سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- ایا ایران بمب اتمی دارد؟؟-سفری جناب اقای بشار سد به اطریش رفته اند وبا همتای خودشان جناب اقای فیشر مذاکراتی داشتند- امروزه به حق حلقه واسطه بین شرق وغرب  کشور اطریش است وتمام گزینه دیگر منجمله خود امریکا فریبی بیش نیست- جناب اقای فیشر از ارامنه هستند سئوال اول این است ایشان برای حقوق ارامنه در اطریش چکار کرده اند ومن مطمن هستم درپاسخ به این سئوال یک جواب کلیشه ای خواهند داد- بدرستی جناب اقای بشار اسد فرمودند که اسرائل دنیارا دارد مسخره میکند ومن شخصا معتقد هستم خوداش سر انجام مسخره خواهد شد- اشان میفرماید ما بروشنی بیان کردیم جولان خط قرمز ما است واسرائیل هم میگفت ماهم حاضر هستیم با شروطی جوان پس دهیم- این همه مانور ندهید وزمانی که ما امیداور شدیم وفرایند سیاسی شروع کردیم تهیه کردند وجلو رفتن حکومت بعدی اعلام کرد جولان جزو خاک مسلم اسرائیل است- خود انها اول بیان کردند که دودولت امکان پذیر است وامریکا هم تائید کرد وپس ازمدتی انرا نفیه کردند- تعلیمات به دانش اموزان میدهند یک تعلیمات منحراف وغلط است وبه ساتزمان ملل گفته شده است واقای": براون:" نخست وزیر سابق انگلستان که ریاست تحقیق در اموزش وپروش جهان دارد وخود گلایه زیادی دارد که اموزش و1روش دربسیاری کشوره چه از لحاظ کمیت وکیفیت کم ارزش است ونمی تواند مسائل ساده ان ممالک راحل کند وبشدت با حقایق جهان بدور است- ومتاسفانه جهان اسلام بخصوص اعراب درضعف های فراوان قرار دارند که هیچگونه توجیه ای ندارنند؟؟ جنای اقای فیشر فرمودند که هم سارائیل وهم سوریه نقاط حق و ناحقی دارند؟؟ ومن نمیدانم سرانجام این روند به کجامیرسد؟؟ وجالب لست فرمودند من زمانی مسئل یک بخشی بودم مسول یک فدرال از اطریش بودم وخاستم سفری به شرق کنم وبه شهر افسوس درترکیه که اخیرا تعلیمات ما میگوید تمدن غرب به یونان از انجا نشات گرفته است؟؟!! البته من نمیخواهم وارد ماجرا شوم ترکیه درقبل نیز یکی از مراکز انبوه نژادها بوده است ویونانی اول به ترکیه امدند وسپس به یونان رفتند- دربن مذاکرات بحثی بمب اتمی ایران شده است سئوال این است که اگر توده مردم مسائل را نمیدادند ایشان بخوبی میداند بمب لتمی انگلستان اشکانها دراورده است وتمام بودجه عظیمی میشود برای پایگاه اتمی همان مراکز مراکز کشتار اینده بوسیله بمب اتمی انگلستان خواهد بود باتمام ضد جاسوسی بسیارقوی نظامی نمیدانند چکار باید بکنند جاسوسی  الکترونیکی بقدری قوی است که روسیه وامریکا پرنده ای از روی پایگاه اتمی رد شود میفهمند این پایگاه مدل قلابی است ویا حقیقی است گرچه تلاش هردو طرف دربسیار مواردبه شک هممنجر میشود وهر سه ماه بیا دتغیرات اصلی به مدل انجام شود متنها راه مکن برای کم کردن اطلاعات طرف قطار زیر زمینی بین پایگاه است وانگلستان موشک های اتمی خود را انبار میکند ومداوم پایگاه میسازد چه حقیقی وچه مدل که قبل از جنگ تشخیص دهد کدام لو رفته وکدام لورفته نرفته است وموشک ها رابه محل سوق دهد وبیشاز سه ماه نمیتواند درانجا مقیم شود وتمام افرادکه درساخت ان پایگاه شرکت دارند تا اخر عمر درتحت کنترول هستند وبایدحیله گرانقیمت بزنند مثلا سد بسازند تا حریف تا حدودی گول بخورد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99