سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- دشمن بیدار است-درمرکز زرهی درصبحگاه همه افسران میامدند بجز چند نفر یکی ازانها مسئول ضد اطلاعات بود وغالبا کسی مسئول ضد اطلاعات رانمی شناخت مگر سرکاراش به انجا میافتاد-روزی جناب سرهنگ معاون دانشکده منراخواست که یک افسری جدیدی امده است امده بود ولی من متوجه نشده بودموفرمودند ایشاندرامریکا یک تخصص خاصی خوانده است که شاه مایل نبودچنین تخصصی ایران داشته باشد ولی امریکائی گفته بودند که لازم است وجائی برای ایشان معین نکردند وحتی صندلی برای ایشان نداریم ایشان فعلا دریک واحد جا دادیم- این وحادبعدا من متوجه شدم تاحدودی سری است اطلاعاتی که نیاز ارتش است مجع اوری میکند روی بعضی مسائل ازجمله مالی یک کنترول سندی هم دارد البته بعدا بچه کشف کردند که ایشان درحقیقت جز ابواب الجمعی ضداطلاعات است-بچه امدند وگفتند که یک افسر جدید اماده است که درامریکا تخصص گرفته است ومدتی هم درپنتاگون کار کرده است واگر مایل هستی برای ادامه تحصیل به امریکائی بروی اطلاعات جالبی دارد ودرباره ارتش بیاداطلاعات جالبی داشته باشد وادم بسیار بازی است وخط قرمز ندارد وخیلی میخواهد ببیند که جوان ها اشکا ل انها نسبت به حکومت چیست البته میدانی درباره دربار صحبتی نباید بکنی واینهم سنت بود- روزی برای من وقت ملاقات گرفتند وایشان درجلوی اداره خوداش یک صندلی برای من گذاشته بود وپیش رفتم ووقتیکه ایشان رادیدم خیلی تعجب کردم کامل قیافه یک روستائی جنوب ایران داشت جناب سرهنگ جهانبانی افرادی قبول میکرد حداقل بایدقیافه اسپانیائی داشته باشد واین امرهم باعث ناراحتی همه بود ومداوم با سران ارتش در این مورد درگیری داشتوهرکس میفرستاند وازخوش نمیامد بلافاصله نامه عدم نیاز را بدست اش میداد- ومن نشستم وگفت شما اشکالتان نسبت به حکومت چیست- من از ارتش شروع کردم- گفتم جناب سرهنگ پزشک سر صبحگاه علنا فرمودند که اقایان وظیفه مریض میشوید به بیمارستان ارتش شب زنگ نزنید- نه امبولانس است نه دکتر هست نه حتی امپول زن هست نه پنسلین است وازمایشگاه هم میکروسک ندارد- به بیمارستاهای دولتی وخصوصی زنگ بزنید وانهم دیر نشود که مسئله بسازد-جناب سرهنگ ریس دانشکده سر صحبگاه فرمودن- اقایان افسران نروید مداوم اسمخود را برای دوره تانگ چیفتن بنویسید- ما چهار کلاس در نظر گفته بودیم وتمام طرح کامل اماده کردیم وبیست روز من درتهران بودم وفقط به من پانزده صندلی برای کلاس بودجه دادند وونیاز این کلاس را از بخش های دیگر تهیه بفرمائید وترجمه جزوات وبروشورها وتاکتیک تمام بعهده  من دادند چند روز است تمام وقت من تاصبح برای حل این موضوع است ویک افسر ستوان دو بود انگلیسی امده است که جناب مستشار فرمودند کلاس باید برای پانزده نفر بیشتر نباشد ومقداری تهجیزات برای پانزده نفر اورده است- ترجمه بخش ازان بعهده فرمانده من داده بودند منجمله برجک- جناب سرهنگ در صبحگاه همه چیز تازه اگر درست شود فایده ندارد باید- تکنسین چیفتن اماده شود یک مهندس فوق لیسانس از دانشگاه شریف جزو دوره تخصصی بگذاراند انجا ضد اطلاعات صلاحیت ایشان تائید کرد وجنگی بین فرمانده من وضد اطلاعات بوجودامرد ایشان فغقط دستگاهای دخاصی از برجک را ترجمه میکند وفلانی یعنی همنظارت میکند خودمن هم گرگی هستم میدانم کدام بخش رابدهم وقضایاراحل کنم ایشان فرمودند که این تانگ بر اساس پکیچ درست شده است وهر پکیچ چند کارا انجام میدهد ونمیتوان مانندتانکهای روسی وامریکائی انرا تعمیر کرد واگر اب بخورد خراب میشود یک قاب ندارد که جلوگیری کندجناب ستواندوانگلیسی مداوم پینگ وپنگ بازی میکردوروزی یک بچه امد که منخسته9 شدم شما با ایشان پینگ وپنگ بازی کنید واجازه شما راهم گرفتم- ولی من رفتم تافرمانده من امد وگفت چرانرفتی ودرضمن گفت چند سئوال کن ببین درباره ما چه میگوید- من رفتم وبه ایشان گفتم چراشما اولا این را اینقدر پیچیده کردید .درثانی قابل تعمیر نیست وثالثلا نبیادبه ان اببخورد وخوب یک قاب میگذاشتید ایشان کمی عصبانی شد وگفت بارها جوابش دادم ولی مثل این است که تمامی ندارد- ایشان گفت انگلستان نمیخواست تانگ درست کند ویکدفعه تصمیم سریع گرفت وچون در برجک سازی مهارت دارد- این بخش را انگلستان ساخته است ومابقیه امریکائی است- شما فکر میکنید کمپانی سازنده ان از فروش ان به انگلستان چقدر سودمیبرد سوداش ناچیز است ودرجنگ امروزی بخصوص برای جهان سوم که میزان فراوان تانک ندارند این راه بهتر است که تانگ سریع وارد عملیات شود البته این تاک یک تانک تیتیشمامانی است نسل اول است نسل سوم که درحال ساخت است بسیاراز معایب انراندارد من بارها گفتم وبه شماهم میگویم سربازی با این تانک کار میکند باید مداقل دیپلم باشد سربازی گفتند برجک رابشور داخل انرا شسته است ومن مجبور شدم که وسائلی که برای تدریس اورده بودم روی ان بی اندازم ودرثانی زبان انگلیسی بااینهمه کلاس های خصوصی که درایران است بسیارضعیف است یک فکر ی در این باره کنید-ومن پیش ان سرباز رفتم وگفتم اینچه کاری بود که کردی ایشان گفت به من گفتن برجک رابشور ونگفتن که داخل انرا نشور ومن مثل تانک امریکائی داخل -خارج انرا شستم-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99