سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- اخیرا در امریکا دانشمندان الهی مسیحی با برپا کردن کنفرانسهائی در باره علت ضعف های مردمان ان دیار وپیدا کردن راه نجات انان به نکته اساسی رسیدن که علت این ضعفها درمرحله اول درشناخت خداوند است- 17 شخصیت درمورد 17 جنبه خداوند پس ازتحقیقات ودادن کنفرانسهاومباحثات بامردمان یک کتابی بنام کتاب باز درباره خداوند دراین 17جنبه نوشته اند یکی ار این نویسندگان این کتاب :"اقای فرانسیس چان": است گرچه نویسندگان اصول بدست امده توسط انان که درتمام کتب مذهبی یکسان میدانند ولی بیشتر کد از انجیل اوردهاند که در قران عینا بلکه بامثال های ارزنده تر موجود است وچناچه نیازمند برخی تصحیحات باشد در پرانتز قید گردیده است-عنوان فصل – قدرت خداوند =خداوند بسیار توانا است ودارای صفاتی که انسان را مبهوت ومتحیر میسازد ولی ما انسانها به این صفات توجه دقیقی نداریم—در نتجه مردمانی ضعیف وترسو بار میاییم- به نظر درست نمی اید که با وجود چنین خداوندی ما دارای چنین افراد ضعیفی باشیم-مردمان غالبا خودر بهحد کافی قدرتمند نمیدانند زیرا مردمان خدا پرست من تصور میکنم به ندرت درباره قدرت خداوند تفکر میکنند لذا خود را ضعیف میپندارنند- هرچه قدر درباره قدرت الهی بیشتر تفکر خودتان را تمرکز وکانون دهید بیشتر قدرت مند خواهید شدشهامت وشجاعت بیشتری برای کارکردن مثبت پیدا میکنیدوبتوانید نکات مثبت خودتان را بگوئید- داستانهای کتب دینی نشان دهند مردان(وزنان) با قدرتی هستند که به خداوند با قدرت بسیارایمان اوردند که پیامبران نمونه اعلی انان هستند مانند داستان حضرت داود علیه السلام با جالوت طاغوت هرزه ختنه نشده یا افراد صاحب اتش(اخدود) که گفتند خدایا ما را ازاتش ( به جای رفیعتر انتقال بده)بیرون ببر- پیامبران همیشه خداوند را درکنار خود میدانستند وپیامبران درپیری درست مانند جوانی قدرت خودرادارا بودند- پیامبران دارای – اعتماد به نفس- دلیری- وبسیارتوانا بودند- ماهم دراین سه بخش همچون پیامبران بایدارتقا بدهیم- خداوند به انسانها روحی که بخشیده است نه برای ترسیدن است بلکه برای عشق ورزیدن وقدرتمند بودن وباتقواا بودن است( البته نویسنده بعدا روشن میسازد که این شجاعت برای اجرای دستورات الهی است وگرنه باید درمقابل خداوند خاشع وخاضع وفقر وپرنیاز بود ونسبت به مومنان قروتنی کامل داشت) وتسلیم امرالهی بود در خواندن کتب مذهبی( به شرط کتب راستین مذهبی) انسان به خصوصیات راستین وبارز پیامبران پی میبرد ومیفهمد که نصایح واندرز های کتب دینی در طول وراستای صفات پیامبران است که خصوصیات بسیار متعالی است- میتوان گفت وحی به کسانی نجوا میشود که دارای روحی نیرومند وبرخود بسیاردارای کنترول ومسلط هستند که ازانها بنام فاتحیین نام برده میشود- فاتح هستند چون که خواست الهی رابه کرسی عمل مینشانند وومجرمیت را محکوم میکنند وخذف مینمایند- ودرجهت حدف کامل ان گام میزنند- انان که مومن شدند- میگویند- ما دیگر به توحش باز نمیگردیم – گرذچه مارا شکنجه کنید ویا از گرسنگی تا مرگ ماراازار دهید- وهرگز به انکارها بز نمیگردیم ودران جهت اقدام نمیکنیم- - خداوند میفرماید هرکس میراث منرا پاسدارد من خدای اوهستم .وان فرد پسرمن است(عبد- یا جزو اهلبیت خداوند است)- (باید اضافه کرد که شجاعت وشهامت اول در بعد عقلانی وسپس تقوائی است) بسیاری از گناهکارن مردمانی نامرد هستند که ایمان ومیراث الهی را ازدست میدهند- مردمانی نفرت انگیز مانند-قاتلین وافرادی که دارای روابط نامشروع وغیر اخلاقی جنسی هستند- جادوگران- ودروغگویان حرفهای-که مداوم دورغ میگویند- وسهم زندگانی انان( خداوند) دراتش وگوگرد قرار دارد – که این خود مرگ ثانی است از این مطالعات بر من این مطلب روشن ساخت که مردمانی که درگروه ترسویان قرار دارند- ترسویان؟- درست زمانی که خود من ترسوبودم به ایتعلت بود که انجا خداوند ازمن میخواست که مثلا کاریر میخواست اانجام دهم- انجام نمیدادم- یا خداوند میخواست که من امر به معروف ویانهی از منکر کنم ومن نمی کردم- کتب دینی میگید انچه را خداوند میخواهد بگوئید وما مجبور هستیم که بدنبال درک ان باشیم وانرا انجام دهیم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99