سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-عدم درک صحیح درباره اسلام-3-ایا اسلام فقط برای اعراب امده است؟سریع ترین راه برای اثبات ان که این مطلب کاملا دروغ است این حقیقت است که 15% ویا 20% درصد مسلمان از اعراب هستند- اعتقاد بر  این که مه دین مبین اسلامفقط برای اعراب امده است یک افسانهای بوده است که توسط دشمنان اسلامدرهمان اوائل تاریخ اسلام منتشر شده است- این اشتباه فرض بر ان است که اکثر  مسلمانان از اعراب خواهند بود وقران به زبان عربی است و.پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هم عرب هستند- گرچه  هم تعلیمات اسلام وهم عملکرد مسلمانان عرب درتاریخ اسلام بخوبی نشان میدهد که نشر اسلام در طول تاریخش که مسلمانان صدر اسلام تمام همت خودرا برای گسترش پیام اسلام برای تمام ملتها ونژادها ومردمان بکار بردند- وباید این موضوع بخوبی روشن شود- که تمام اعراب مسلمان نیستند وهمه مسلمانان هم عرب نیستند ویک عرب میتواند مسلمان –مسیحی- یهود- ملحد هم باشد- ویا هرنوع ایدلوژی ویا مذاهب دیگر- بسیاری کشورها که خارجیان انهارا اعراب میدانند اصلا اعراب نیستند مانند ترکیه – ایران و ومردمانی که دراین سرزمینهای زندگانی میکنند- به زبانی که با ان تکلم میکنند غیر از زبان عربی است وزمان مادری انان از یک تمدن نژاد ی مختلف بافرهنگ عربی است -بسیار مهم است که این حقیقت فهم شود از همان اغاز رسالت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم پیروان ایشان از هرنوع طیف های مختلف بوده اند که افرادی چون حضرت بلال سلام الله علیه یک برده افریقائی-جناب صهیب از بیزانس- ابن سلام یک روحانی یهودی وحضرت سلمان سلام الله- از ایران بوده اند- حقایق اصیل مذهب ابدی وهمیشگی وغیر  قابل تغیر است وبشریت یک امت جهانی برادروار میباشد – واسلام می اموزد که وحی الهی بر ای بشریت دارای منطقی قوی واستحکام عقلانی ودستوری دارد وروشن وجهانی است- وحقایق اسلام برای همه میباشدبدون در نظر گرفتن نژاد- ملیت- فرهنگ زبانی- یک نگاه به نقشه جهان اسلام از نیجیریهتا بوسنی-واز مالزی تا افغانستان – برای اثابت که اسلام یک پیام جهانی برای بشریت است باانکه توجه ای به این حقیقت پر ارزش وبسیار مهم نکردیم که که تعداد قابل ملاحظه ای از اورپایئیان وتمام نژادهای امریکائیان وفرهنگهای مختلف به سمت اسلام امده اند 


ارسال شده در توسط علی