سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- دشمن بیدار است-درمرکز زرهی درصبحگاه همه افسران میامدند بجز چند نفر یکی ازانها مسئول ضد اطلاعات بود وغالبا کسی مسئول ضد اطلاعات رانمی شناخت مگر سرکاراش به انجا میافتاد-روزی جناب سرهنگ معاون دانشکده منراخواست که یک افسری جدیدی امده است امده بود ولی من متوجه نشده بودموفرمودند ایشاندرامریکا یک تخصص خاصی خوانده است که شاه مایل نبودچنین تخصصی ایران داشته باشد ولی امریکائی گفته بودند که لازم است وجائی برای ایشان معین نکردند وحتی صندلی برای ایشان نداریم ایشان فعلا دریک واحد جا دادیم- این وحادبعدا من متوجه شدم تاحدودی سری است اطلاعاتی که نیاز ارتش است مجع اوری میکند روی بعضی مسائل ازجمله مالی یک کنترول سندی هم دارد البته بعدا بچه کشف کردند که ایشان درحقیقت جز ابواب الجمعی ضداطلاعات است-بچه امدند وگفتند که یک افسر جدید اماده است که درامریکا تخصص گرفته است ومدتی هم درپنتاگون کار کرده است واگر مایل هستی برای ادامه تحصیل به امریکائی بروی اطلاعات جالبی دارد ودرباره ارتش بیاداطلاعات جالبی داشته باشد وادم بسیار بازی است وخط قرمز ندارد وخیلی میخواهد ببیند که جوان ها اشکا ل انها نسبت به حکومت چیست البته میدانی درباره دربار صحبتی نباید بکنی واینهم سنت بود- روزی برای من وقت ملاقات گرفتند وایشان درجلوی اداره خوداش یک صندلی برای من گذاشته بود وپیش رفتم ووقتیکه ایشان رادیدم خیلی تعجب کردم کامل قیافه یک روستائی جنوب ایران داشت جناب سرهنگ جهانبانی افرادی قبول میکرد حداقل بایدقیافه اسپانیائی داشته باشد واین امرهم باعث ناراحتی همه بود ومداوم با سران ارتش در این مورد درگیری داشتوهرکس میفرستاند وازخوش نمیامد بلافاصله نامه عدم نیاز را بدست اش میداد- ومن نشستم وگفت شما اشکالتان نسبت به حکومت چیست- من از ارتش شروع کردم- گفتم جناب سرهنگ پزشک سر صبحگاه علنا فرمودند که اقایان وظیفه مریض میشوید به بیمارستان ارتش شب زنگ نزنید- نه امبولانس است نه دکتر هست نه حتی امپول زن هست نه پنسلین است وازمایشگاه هم میکروسک ندارد- به بیمارستاهای دولتی وخصوصی زنگ بزنید وانهم دیر نشود که مسئله بسازد-جناب سرهنگ ریس دانشکده سر صحبگاه فرمودن- اقایان افسران نروید مداوم اسمخود را برای دوره تانگ چیفتن بنویسید- ما چهار کلاس در نظر گفته بودیم وتمام طرح کامل اماده کردیم وبیست روز من درتهران بودم وفقط به من پانزده صندلی برای کلاس بودجه دادند وونیاز این کلاس را از بخش های دیگر تهیه بفرمائید وترجمه جزوات وبروشورها وتاکتیک تمام بعهده  من دادند چند روز است تمام وقت من تاصبح برای حل این موضوع است ویک افسر ستوان دو بود انگلیسی امده است که جناب مستشار فرمودند کلاس باید برای پانزده نفر بیشتر نباشد ومقداری تهجیزات برای پانزده نفر اورده است- ترجمه بخش ازان بعهده فرمانده من داده بودند منجمله برجک- جناب سرهنگ در صبحگاه همه چیز تازه اگر درست شود فایده ندارد باید- تکنسین چیفتن اماده شود یک مهندس فوق لیسانس از دانشگاه شریف جزو دوره تخصصی بگذاراند انجا ضد اطلاعات صلاحیت ایشان تائید کرد وجنگی بین فرمانده من وضد اطلاعات بوجودامرد ایشان فغقط دستگاهای دخاصی از برجک را ترجمه میکند وفلانی یعنی همنظارت میکند خودمن هم گرگی هستم میدانم کدام بخش رابدهم وقضایاراحل کنم ایشان فرمودند که این تانگ بر اساس پکیچ درست شده است وهر پکیچ چند کارا انجام میدهد ونمیتوان مانندتانکهای روسی وامریکائی انرا تعمیر کرد واگر اب بخورد خراب میشود یک قاب ندارد که جلوگیری کندجناب ستواندوانگلیسی مداوم پینگ وپنگ بازی میکردوروزی یک بچه امد که منخسته9 شدم شما با ایشان پینگ وپنگ بازی کنید واجازه شما راهم گرفتم- ولی من رفتم تافرمانده من امد وگفت چرانرفتی ودرضمن گفت چند سئوال کن ببین درباره ما چه میگوید- من رفتم وبه ایشان گفتم چراشما اولا این را اینقدر پیچیده کردید .درثانی قابل تعمیر نیست وثالثلا نبیادبه ان اببخورد وخوب یک قاب میگذاشتید ایشان کمی عصبانی شد وگفت بارها جوابش دادم ولی مثل این است که تمامی ندارد- ایشان گفت انگلستان نمیخواست تانگ درست کند ویکدفعه تصمیم سریع گرفت وچون در برجک سازی مهارت دارد- این بخش را انگلستان ساخته است ومابقیه امریکائی است- شما فکر میکنید کمپانی سازنده ان از فروش ان به انگلستان چقدر سودمیبرد سوداش ناچیز است ودرجنگ امروزی بخصوص برای جهان سوم که میزان فراوان تانک ندارند این راه بهتر است که تانگ سریع وارد عملیات شود البته این تاک یک تانک تیتیشمامانی است نسل اول است نسل سوم که درحال ساخت است بسیاراز معایب انراندارد من بارها گفتم وبه شماهم میگویم سربازی با این تانک کار میکند باید مداقل دیپلم باشد سربازی گفتند برجک رابشور داخل انرا شسته است ومن مجبور شدم که وسائلی که برای تدریس اورده بودم روی ان بی اندازم ودرثانی زبان انگلیسی بااینهمه کلاس های خصوصی که درایران است بسیارضعیف است یک فکر ی در این باره کنید-ومن پیش ان سرباز رفتم وگفتم اینچه کاری بود که کردی ایشان گفت به من گفتن برجک رابشور ونگفتن که داخل انرا نشور ومن مثل تانک امریکائی داخل -خارج انرا شستم-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی