سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی به اقای دکتر احمد شهید-مالدیو یک حکومت مترقی زیر نظرا نگلیسیها داشته است؟؟ عالم و عامی در  امن امان وارامش ؟ در سال 65 میلادی انگلستان ازادی داد شخصی بنام اقای عبدالله قیومی سرکارامد- به نظر حقیر ضد انگلیسی دست انگلیس خواند که بزودی همسود؟ میشوند وانواع واقسام ادیان وایدلوژی ها وبخصوص مسحیت وارد میشود البته این موضوع من بعدا انشالله بحث خواهم کرد واینجناب از اسلام چیزی نمیدانست وقانون گذارند فقط در مالدیو باید اسلام باشد از ان ببعد ایشان دیکتاتور شد یک ساله کلک اش را کندند چون ریشه نژادی بیشتر افراد مالدیو سینهالی که از نژآد سریلانکا است ایشان به سری لانکا تبعید شد تا انکه نوبت به کابینه دکتر ناشید رسید که این جوان جویای نام جناب دکتر احمد شهید هم بعنوان وزیر امور خارجه منصوب شد- جریان ارام حرکت میکرد تا کم کم مسئله بهار عربی مطرح شد البته باید گفت چین وهند از نفوذ انگلستان درکالدیو خوشحال نبودند وجناب دکتر ناشید که ایشان جوانی درجویای نام است تصور میکنم که هندی باشد چون ایشان به هند پناهندهشده است و.لی دادگاهش در ماله پایتخت مالدیود بسیار داستان ساز شده است؟؟جناب اقایدکتر شهید ازانگلستان دکتری حقوق بینالملل گرفته است ولی بعنوان استاد مدعو درنیویرک دورهای زیادی رادیده است ومبتکر دموکراسی مسلمانی ویبره است(لغت ویبره در زبان انگلیسی یعنی پرانرژی وپر تحرک وجنب وجوش واین لغت با موبایل درایران عمومیت پیدا کرد که مبوبایل صدایش خفه شده با جنبش وجوشی که موبایل ایجاد میکند از طریق بدن فرد به جای زنگ متوجه ارتباط میشود) این گروه شروع کردن دموکراسی مسلمانی ویبره را درمالدیو بوجود بیاورند( اکشن) مادیو بلندترین ارتفاع ان چهارمتر ونیم است واب دریا در حال ارتفاع است وتنها از طریق جهان بخصوص وغرب مامیتوانیم این مشکل لاینحل را حل کنیم وبرای جلب توجه جهان وغرب اعضای دولت غواصی یادگرفتن وکابینه در زیر اب تشکیل میشد مالدیو زیباترین دریا های جهان را دراطرف دارد وبهشت غواصان است وصدها سایت غواصی در زیر اب تهیه کرده است وبیش از هزار جزیره های کوچک که اگثرا از دوکیلومتر مربع کمتر است وعلتی که از اطراف وحتی اعراب وایرانیان به انجا رفتند موضوع ماهی گیری که یکی از منابع صادراتی مالدیو هم است ولی فکر نمیکنم کارخانه روغن ماهی داشته باشند ودوم زیباترین صدف های دنیا انجا است که در سابق به جای پول استفاده میشده است این جناب دکتر ناشید مداوم نمیدانم به چه علتی ویبره راه میانداخت وخودایشان اکنون بالترین ویبره را راه میاندازد ومایه کیسه سیاسی مالدیو شده پناهده درهند است زیرا یک کودتا انجام گرفت به سی وپنج کلانتری حمله نمادین شد گرچه پلیس با ایشان بود وتوسط دوصف پلیس وارد جمعیت درماله شد که سخنرنی کند ولی هجوم مردم نبود وچه شد پلیس فرمودن مجبور به کشتن مردم میشویم وایشان به هند پناهنده شده است واخیرا دادگستری که زیاد فعال شده است هروز اطلاع میدهد که دادگاه ایشان تشکیل شود بعضی زمان راموافق نمیدانند ولی خودایشان زمان را مناسب میداند تاخیر دلیل سیاسی میداند یک وزیررا احضار میکنند که ایشان میفرماید به من ایشان تلفن نزده است – البته ارام ارام ترو ر شخصیتها هم هست واین جناب دکتر ناشید از کافر محض تا مسلمان ناب در نوسان است وجالب انکه وزیر جنسیت دارند که یک خانم است هروز وهر ساعت درباره حقوق از دست رفته خانم در  مطبوعات بحث است که فردتصور میکند که وضع بدتر از امریکا است به دکتر شهید عرض میکنم صلاح شمانیست که یک فرقه مذهبی جدید اسلامی ایجاد کنید واز مسحیت غرب عبرت بگیرد نکته قابل ملاحظه دیگر انکه تافرصت کوتاهی سفر به ترکیه نصف قیمت شده است وسیا یک نفر مالدیوی را اجیر کرده بوده است که در پاکستان بمب منجر کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99