سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم بخش دوم اسلام هراسی در حزب جمهوری خواه –امریکا-  اتهامات وبرچسب های جناب خانم": بچ من": بر اساس سبک تهمت زنی جناب مارشال اقای مک کارتی ساخته وپرداخته شده است (مارشال مک کارتی – یک شخصیت بسیارافراطی بر علیه مخالفین امریکا بود که تی مخالفین داخلی امریا را از هرقماش بخصوص کمونیست زیر باران اتهامات بی اساس میگرفت)- باکمال شگفتی وتعجب بسیاری از مسلمانان وتمجیداانان- اقای مک کینتمیمی گرفت که باایشان درباره اتهمات بی پروا وبی اساس وارد چالش جدی شود-ایشان ان ادعاهای صرف را"حملات:بی دلیل وبی اساس وبدون داشتن مبنائی و شواهدی که به خانمی محترم انجام گرفته است":--من بخوبی درک واحساس میکنم که چه میزان این امر دردناک وضربات واسیب های روانی به شخصیت وابروی وافتخارات وغرور انسانی ایشان را وارد کرده است درحالیکه خالی از حقایق وخیر خواهی است وبه همین خاطر است من تصمیم گرفتم در دفاع از خانم هما عابدین صحبت کنم که درسالن عمومی سنا صحبت کرده است-این دفاع بهاری شاید باعث ان شد- که جناب سخنگو سنا اقای ":بونر": این جرئت را پیداکرد که سخنرانی کند وفرمودند که من خانم هما عابدین را واقعا نمیشناسم-؟؟!! سازمان کعب احبار امروزه جهانی –امریکا مگر خواب است؟؟!!) به خبرنگاران گفت—": اما از طریق همه راهها وشواهدایشان را حقیقتامی شناسم که ایشان یک کارکتر بی غل وغش متین را دارا هستند ومن تصور میکنم اتهماتی از این دست که درحال پراکنده شده به اطراف است کاملا خطرناک است_ ودیگر رهبران ممتاز حزب جمهوری خواه انهاهم صدای اعتراض ومحکومیت خودرا بر این لیست اضافه کردند؟؟!!! عجب؟؟!! – فرماندار سابق نیوجرسی از حزب جمهوری خواه- جناب ":کریستین تود ویت من": درنوشتهای که ارجاع داده بود موضوع را به زمان اقای مارشالمک کارتی که ازاین قسم اتهامات بی اساس وافسار گسیختهکه بوسیله اقای بچمن نماینده مجلس ودار دسته ایشان بیان شده است یاد اور دوران کم ارزش تاریخ امریکا است-جناب ": ایون-اد-رولینز": که مدیر سازمان تبلیغاتی ایشان برای ریاست جمهوری بوده است نوشته است که ایشان": باحقایق دارای مشکلات است:" وشاید این امر باعث اظهار بیانیه ای بسیارسخیف وفاقد حقایق شده است-قبل از این حادثه تمام کاندیدهای حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری در دره اتهمات زنی ومحکوم کردن مسلمان درموارد دیگری سقوط کردند؟؟؟ ومیبایست از این دارو دسته دوری بگزینند—م- این مسئله ای جدید نیست یزید علیه لعنت که دستور داده بود درکوبیدن شخصیت فوق تصور مقام اهلبیت مکرم رسول اعظم صلواته الله علیه واله والسلم از هیچ سعی کوتاه ای نکنند وخوداش هم میخواست علت تامه ای باشد بر اینموضوع درانجلسه متوجه شد که اهلبیت مکرم صلواته الله علیهم اجمعین رادرست نشاخته است ولذا از شوهرمقدس ایشان درخواست کرد که حضرت زینب سلامه الله علیها رابه شام بیاورد وامنیت ایشان راهم تامین کند و لی ان ملعون اهل تحقیق وپذیرش حق نبود دران جلسه بنا بر نظریه یکی از علما سه تن از مصر بودند خیلی تعجب کردند وبه مصر رفلتند ودرخواست مسافرت ایشان رابه مصر جویا شدند وبه هردلیل حضرت زینب کبری سلامه الله علیها نرفتند ولی بخ جای خود یکی از شاگردان مبرز خودر ا که اتفاقا نام ایشان هم زینب بوده است با عبائی خاص به جای خود فرستادند وایشان دریک کاروانسرای بسیاربزرگ که سی پله منبری میخورد تا به طبقه اول برسد سخنرائی غرائی کردند ومصریان گفتند ما اجازه نمیدهیم که شما بر گردید وایشان در منزلش درهمان عبا به خاک سپردند وبه اندازه سر سوزنی چیزی فهمیدند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99