سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الر حمن الرحیم-پیامی برای کانسرواتیو های افراطی امریکا-دراغاز بعثت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم محافظه کاران افراطی- ناسیونالیستها افراطی که خودرا به سنت های پوسیده زمان چسبیدند-چون فرعون که انهم فقط برای منافع دنیائی است ولاغیر چون ابوجهل وابولهب وغیره لعنتالله اجمعین وپیامبر اکرم صلوالته اله علیه واله والسلم فردی نفوذی برای شکست حکومت ور شکسته انان است که خود خبر ندارند واین همان استهزاخداوند منان است-دوران حفظ مکانهای استراتژیک به ان سادگی قبل گذشته است تاریخ قران بخوبی اثبات میکند به جای نقاط استراتژیک بایدقلوب مردمان فرهیخته رابدست اورد- اگرقراربود با برچسب زدن ونشر اتهمات- کلمات زهراگین گفتن وتحریک احساسات کردن کارپیش میرفت- امروزه هیچ مستکبری سرنگون نمی شد- طبیعی است که امریکا که خواسته های اخوان المسلمین را که برکناری مبارک وپالئین اوردن مقداری سر اسرائیل بود شماخانم بچمن نپذیرید وحتیعر بستان ودیگران کیش کنید شاید اخوان المسلمین دربرنامه خود تجدیدنظر کنند- بیان انکه اخوان المسلمین انطور که خودر وانمود میکند نیست میفرمائی واقع ان طور نیستند بلکه حقیقتا مافیا؟؟!! هستند پس دیگران چی هستند؟؟؟درحالیکه غرب تا امروزچهرهای که از اخوان المسلمین تعریف کرده است ترکیبی از سکولارسیم ومحور اصلی غیر رادیکال بودن است ومیانه روهائی که درسطح بسیار پائینی بحث از جهاد کردهاند؟؟-سکولاریسم غرب تا زمانکه اسلام روحی درکالبد نداشت وملل اسلامی وجهان سوم پراکنده بودند وغرب فعل و وحودت نظری داشت وحشتی از اسلام وکشورهای اسلامی نداشت امروزه که کمی مسئله فرق کرده است وسکولاریسیم متفرق ومختلف وبعضا متضاد هم شده اند بهترین چاره ایجاد اتش جنگ با مسلمانان است بلکه سکولاریسم متحد شوند ومسلمانان را بتوان ازهم دور کنند ولی غرب هیچگاده ازبیابانی که درا ن کگرفتار شده است به صراط باز نخواهد گشت وراه برون رفتن از این بیایان راپیدا نخواهد کرد مگر به کمک مسلمانان- انشا الله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99