سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-تراژدی سوریه – بخش سوم- جناب اقای دایر نوشته اند که اقلیت ها در سوریه کاملا پشتبانی مستحکمی از اقای بشار اسد انجام میدهند وهیچ توجه واعتراضی به انکه نیروی ها ی ایشان چه نوع رفتاری با برادران اهل سنت میکند ندارد؟؟!! این یک سیاست معمول غرب است البته بقدری هم تبلیغات منفی وحساب شده انجام میدهند که افراد ی مانند ایشان هم ممکن است گول بخورد وبیادافراد مدتها درمحلی که ازانجا اخبار نشرمیدهدویا تحلیل میکند باشد وابته که سیاست هم تاثیرات خاص خودر ا روی افراد میگذارد وکمتر کسی هست که از تاثیرات ان بری باشد!- جا ی جای مطالبی که ایشان گفته است بعد خلاف ان واقعیت مسئله روشن شده است که به ان اشاره میشود قران مجید نکته زیبائی دارد که دشمن اسلام منافق است وما گوشه هائی از کینه ها ونقشه های انان فاش میکنیم که گول نخورید وبدانید درائی درپشت سر ان است- حقیر معتقد است که ساده لوحی است که امریکا نداندکه طرح اش در سوریه باشکست روبرو میشود ولی بهترین گزینه ان دانست که اقداماتی بکند ودرظرف چند مرحله اگر تنوانست به نتجه بر سد ویا سر مردم کلاه بگذارد که بعلت تغیراتی که دلخواه او است دست از اقدامات کشیده است وشکستی که دارد کم کم کشتی امریکا را غرق میکند از ان نجات پیدا کند- واقعیت تاریخی نشان میدهد درکل اسلام با تمام جنایتهای سنگینی که بین خودمسلمان رخ داده است هنوز بهترین ایدلوزی است ونسبت به دیگر ایدولوژی ها بهتر عمل کرده است- وظلم ها بیشتر متعلق به حکومتهائی بودند که ایمان واقعی به اسلام نداشتندویا هنوز مسلمان واقعی نشدند واحکام الهی رابه نفعخودشان مصادر وتحریف وحتی جعل کردند وحساب انان از اسلام واقعی جدا است- امریکا درجنگ جهانی دوم تا وضع نفت درخاور میانه روشن نشد وارد جنگ نشد وقیمت کشته شدن هر سرباز خودرا مشخص کرد خوب بود ایشان چند نمونه در هر موردی که به مسلمانان میگیرد نشان دهد که مطالب ایشان از شعاری خارج وحداقل کمی علمی شود ومیبایست در فر هنگ وتمدن اسلامی هم مطالعاتیث داشت گرچه ایشان تا حدودی دارد!! اتفاقا این مشکلات ها بیشاز هزاران کتاب مسلمانان ومردم دنیا را بیدار میکند- ایشان ادامه میدهد سر سپرتن انان نزدیک به به تمام نیرویکه قدرت اهنین سنگینی این قدرت منحصر در دست رژیم باشد میدهد که سر منشا ایمانی دارد که بر ضد شورش گران داخلی ویا مداخلات خارجی بر ا یک مدت طولانی کافی است وبه همین دلیل است که بیگانگان در طول تاریخ مداخله ای در سوریه نداشتند-جالب انکه در ادامه مقاله به تضادهای مهمی برخورد میکند من الجمله با وجودانکه اقای بشار اسد علوی( شیعه ) است ولی درحکومت خود تا امروز سکولار عمل کرده است!!—اما در سوریه اوضاع رو به بدتر شدن است- نواحی دمشق درحال سقوط ودر دست شورشیان افتاده با تمام نا امیدی هائی که موجود است- اتحادیه اعراب وظیفه خودرا موقتا تعطیل کرد وخطاب به اقای بشار اسد فر مودند قدرت خودر ا به معاون خود منتقل کن؟؟!! که میبایست ظرف دوهفته اجرا شود !! ومعاون ایشان مجبور است که یک حکومت وحدت که مخالفین هم دران شرکت داشته باشد که میابیست ظرف دوماه انجام شود واین طرح به این معنا است که پایان حکوکت فعلی است؟؟!! ایشان جان مطلب را گفتند – سئوال این است که این اجازه وقدرت نمائی را سازمان ملل متحد وغرب واسرائیل واتحادیه؟ شخصی پیش یک روحانی امد وفرمودشما فتوائی جدید دادید ان کدام است جناب روحانی فرمودند که دشما حق ندارید الت خود را در دست بگیرید ودور خود یک دایره بزنید ایشان سئوال کر جنابعالی چطور فرمودند خداوند از امروز اختیار تمام به ما دادهد است که هرنوع خواستیم عمل کنیم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99