سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم- - فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها- بخش سیو دوم-نسلی که درکنار دروازه های بهشت بودن انرا به اسانی فراموش کردن عجیب است دکترینی مه همیشه درطول تاریخ تکرار شده است- وبدنبال فرصت های جدید ثروت اندوزی رفتند وانعظمت گذشته را پشت سرش گذاشتند قران ونصایح پیامبراکرم صلوات الله   علیه واله والسلم را وندای حضرت علی علیهالسلام وفاطمهسلام الله علیها والها وبعلها وبدنبال همان لابیهای قدرتمند سابق که انروزه اصحاب بانام واوازه شدند که به یکرفاه نسبی برسندولی سرانجام ازنها بی عدالتی وازار ورنج نصیبشان شد- جریانات بودن اندیشه دقیق وغیر عادلانه پیش میرفت انان بدنبال همان بردگانسابق بالقب جدیدی بنام مومنان بودند- ولی عدالت خواهان وحق طلبان مورد بیمهری وغضب ودرمظان اتهام وافترا وتهمت ورنج قرار گرفتند ولی این خاندان استوار چون کوه با قامتی رسا وزبانی اتشین تاریخ را به چالش گرفتند ومورد قضاوت وداوری قرار دادند وسند جنایت جنایتگران بر سینه اسمان زدند وهرگز به زانو درنیامدند- جامعهای که به تنبلی عادت دادندوروح بردگی را درانان رسوخ دادند وانان را گروه گروه کردند وقوم پرستی را درانها نهادینه کردند ودردرک حقایق بیقید وتنبل هستند وزود باور وحال هم روزنهای به سمت ثروت بادامرده باز شده است سر ازپا نمیشناسند کسانیکهدرمنجلاب باطل تا انجا فرو رفتند که همه را برحضرت علی علیه السلام ترجیح میدهند- عوام فریبی بازاری پر رونق دارد وحقایق داروی تلخ است ودین لقلقه دهان است ازانهائی که تا دیروز باانها میجگنیدند وانها راتحقیر میکرد مهربانتر از خاندان اهلبیت مکرم رسول الله اعظم شدند- وبا دادن کمی ازادی ومحایت کردن های مالی تمام تعلیما ت دینی فراموش شد- تا انجا که ازادنه خود را برانها تحمیل میکردند ونمام تحمیلات انان را به راحتی میپذیرفتند ولی تمامبرنامه های لابی قدرت برای نفع خوداش بود .هیشه انان را متکی به قدرت ومطیع اوامر انها بار اوردند با وجود انکه حضرت فاطمه سلامالله الیها والها وبعلها با بیان روشن وصریح فرمودندکه راه نجات وصراط الهی را متعلق به حضرت علی علیهالسلام است ومابقیه راه ها به جهنم ختم میشود ولی گویا دران زمان انان کر وگنگ وکور شده بودندوعقل انان طلسم شده بود وان تمدنی را که بالای سرشان برده بودند بر سر خود خراب کردند- هوا وهوسها وساده لوحی فریب حرفهای چرب وچیلی ومتکی به لابی های قدرت وافراد افسونگر شدند عجیب است که خداوند درز مان فتح مکه پیام خوداش را که جناب ابوبکر برای قریش میبرد رابه حضرت علی علیهالسلام داد که پیام روشنی بود که شخصیتی که صادق ودشمن شناس وموردتائیدالهی وکاردان ومدبر وراهنما ی متعالی است علی علیه السلام میباشد راموردتوجه قرارندادند تا انچه سزاور انان است بر سرشان بیاید وموردعبرت دیگران واقع شوند شاید نسلهای اتی ازانان عبرت تاریخی را بخوبی بگیرنند- انشائاللله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99