میدادم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99