سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم اله الرحمن الرحیم-عرفات معرفت- با ا لهام ازشخصیت بر جسته  جناب حجت الاسلام اقای علی رهبر درمقاله به همین عنوان در روزنامه وزین 9دی-جناب علامه دهر حضرت ایت الله الاعظمیجناب محمد حسین طباطبائی رحما الله واسعه در اثبات توحید فرموده بودند که به دستمان که نگاه میکنیم میگوئیم  دست من! پس من غیر از دست واگر دست را قطعه قطغه کنیم من قطعه قطعه نمیشود وسرجایش مستحکم وکامل هست وحتی اگر فرد را درقبر بگذاریم میگویم قبر فلانی جوانی فرموده بودند اگر تبری به مغز ایشان بزنیم- ایشان چه میگوید جواب این بود که روح ایشان دربرزخ میفرمودند مغز من با تبر دونصف شد!! نکته دوم ایشان فرموده بودند که فسفر نمیتواند اهن رادرک کند باز جوانی فرموده است اورپائیان به این نظریه راکودکانه میدانند ومسخره میکنند من در دانشگاه لندن این سئوال کردم گفتند این قضیه درستی است ولی الکترون فسفر الکترون اهن رادرک میکند که برفرض ماده شعور داشته باشد ولی فسفر کلیت خصوصیات اهن را درک نمیکند ولی فسفر هم بعدا باترکیبات اهن  ترکیب میشود وان زمان درک میکند- سئوال بعدی این بوده است که داز ایشان داشتند دیاکتیک غلط داریم ودیالکتیک درست داریم وچراشما از دیالکتیک درست استفاده نمیکنید! ایشان فرمودن ما از روش علما قدیم خود تبعیت وپیروی میکنیم بایدکدام مدرن تر هستند- سئوال دیگر ایا کربلا پایان کمالات است ویا اغاز کمالات جدید است ایا ایه – ": به زودی ایات خودمان را در پهنای هستی ودرجانشان می نمائیم تا روشن شود که او حق است- تنها برای دنیا صادق است ویا در برزخ وقیامت هم صادق است امام حسین علیه السلام  در دعای عرفات میفرماید- وقتی ساختارو فطرت وعقل کامل شد واعتدال یافت حجت ( برهان عذر بر انداز) خود را بر من واجب ساختی- بدین شکل که معرفت خویش را بر من الهام نمودی- بقول غربی ها تنها علم ودلیل اکتسابی کافی نیست مگر انکه یک دلیل جدیدی خود از ان دلیل ها ابداع واقامه کنیم وانوقت مطلب رافهمیدیم وامام حسین علیه السلام انرا الهام الهی میداند فعلا بپذیرد حرکت بسوی عرفان اغاز شده است- این همان است که در سوره شمس امده که معادل جمله امام حسین علیه السلام است –": سوگند به نفس( نفس در اینجا جسم وروح است)- وان کس که به برابر ی علمی در جزئیاتش  واعتدال علمی در جزئیاتش رسانید- انگاه فجور ( ضد تقوی) وتقوا را  به انها الاهم نمود- یعنی همان اگاهی فطری وزمینه های عقلانی وقلبی بر ای معرفت استدلالی وشناخت عرفانی- الهامات قابلیت میخواهد همانطور که ایمان قابلیت میخواهد وعرفان هم قابلیت میخواهد قر ان مسیر رابرای راه یافتگان مشخص میکند وبر ا راه گم کنندگان کلی میگوید همانطور که نور در اینه انعکاس دارد ودر سنگ ندارد- باید به این نکته توجه داشت همانطور که ایمان های افراددرجه بندی دارد وبقول معروف تشکیکی است- تقوی هم مینطور است در نتجه عرفان افراد هم به همین نحو است عرفانی که امام دارد مخصوص خود او است ولی امام علیه در بند بعد خود رادرسطح مردم عادی پایئن میاورد ومیفرماید- خدایا ان سان ترسانم قرار ده که گویا تورا میبینم—درجه عرفان درجه حق الیقینی است یعنی خود حقیقت  وعین حقیقت را درک میکند مانند انکه درد وخوشی هر فرد برای اویقینی است برای دیگری علم الیقینی است یعنی از اثاری به درد ان فرد پی میبرد-ادامه دارد 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99