سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بحثی بابرادران بهائی- بخش دوم ضعف های دین بهائیت –دربخش گذشته بیان شد که امکان انکه خداوند منان تجزیه شود به دو قسمت ودرصلب مرد وزن قرار بگیرد امری محال است وحتی فرقه هائیکه که خداوند راچون انسان تلقی میکنند ومانندیهود ومسیحیت وفرقه ای مانند وهابیت خداوند منان مخلوق نمیدانند—اما گر به این نحوتلقی شودکه بها الله شبه انسانی است که خداوند منان خلق کرده است که از زبان ایشان دین رامطرح کند- پس بهالله مخلوق است نه خالق ولی سخنگوی خداوند است بعنوان مثال فرشته که بهزمین هبوط میکند فرض کنید حضرت جبرائیل علیه السلام خدمت پیامبر ارکم صلواته الله علیه واله والسلم میرسید جسمی رامانند یک مرد زیبا روی  بود یک شبه انسان استویا فرشتگانی که بصورت جوانان زیبا روی بر حضرت لوط علیه السلام وارد شدند باز بهمین نحو جزو ذاتیات فرشته نیستند درست مانندقلم در دست انسانکه مخلوق انسان است وتابع اراده انسان است وجزو ذاتیات انسان نیست ولی دست هست خود اقایان مثال تجلی خداوند منان وجل وجلاله الشریف رابردرخت کوه وادی طوی صحرای سینا میاورنند وانجاهم خلط مبحث میکنند- خداوندمنان وجل وجلاله الشریف دران داستان که حضرت موسی علیه السلام همراه حضرت هارون علیه السلام وخانوادهای خودشان درحرکت بودند وچوبی بلند ی را مشعل کرده بودند- بادتندی وزدن گرفت ومشعل خاموش شد .چ.ن شب بود شرایط برای تهیه اتش فراهم نبود حضرت موسی علیه السلام حرکت کردند که از افرادمحلی اتشی راتهیه کنندکهناگهان متوجه شدند اتشی عظیمی از درختی سر به اسمان میکشد وبه نزدیک درخت رفتند که ندای برامد که من خداوند هستم که باشماصحبت میکنم برای انکه حضرت موسی علیه السلام قدرت تفکیک داشته باشدکه این صدا صدای خداوندمنان است وصدای جن ویا شیطان نیست درخت درحالیکه بشدت میشوخت ولی کوچکترین تغیری نمیکرد وبه اصطلاح چیزی خاکستر نمیشد-به اصطلاح رایج میفرماند خداوند در درخت حلول کرده است که بیان علمی نیست چون روح هم در داخل جسم است وهم درخارج ان است وجائی نیست که روح نباشد ولی مدخل ورود وخروج از جسم است حتی متوجه نیست که درهمه جا است وبهتر است بگویم روح با جسم درارتباط است- نکته دیگر خداوند منان وجل وجلاله الشریف روح نیست زیرا روح مخلوق خداوند منان است خداوند ذات است درقبل تصورمیکردندکه روح انسان مثلا به اندازه یک شعله شمه است وخداوند منان به اندازه افتاب است که اگر روح انسانبه نهایت بزرگ شودخداوند میشود اگرهم بی نهایت برگ شودباز خداوند منان نمیشود امدند گفتن به شرطی که مداوم استحاله وجهش رخ دهد باز نمیشود ولی روح درمعنای عام که معنای موجود غیر مادی میدهد وخداوندمنان هم غیر مادی است میتوان بکار برد ولی باید درنظر داشت موجود غیر مادی یا روح هستند که محدود هستندویاذات هست که فقط یک ذات بینهایت داریم وانهم خداوند منان است-ولی جناب بهاالله همه جا خود را موجودی مستقل میداند که ان خداوند بینهایتی ایکه خالق حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است راخلق کرده است وقاحت از کهکشانها هم گذشته است این تاکتیکی است درقدیم هم استفاده میشود وجناب بابی ها وبهائیان هرگاه به مشکلی بر میخورند از ان فورمول استفاده میکنند که بعدا نمونه های دیگر راخواهم اوردکه تهدید رابه فرصت تبدیل میکنند در ارتش ها وسازمانهای امنیتی زیادکاربرد دارد- جنابان پاسخ این سئوال که حداقل چهارده قرن اسلام عزیز میفرمود که خداوندمنان وجل وجلاله الشریف متولد نمیشود وفرزندی ندارد چطور جناب اقای بهاالله بعنوان خداوند اصیل ساکت بوده است وچهارد قرن جامعه دراشتباه بوداست- اینطور میدهد که خداوند منانایکه روح هست ومادی نیست وخالق حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است ان خداوند را من خلق کرده ام-ادامه دارد؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99