سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتمانی با برادران مسیحی سایت نجات- بحث ها گاهی علمی است وعقلانی است که مبانی واصول خاص خوداش را دارا است وگاهی هم القائی وانهم بایداصول خوداش راداشته باشد وسعی باید بشود که خلط مبحث نشود وگرنه نتایج نا مطلوبی میگذارد ودرقروت عصر حاضر بخصوص بعداز پعثت مبارک حضرت محمد صلواتالله علیه واله والسلم که بشر مقدمات تفکرات منطقی را طی کرده بود واماده شو با سرعت بیشتری به سمت مطالب عقلانی وعلمی برود توجه علمی وعقلانی بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است اصولا اثبات علمی شده است که مذهب راستین مانند دین یهود را روشن عقلانی راطی کردهاند که به بعضی نکات ان اشاره میشود وبرعکس این بت پرستی بوده است که چون مبناعلمی نداشته است ونتایج لازم رانمی گرفته به سمت القا های غلط روانشناسی میرفته است ومتاسفانه به جای انکه روش های علمی وعقلانی دینی اقتباس شود وپی به اصول انها را برنند از روشهای بت پرستان که خیلی ظاهر فریب است استفاده کردن درست برعکس انچه حضزت مسیع علیهالسلام میخواست عمل شده است- اولا انسان نمیتواند خدا شود اولا مخلوق نمیتواند خدا شود اثباتانهم اسان است یک دیالکتک ایجا میشوداثابت شده است یکی از مسائلی هوش را زیاد میکند تاثیرات دیالکتیکی است – اثابت شده است که درنزدیکی غروب زمانیکه انسان روبه خورشید درنزدیکی غروب است مطالعه میکند هوش درحد بالائی کار میکند  زیرا از یک طرف میخواهد زیبائی غروب را تماشا کند .از یک طرف وحشت تاریکی دارد وهوش حداکثر استفاده را میکند لذا میگویند بلافاصله یک نورافکن اماده باشید که تاریکی تاثیر منفی میگذارد وسحر علت درس خواندن این است هم زیبا است وهم مداوم نورانی تر میشود و وانسان بیشتر احساس رضایت میکند حالا دیالتیک انسان وخدا پاسخی ندارد وهرچه انسان القا کند ولی ضمیر ناخوداگاه نمیپذیرد وبه ضرر مذهب تمام میشود- دوم شکنجه دیدن وزجر کشیدن- این را اول به یهود نسبت دادند در حالیکه تحقیقات حرف دیگر میزند اثابت علمی شده است چه در انسانشناسی وچه در ازمایشگاهای روانشناسی درمبحث دهنیت وتفکر وخلاقیت که انسان در زمانیک برذای اولین به مسئله ای که هیج گونه اطلاعاتی ازان ندارد مدتها به ان وسیله خیره میشود وهرچه قدر انسان باهوش تر باشد بیشتر خیره میشود تا راه حل را پیدا کند استادان ریاضی مایل هستندمسئله به این سادگی حل نشود ومدتها روی ان فکر کنند وزمانحل میشود میگویند شادی کم .ورنج زیاد واز دوستانشان که یک مسئله پیچیده راحل کرده است طلب میکنند که انرادستکاری کند که حل نشود روح وذهن وشخصیت واخلاق وبسیاری از فاکتور های روح باتفکر حل وبارورمیشود ودرکشف مسادل مادی هم همین روش تاثیر بسزا دارد دریهودیت اساس براین اصل بوده است که فرد به معبد بیاید وتفکر کند درعیوب خوداش وکارهائی که میتواند برای افرادانجام دهد ویا رفع نقص کندچون انزمان علم پیشرفتی نکرده بود راه همین است وبه محض انکه به نتجه ایرسید به انکار مبادرت میکرد وتما خلاقهای یهودی درمسائل مادی اینچین میکردند وخانم استادفرمود گه شواهدی بدست امده است که انبیا علیهم السلام یهود این روشها راسازمان داده بودند وپالایش روح که بخثی مفصلی است مه هم تاثیرات شگرفدارد درفرد که جلوهای خداوند راخود خداوند میداند وهم روح پلایش شده درجوامع تاثیر انکار ناپذیر دارد- اما بلت پرستان هرکار میکردند بهدرجات عالی نمیرسیدند ویا مشکلات انان حل نمیشود لدا متولیان بت انها به زجرکشیدن وادار میکردند گرچه برای فرد جز رنج کشیدن نتجهای نداشت ولی مردم درتعجب وحیرت ویااحساس دلسوزی ویا احساس قهرمانی میکردند وچناچه درکار موفق نمیشدند خودکشی میکردند ومیگفتن که روحاش بابت اتحاد پیدا کرد ودگی همه ذلسوزی میکردند وکسی جرئت نمیکند که ایشان را سرزنش کند- روح های انسانی باهم اتحاد فیزیکی ندارندواین امر براساس مجاز گفته میشود وبرای پاک کردن گناهان همچنان که دراسلام امده است توبه وپشیمانی کافی است وریاضت ها بیتر تعمق وتفکر برگناه وزدودن اعتیاد به لذت ان است مانند گریه کردن وتلافی کردن وعبادت زیادکردن وجبرانهای مادی کردن وبروی اتش جهنم تمرکز دادن است بطوری که کسی متوجه ریاضت های فرد نشود قران خواند ومانند ان است وان ریاضتهائی که درمسیحیت بحز رهبانیت وخدمت به مردم ومابقیه ان حرام است وحضرت مسیح علیه السلام پاک شدن از گناه رااسان کرد ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99