سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه مقاله - ":  برای تو مینویسم:" جناب اقای حسین شیخ  السلامی درتحلیلی درباره کتاب قهرمان من جناب اقای  رضاریسی—درغرب سرکلاس که درباره یک فلیسوف سئودی بحث میشد شناخت ان فلیسوف همیشه جلوتر از بحثهای اوبود واستادفرمودصدجلد کتاب درباره ایشان نوشته شده است وباور کنید به هزارجلد کتاب درباره ایشان خواهد رسید که من  نمیدانم چگونه مطلب پیدا میکنند وبا این وجود که مهمه  زوایا فکری وزندگانی ایشان روشن میشد دربحث ه فرض های بچه ها اشتباه بود وبرعکس ان ما درطول تاریخ بودیم وهمیشه فکر میکردیم سینه به سینه تا قیامت خواهد رفت وازهمه جا ضعیفتر  حوزه است مسئله پیش امد که شخصیتی که بعد درباره ایشان بحث خواهم کرد برای گرفتن دکتری ادبیات فارسی از دانشگاه مسکو میبایست 65 صفحه کتاب جناب مرحوم ایت الله  اذری قمی را برای اساتیدانجا تحلیل کرد ومن هم  حضور داشتم که توسط یک استاد جوان بسیارفهیم بررسی شود این کتاب دونظر غول اسلام حضرت ایت الله خوئی رحمت الله علیه که نگفتنی است وامام راحل که شناخت ایشان سالها بطول میکشد  جناب استاد زبرجد یک کار بسیار زیبائی میکرد که احادیثی بدرد خصوصا طلبه میخورد درسر کلاس مطرح میکردند وبسیاری ازانها باز نمیکردند این یک تاکتیک انگلیسی است بچه های ایرانی رانرا کشف کردند ودر دانشگاه شیراز بعضی اساتید  این چنین عمل میکردند من زمانی انگلستان درمترو بودم روی نیمکت نشسته بودم منتز قطار خاصی دومیانسال سال  که معلوم بود مهندس هستند درباره ساخاتمانی که بیشتر ان شیشه است بحث علمی کردند که چگونه فشار را محاسبه کنند من تاحدودی من متوجه میشدم رفیق ایشان سوار قطار شد ورفت من از ایشان سئوال کردم چه میزان شیشه فشار تحمل میکند- ایشان فرمودن فرومول فلانرابلد هستید؟ایا میتوانی فرمول از فلاننوع ریاضی به فلان نوع ریاضی تبدیل کنی باخشم به من نگاه میکرد ومنهم باتعجب به اونگاه میکردم- دردرس خارج کم کم من متوجه هوش ومیزان درک حضرت ایت الله خوئی رحمت الله میشدم  من رابفکر انداخت که ریشه بعضی احادیث از لحاط سیاست روز موردتوجه قرار بدهم وبه نتجه رسیدنم که امام صادق علیه ژاسخی به گروه عباسیان داده است با دوتادو تا چهراتا به نتجه نمیرسد وان نتجه واقعی نیست شم خاصی میخواهد وجان ایشان وشیعیان درخطر بوده است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99