سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتمانی با برادران مسیحی سایت نجات – بخش دوم-برادارن عزیز میفرمایند-حضرت مسیح علیهالسلام دقیقا مصلوب شده است- من نمی خواستم وارد این حوزه شوم ولی مایل شدم چند نکته رابیان کنم- فیلمی که امریکائی ها درباره حضرت مسیح علیهالسلام درست کردهاند درست کرده اند وادعا میکنند که براساس متقن ترین اسناد است مسیح علیه السلام کهوارد زندان میکنند همه باتعجب به اونگاه میکنندوباخود میگویند مسیح علیه السلام است جناب مسیح از نگاه افراد خیلی تعجب میکند وکمی نارحت میشود اززندان بان میپرسد اینها جچراینطوری به من نگاه میکند زندان بان میگویدبرای انکه تومسیح علیهالسلام هستی جناب مسیح با تعجب وکمی ترس میگوید من مسیح هستم؟ زنذان بان اینه یک فرد زندانی که به دیوارزده است میاورد وباخنده به اومیدهد جناب مسیح علیه السلام وفتیکه به اینه نگاه میکند با کمی تعجب و ترس زیادمیگوید من درست شکل مسیح دارم- ایا ح1رت مسیح علیهالسلم اگرخودشان بودند اینطور برخورد میکردند شیر چه لزلد باشد وچه در فقس باشد شیر است ایشان در زمان حیات خوداش در دهان اژدها بود وترسی به خود نمیداد وحال بیاید از خوداش ترس نشان دهد وباورنکند که مسییح است وانهم علامت ترس تلقی شود درتمام دوران وعظ با اقتدار کامل باصلابت مانند کوه وبا رشادت مثال زدنی وبامکتانت کامل درجامعه زیست حال یکصدو وهشتاد درجه چرخیده است ترسو لرزان وذلیل وخوار واز او میپرسند که توفرستاده خدائی هستی مگوید من چنین حرفی نزدم وجالب است ازاو میپرسند تو پسرخدائ هستی باز میگویئ من چنین حرفی نزدم ومیداند که مردم اورامسیح میدانند وحتی چند بار درزندان میگوید من یهودا استخریوطی هستم وانها جواب میدهند تو چومیدانی اوباماست این شگرد میزنی عجب کلکی هستی وافرادی پای صلیب بودند افرادخاصی بودند برخلاف انکه انهاطرفداران مسیح وانمود میکنند جز چند نفر برای شناسائی ومابقیه از افراد یهودی افراطی بودند ودر حالت صلیب ازو می پرسند حرفی بزن بایدایشان از فرصت استفاده میکرد وبهانها هشدار میداد وانها رالعنت میکرد چیزی نمیگوید- اما حسد را یهودیان میخواستند مثله کنند وحسد اشان در غاری درکوه مخفی کردند که بگردان رومی ها نیقتد انهم ازترساتفاقات سماوئی بود که ممکناست رخ دهد- ولی بعدازانکه متوجه شدن یهودا نیست فکر کردن مسیحوین اورا به گروگان گرفتند وخواستند معاوضه کنند وهرچه گشتند او را نیافتند وچون درشهر شایعاتی بودند به این یقین رسیدند که ایشان یهودا است واورا به ده خوداش بردند ودرانجا دفن کردند او بعدها اهمیت زیادی برای قائل شدند که به همین علت طرفداران ازیادی بدست اورد- یهودیان میگفتند چناچه ما حتی رسولان را بکشیم بیشا ز ده روز درجهنم نخواهیم بود وجبرا ما پاک میشویم وجبرا به بهشت میرویم ونکته دیگر ان بود که غالبا بشر معاد را سخت است که بپذیرد برای انکه گاهی به دورغ میگفتند که پدرفلانی که مرده است دیدن توی خیابان بافلان لباس حرکت کرده است ویا حتی درشهر معجزاتی کرده است- بعدا مسیحیون برای انکه مسئله غیبت حضرت مسیح علیه السلامرا توجیه کنند این دانستن زنده شدن را باب کردند درجائی حضرت مسیح علیهالسلام جز دوازده نفر حواری ندارد وافراد مسیحیی شده بسیار کم وپراکنده در شهر ودهات وبسیار میترسیدند که معنا ندارد دوباره به شهری تا بن دندان مسلح وخالف ایشان هست بیاید وبرای افراد هم خطرناک است- تمام افراد شریر از جبر سواستفاده میکنند وعوام الناس از اینکه مفت ومجانیبه بهشت بروند وهیج هزینهای نپردازنند خوششان میاید امد وار تفیسیر شخصی این حکمت راساختند که روح مسیحی چناچه باروح حضرت مسیح علیهالسلام اتحاد پیدا کند وروح فرد مسیحی درقلب حضرت مسیح علیهالسلام قرار بگیرد ذات درذات وبامردن مسیح علیهاا لسلم گناه ا افراد نابود میشود وبا زنده شدن حضرت مسیح علیهالسلام فرد پاک میشود مانندانکه از مادر دوباره متولد میشود اینان پاک شدن ومثل روز اول شدن تجسم مادی داده اند که این عمل اول بایددرحضرت مسیح علیهالسلام رخ دهد وسپس جبری انسان پاک میشود ولی میشود فکر گناه دادشته باشد یعنی یک پارادوکسی را بوجود میاورند وچناچه باز گناه کند ولی مسیحی بمیرد تمام گناه پاک شده است درحالیکه خئاوند از انبیا از حضرت ادم علیهالسلام گرفته تادیگران باید برای گناه های مستحبی یک ادابی را بگذارنند تا پاک شوند جبری درکار نیست تماماین مطالب لامحال غلط است ازلحاظ عقلی چنین امری امکان عقلانی ندارد برای هرگناهی قاعدهای موجود است همانطور که انسان در زندگانی خوداش قوانین تهیه میکند وبخخش گناه بدست خواوند است که یک عامل موثر درشفاعت انبیای گرام هستند که سلام الله اجمعین چناچه واقعا چنین باشد باید دادگستری ها درکشورهای مسیحی بست خوب بود که اقایان درباره شخصیت زن وحقوق زن در صدرمسیحیت مطالبی میکقتند وجای تعجب دارد که تمدن سکولار که اقایان بانها مخالف هستند بعلل خاص تاحدودی درمقام شانزن وحقوق زن پیشرفتهای داشتند وهمچنین درباره علم اموزی وموارد بسیار دیگری بحث میکردند واما باکمال تاسف وقتیکه درباره قران صحبت میکنند به راحتی مطالب انرا رد میکنند ومال خودشان بسیار منطقی ودرجات بالا میداند خوب که اول معجزه بودن قران رارد کنند وسپس با سفسطه وغلو نمیشودیک حقیقت مسلم را ردکرد ومداوم یفرمایند این کاسه خرجی که خداوند کرده است برای انست تنها فرزند خداوند است خوب بوداین مطلب وروح ازلی وابدی خدائی جناب حضرت مسیح علیهاالسلم را عقلانی اثبات کنند-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99