سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-عدم درک صحیح درباره اسلام-3-ایا اسلام فقط برای اعراب امده است؟سریع ترین راه برای اثبات ان که این مطلب کاملا دروغ است این حقیقت است که 15% ویا 20% درصد مسلمان از اعراب هستند- اعتقاد بر  این که مه دین مبین اسلامفقط برای اعراب امده است یک افسانهای بوده است که توسط دشمنان اسلامدرهمان اوائل تاریخ اسلام منتشر شده است- این اشتباه فرض بر ان است که اکثر  مسلمانان از اعراب خواهند بود وقران به زبان عربی است و.پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هم عرب هستند- گرچه  هم تعلیمات اسلام وهم عملکرد مسلمانان عرب درتاریخ اسلام بخوبی نشان میدهد که نشر اسلام در طول تاریخش که مسلمانان صدر اسلام تمام همت خودرا برای گسترش پیام اسلام برای تمام ملتها ونژادها ومردمان بکار بردند- وباید این موضوع بخوبی روشن شود- که تمام اعراب مسلمان نیستند وهمه مسلمانان هم عرب نیستند ویک عرب میتواند مسلمان –مسیحی- یهود- ملحد هم باشد- ویا هرنوع ایدلوژی ویا مذاهب دیگر- بسیاری کشورها که خارجیان انهارا اعراب میدانند اصلا اعراب نیستند مانند ترکیه – ایران و ومردمانی که دراین سرزمینهای زندگانی میکنند- به زبانی که با ان تکلم میکنند غیر از زبان عربی است وزمان مادری انان از یک تمدن نژاد ی مختلف بافرهنگ عربی است -بسیار مهم است که این حقیقت فهم شود از همان اغاز رسالت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم پیروان ایشان از هرنوع طیف های مختلف بوده اند که افرادی چون حضرت بلال سلام الله علیه یک برده افریقائی-جناب صهیب از بیزانس- ابن سلام یک روحانی یهودی وحضرت سلمان سلام الله- از ایران بوده اند- حقایق اصیل مذهب ابدی وهمیشگی وغیر  قابل تغیر است وبشریت یک امت جهانی برادروار میباشد – واسلام می اموزد که وحی الهی بر ای بشریت دارای منطقی قوی واستحکام عقلانی ودستوری دارد وروشن وجهانی است- وحقایق اسلام برای همه میباشدبدون در نظر گرفتن نژاد- ملیت- فرهنگ زبانی- یک نگاه به نقشه جهان اسلام از نیجیریهتا بوسنی-واز مالزی تا افغانستان – برای اثابت که اسلام یک پیام جهانی برای بشریت است باانکه توجه ای به این حقیقت پر ارزش وبسیار مهم نکردیم که که تعداد قابل ملاحظه ای از اورپایئیان وتمام نژادهای امریکائیان وفرهنگهای مختلف به سمت اسلام امده اند 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99