سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم-گلچینی از لمعات مشرقی-ازرهبرمسافر جبل نور-درتهاجم فرهنگی- دشمن میگردد- ان نقطهای از فرهنگ خود را به این میدهد و وارد میکند که خداش میخواهد معلوم است که دشمن چه میخواهد-( بقول انقلابیون کمی خرده شیشه دارد)- اگردر تبادل فرهنگی- ملتی که از فرهنگ بیگانه چیزی میگیرد تشبیه به ادمی میشود که درکوچه وبازار-غذای ودوای مناسب میخرد که مصرف کند(باز بقول انقلابیون غرب فراموش کرده است چگونه به این درجه ومرتبه رسیده است)—درتهاجم فرهنگی- ملتی را که تحت تهاجم قرار گرفته است باید به بیماری که افتاده  وخودش کاری نمیتواند بکند تشبیهکنیم—ان وقت دشمن امپولی به او تزریق میکند ومعلوم استکه امپولی که دشمن تزریق کند چیست!این فرق دارد با ان دارو ودرمانی که خودشمابروید وانرا با میل انتخاب و وارد بدنتان – این تهاجم فرهنگی است- پس تبادل فرهنگی به انتخاب ماست-اما تهاجم فرهنگی به انتخاب دشمن است- تبادل فرهنگی انجام میدهیم تا کامل شویم-یعنی فرهنگ خودی را کامل کنیم- اما تهاجم فرهنگی انجام میگیرد تا فرهنگ خودی راریشه کن کند- تبادل فرهنگی ازچیزهای خوبی است- تهاجم فرهنگی از چیزهای بد است( عالمی میفرمودند که مرجع واقا شدن مشکلات خودش راداردومضافا اقازاده هم دارای مشکلات خودش استکه درایران محمدرضا شاه دچار ان بود وازطفی روح حدیقفی نداردمگرانکه به اوج عرفان برسد جبر مطلق را طلب کند)-{ امریکا که گفته است راه یقینی وجو ندارد وهرکس بگوید دروغ گفته ویا امر بر ایشان مشتبهه شده است وبهترین را ه احتمالی را امریکا بدست میاورد وهر عاقلی باید نسخه از کاخ سفید بگیرد وگرنه بایدانهارا شرارت بزرگ نامید)- لذا دیدید که استعمارگران در اسیا وافریقا وامریکای لاتین-هرجا خواستند وارد شوند- قبل ازا ن که سیاست مداران وسربازان وقزاق هایشان وارد شوند-میسیون مسیحیئ وهیات های تبشیری مسیحی شانوارد شدند- سرخ پوستان وسیاه پوستان را اول مسیحی کردند- بعدطناب استعمار به گردنشان انداختند- بعد هم ازخانه وکاشانهشان اواره کردند وپدرشان را در اوردند ( دین مسیحیت بعنوان نرم افزاری عمل کرد که راه رابرای تهاجم فرهنگی باز کند که اگر ایشان راگشتند انها به بهشت میروند وهم از طرف حضرت مسیح علیه السلام رویای صادقه دیدند وهم صدای ایشان بدون انکه ایشان راببینندنزدیک کلیسا شنیدند وهم فردی امد واین دستور را اعلام کر دکه محقق شد از طرف مسیح علیه السلام است جدید مدرن شدند –حقوق بشر وسازمان ملل متحد وجهان ازاد ومانندان جایگزین شده است)- درهمین ایران ما اواخردوران قاجارنگاهکنید- ببینیدچقدر کشیش از اورپا راه افتادند وبه قصد مسیحی کردن مردم به اینجا امدند! البته انها ماند دزد ناشی که به کاهدان میزند( درنقب زدن) نفهمیدند برای ترویج مسیحیت باید به کجا بروند- انهاموفق نشدند- اما قصدشان این بود- نمی شودگفت-که سرمایه داران وکمپانی ها وغارتگران بین المللی- معتقد به حضرت مسیحند!انهاچه میشناسندمسیح کیست؟!


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99